SKVs ställningstaganden

2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2009-09-25

Dnr/målnr/löpnr: 131 743035-09/111

1 Sammanfattning

I de fall ett underskottsföretag har omfattats av flera ägarförändringar under samma år bestäms storleken på beloppsspärren av den ägarförändring som skett till lägst utgift för förvärvaren.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur beloppsspärren i 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska beräknas i fall då ett underskottsföretag under ett och samma år varit föremål för flera ägarförändringar.

Frågeställningen kan illustreras med nedanstående exempel.

Ett underskottsföretag, AB U, med ett skattemässigt underskott vid utgången av räkenskapsåret 2007 på 200.000 kr, som vid denna tidpunkt ägs av AB A, har under år 2008 varit föremål för följande ägarförändringar:

  1. 2008-02-01; den fysiske personen X – som dittills inte varit företagsledare i AB U – förvärvar det bestämmande inflytandet i AB U. Utgift för förvärvet = 1 kr.
  2. 2008-06-01; AB B förvärvar det bestämmande inflytandet i AB U. Utgift för förvärvet = 50.000 kr.
  3. 2008-12-29; AB C förvärvar genom en koncernintern överlåtelse det bestämmande inflytandet i AB U. Utgift för förvärvet = 100.000 kr.

Inträder beloppsspärren och till vilket belopp ska den i så fall beräknas för AB U?

3 Gällande rätt m.m.

Vad som i detta sammanhang avses med ägarförändring definieras i 40 kap. 8 § IL.

Enligt 40 kap. 10 § IL inträffar en ägarförändring om det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag övergår till ett företag, varvid både en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr inträder. Spärrarna inträder dock inte om det förvärvande företaget och underskottsföretaget ingick i samma koncern redan före ägarförändringen.

Beloppsspärren inträder också vid en ägarförändring som innebär att det bestämmande inflytandet övergår till en fysisk person, 40 kap. 11 § IL.

Beloppsspärren innebär att underskottsföretaget inte får dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren inträder till den del underskotten överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet, 40 kap. 15 § IL.

4 Skatteverkets bedömning

I 40 kap. 10 – 13 §§ IL regleras vilka ägarförändringar som medför att beloppsspärren inträder. Lagtexten anger inte någon särskild ordning för hur olika ägarförändringar som skett under samma år ska beaktas. Detta innebär, enligt Skatteverkets uppfattning, att varje förändring av ägandet i underskottsföretaget som uppfyller villkoren för att utgöra en ägarförändring enligt 40 kap. IL ska beaktas vid beräkningen av beloppsspärren. Konsekvensen av detta är att den ägarförändring som skett till lägst utgift för förvärvaren kommer att bestämma beloppsspärrens storlek.

Tillämpat på exemplet ovan innebär detta att beloppsspärren bestäms av den ägarförändring som skett 2008-02-01 och att avdragsgillt underskott således begränsas till 2 kr.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...