SKVs ställningstaganden

2009-11-16 Sekretess för anställdas mobiltelefonnummer

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Datum: 2009-11-16

Dnr/målnr/löpnr: 131 836434-09/111

1 Sammanfattning

Sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit – vilket innebär sekretess som huvudregel – för uppgift om nummer till Skatteverkets anställdas mobiltelefoner. Sådana telefonnummer kan därför inte lämnas ut till en extern mottagare utan en sekretessprövning. Det sagda gäller både nummer till privata mobiltelefoner och nummer – hämtade från exempelvis Lotus Notes Visitkort – till tjänstemobiltelefoner och tillämpas vid utlämnande såväl av andra anställdas som egna mobiltelefonnummer.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om uppgift om nummer till Skatteverkets anställdas privata mobiltelefoner och tjänstemobiltelefoner är hemligt.

3 Gällande rätt m.m.

I 39 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, föreskrivs att sekretess gäller i den personaladministrativa verksamheten – i den utsträckning som regeringen meddelar föreskrifter om det – hos en myndighet där personalen särskilt kan riskeras att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men. De uppgifter som enligt lagrummet omfattas av denna sekretess är bl.a. uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen.

Sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften avser eller närstående till denne lider men. Detta s.k. omvända skaderekvisit innebär att huvudregeln är att sekretess gäller för uppgifterna.

Enligt 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) gäller den nämnda sekretessen bl.a. hos Skatteverket.

Av förarbetena (prop. 2003/04:93 s. 48) till den motsvarande bestämmelsen (7 kap. 11 § fjärde stycket) i sekretesslagen (1980:100) framgår att med ”andra jämförbara uppgifter angående personalen” avses bl.a. ”uppgifter som möjliggör att personalen kan nås utanför arbetet”, t.ex. ”uppgifter om ... privata mobiltelefonnummer”.

Kammarrätten i Stockholm prövade i en dom den 5 mars 2007 (mål nr 264-07) frågan om sekretess skulle gälla för uppgift om nummer till åklagares tjänstemobiltelefoner. Kammarrätten uttalade bl.a. följande:

Beträffande numren till åklagarnas tjänstemobiler finner kammarrätten med hänsyn till vad som framkommit om dessa abonnemang att numren, som möjliggör kontakt med åklagarna i hemmet, utgör sådan uppgift om personalen som omfattas av bestämmelsen i 1 a § sekretessförordningen (nuvarande 10 § offentlighets- och sekretessförordningen; redaktionell anmärkning). Med hänsyn härtill och då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men, gäller sekretess för mobiltelefonnumren.

4 Skatteverkets bedömning

Av det ovan anförda propositionsuttalandet framgår att sekretess gäller enligt 39 kap. 3 § andra stycket OSL för uppgifter om bl.a. anställdas privata mobiltelefonnummer. Vidare har, som framgår ovan, Kammarrätten i Stockholm ansett att den nämnda sekretessen gäller också för uppgifter om nummer till anställdas tjänstemobiltelefoner.

Den aktuella sekretessen för uppgift om nummer till Skatteverkets anställdas mobiltelefoner gäller med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär sekretess som huvudregel. Sådana telefonnummer kan därför inte lämnas ut till en extern mottagare utan en sekretessprövning. Det sagda gäller både nummer till privata mobiltelefoner och nummer – hämtade från exempelvis Lotus Notes Visitkort – till tjänstemobiltelefoner och tillämpas vid utlämnande såväl av andra anställdas som egna mobiltelefonnummer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...