SKVs ställningstaganden

2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare

Område: Förfarande och process, Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomstskatt – Näring

Datum: 2009-10-07

Dnr/målnr/löpnr: 131 745279-09/111

1 Sammanfattning

Om ett svenskt handelsbolag enbart har begränsat skattskyldiga delägare och inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, är delägarna inte skattskyldiga för handelsbolagets verksamhet. Det förutsätts att det inte heller finns några andra inkomster i handelsbolaget som de begränsat skattskyldiga delägarna är skattskyldiga för i Sverige. Handelsbolaget har då ingen skyldighet att lämna särskild uppgift till ledning för delägarnas taxeringar. Det kan dock i många fall krävas en utredning om hur verksamheten bedrivs innan det går att komma fram till att handelsbolaget inte har en sådan skyldighet.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett svenskt handelsbolag har enbart begränsat skattskyldiga delägare. Det bedrivs ingen verksamhet från fast driftställe i Sverige. Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked (1998-02-25 och 1999-11-24) kommit fram till att en utländsk juridisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag är skattskyldig i Sverige endast om handelsbolaget i fråga bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige. Ska handelsbolaget lämna särskild uppgift till ledning för delägarnas taxeringar även om ingen av dem är skattskyldig för handelsbolagets verksamhet? Handelsbolaget har ingen fastighet eller annat som medför skyldighet att lämna självdeklaration.

3 Gällande rätt m.m.

Begränsat skattskyldiga fysiska och juridiska personer är bl.a. skattskyldiga för inkomst från fast driftställe i Sverige, 3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

I lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, finns bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklarationer och särskilda uppgifter. I de särskilda uppgifterna lämnas uppgifter för taxering enligt taxeringslagen (1990:324) av delägare i svenska handelsbolag, 1 kap. 3 § LSK. Av 5 kap. 2 § LSK framgår att svenska handelsbolag som inte är skyldiga att lämna självdeklaration, ska lämna särskilda uppgifter om de förhållanden som avses i 3 kap. 18 §. Enligt 3 kap. 18 § LSK ska svenska handelsbolag till ledning för delägarnas taxeringar lämna de uppgifter som avses i 5 §, uppgifter för varje delägare om hans andel av bolagets inkomst samt uppgifter om varje delägares andel i bolaget. De uppgifter som avses i 3 kap. 5 § LSK är intäkter, kostnader och bokslutsdispositioner, tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital, justeringar i förhållande till bokföringen, samt andra uppgifter om verksamheten av betydelse för taxeringen.

4 Skatteverkets bedömning

Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked (1998-02-25 och 1999-11-24) funnit att om ett svenskt handelsbolag enbart har begränsat skattskyldiga delägare beskattas dessa för bolagets verksamhet bara om handelsbolaget bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige. Skatteverket delar denna uppfattning. Om det inte finns något sådant fast driftställe i Sverige finns därmed ingen att beskatta för handelsbolagets inkomst. Detta gäller givetvis under förutsättning att det inte finns andra inkomster i handelsbolaget som delägarna kan vara skattskyldiga för enligt 3 kap. 18 § och 6 kap. 11 § IL. Eftersom handelsbolaget ska lämna uppgift till ledning för delägarnas taxeringar anser Skatteverket att handelsbolaget inte har någon uppgiftsskyldighet om det inte finns någon delägare att taxera.

I normalfallet torde det inte finnas någon anledning för begränsat skattskyldiga delägare att köpa samtliga andelar i eller bilda ett svenskt handelsbolag om det inte ska bedrivas någon verksamhet i Sverige. Därför kan det i många fall krävas en utredning om hur verksamheten bedrivs innan det går att komma fram till att handelsbolaget inte har en skyldighet att lämna särskild uppgift.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...