SKVs ställningstaganden

2009-09-21 Socialavgifter på för- och efterskottsbetalningar

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2009-09-21

Dnr/målnr/löpnr: 131 725372-09/111

1 Sammanfattning

I de fall förskottsbetalningar utgör ersättning för arbete som ska komma att utföras under tid då betalningsmottagaren omfattas av svensk socialförsäkring ska socialavgifter betalas i Sverige på utgiven ersättning. Beloppet ska ligga till grund för beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI). Detta gäller även om personen vid utbetalningstillfället inte omfattas av svensk socialförsäkring.

I de fall efterskottsbetalningar utgör ersättning för arbete som utfördes under tid då betalningsmottagaren omfattades av svensk socialförsäkring ska socialavgifter betalas i Sverige på utgiven ersättning. Beloppet ska ligga till grund för beräkning av PGI. Detta gäller även om personen vid utbetalningstillfället inte längre omfattas av svensk socialförsäkring.

Om en person vid tidpunkten för arbetets utförande omfattas av annat lands socialförsäkring ska för- respektive efterskottsbetalningen inte ligga till grund för uttag av socialavgifter och beräkning av PGI. Detta gäller även om personen vid utbetalningstillfället omfattas av svensk socialförsäkring.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om socialavgifter ska betalas i Sverige och PGI beräknas på för- och efterskottsbetalningar avseende arbete som ska utföras eller har utförts under tid som den som utfört arbetet omfattas av svensk socialförsäkring eller om socialförsäkringstillhörigheten vid utbetalningstillfället ska styra skyldigheten att betala socialavgifter.

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 4 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL, framgår bl.a. att arbetsgivaravgifter ska betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige.

Av 2 kap. 7 § socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, framgår att med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

Av 3 kap. 5 § SofL framgår att den som arbetar i Sverige bl.a. är försäkrad för inkomstgrundad ålderspension.

Enligt artikel 13 2.a) förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet (förordningen) ska den som är anställd för arbete inom en medlemsstats territorium omfattas av denna medlemsstats lagstiftning även om han är bosatt inom en annan medlemsstats territorium.

I artikel 14 2. b) anges att den som normalt arbetar i flera olika medlemsstater omfattas av bosättningslandets socialförsäkring om han till viss del utför arbete inom detta territorium.

EG-domstolen har i dom Nr 102/76, Perenboom, angett att artikel 13 i förordning 1408/71 förhindrar den medlemsstat där en person är bosatt att kräva socialavgifter på ersättning som personen fått för arbete som han utfört i en annan medlemsstat och vars lagstiftning han omfattas av när arbetet utfördes.

Även i dom Nr C-60/93, Aldewereld, har EG-domstolen klargjort att huvudregeln i 1408/71 är att en person endast ska omfattas av ett lands socialförsäkring åt gången.

I dom nr 8/75, Football Club d´Andlau, har EG-domstolen slagit fast att vid samtidigt arbete i flera länder ska den anställde omfattas av lagstiftningen i bosättningslandet.

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2005-04-13, mål nr 4780-04, angett att arbetsgivaravgifter inte skulle betalas på sign-on bonus som betalades ut till en person som vid utbetalningstillfället var bosatt i Storbritannien.

4 Skatteverkets bedömning

Både i svensk lag och i förordningen har socialförsäkringstillhörigheten kopplats till arbetslandet dvs. huvudregeln är att en person ska omfattas av svensk socialförsäkring om arbetet utförs i Sverige.

Av SAL framgår att socialavgifter ska betalas på ersättning för arbete som utförts under tid som personen omfattas av svensk socialförsäkring.

Huvudprincipen i förordningen är att en person som omfattas av förordningen endast ska omfattas av ett lands lagstiftning åt gången. Det är normalt lagstiftningen i det land där arbetet utförs som ska tillämpas både vad gäller försäkringstillhörighet och skyldighet att betala socialavgifter. I vissa fall är det dock bosättningslandets lagstiftning som är tillämplig. Detta gäller exempelvis om en person normalt arbetar både i den medlemsstat där han är bosatt och i en annan medlemsstat. Motsvarande regler finns även för egenföretagare.

I förordningen regleras inte uttryckligen i vilken medlemsstat som socialavgifter ska betalas. Detta följer istället indirekt av att förordningen utpekar det land vars lagstiftning ska tillämpas i det enskilda fallet (den behöriga medlemsstaten). Rätten för en medlemsstat att ta ut avgifter är avhängig av förordningens bestämmelser om tillämplig lagstiftning.

Varken SAL, SofL eller förordningen kopplar skyldigheten att betala socialavgifter till vilket lands lagstiftning en person omfattas av när ersättning för arbete betalas ut.

Av EG-domstolens dom Nr 102/76, Perenboom, framgår att den medlemsstat där en person är bosatt inte har rätt att kräva socialavgifter på ersättning som personen fått för arbete som han utfört i en annan medlemsstat och vars lagstiftning han omfattades av när arbetet utfördes.

Det är skatteverkets uppfattning att bedömningen av om socialavgifter ska betalas i Sverige och om PGI ska beräknas ska göras utifrån de omständigheter som föreligger under den period arbetet, för vilket ersättning utgår, utförs. Om personen tillhör svensk socialförsäkring under den tid arbetet utförs ska utgiven ersättning ligga till grund för socialavgifter och beräkning av PGI. Detta gäller även om personen vid utbetalningstillfället inte omfattas av svensk socialförsäkring.

4.1 Förskottsbetalning

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2005-04-13, mål nr 4780-04, beslutat att arbetsgivaravgifter inte ska betalas på ersättning som betalas ut i förskott till en person som ska komma att arbeta i Sverige men som vid utbetalningstillfället bor i Storbritannien.

Kammarrätten har bl.a. åberopat EG-domstolens dom 8/75, Football Club d´Andlau. Frågan i det målet var om kravet på normalt arbete i två eller flera medlemsländer kan anses uppfyllt när ett enstaka tillfälligt arbete utförs i annan medlemsstat och personen i fråga för övrigt endast arbetar i bosättningsstaten. Utgången i målet, som fastslog att bosättningslandet lag gäller vid arbete i flera medlemsstater, ger enligt Skatteverkets mening ingen vägledning, i den aktuella frågan.

Förordningens regler om arbete i två eller flera länder blir, enligt Skatteverkets uppfattning, endast tillämpliga i de fall en person samtidigt arbetar i flera olika medlemsländer eller för flera olika arbetsgivare.

Reglerna om normalt arbete i två eller flera länder är däremot inte tillämpliga i de fall en person arbetar i ett land och under tid han arbetar där får en ersättning avseende arbete som ska utföras eller har utförts under tid när personen omfattas av ett annat lands socialförsäkring.

Det är Skatteverkets uppfattning att förskottsbetalning som görs till en person som ska utföra arbete i Sverige ska hänföras till detta arbete och att försäkringstillhörighet och avgiftsskyldighet därför ska kopplas till personens försäkringstillhörighet när arbetet utförs. Vilket lands socialförsäkring en person omfattas av vid utbetalningstillfället saknar betydelse. Att ta emot en utbetalning för arbete kan i sig inte jämställas med att arbete utförs.

4.2 Efterskottsbetalning

Det är Skatteverkets uppfattning att ersättning som betalas ut i efterskott till en person som vid tidpunkten för arbetets utförande omfattades av svensk socialförsäkring ska ingå i underlaget för socialavgifter och beräkning av PGI. Detta gäller även om personen vid utbetalningstidpunkten inte längre omfattas av svensk socialförsäkring.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...