SKVs ställningstaganden

2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2009-11-27

Dnr/målnr/löpnr: 131 805757-09/111

1 Sammanfattning

Med inte obetydliga intäkter av verksamheten avses genomsnittliga intäkter under vart och ett av de fyra senaste beskattningsåren som uppgår till ett halvt inkomstbasbelopp. Hur intäkterna fördelar sig under denna period saknar således betydelse. Det inkomstbasbelopp som avses är inkomstbasbeloppet för respektive beskattningsår.

Med inte obetydliga intäkter avses, om näringsverksamheten bedrivits under kortare tid än fyra beskattningsår, intäkter under perioden på sammanlagt två inkomstbasbelopp för beskattningsåret.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit vad som menas med att man har haft ”inte obetydliga intäkter” av verksamheten, vilket är ett krav för att konstnärer m.fl. ska kunna erhålla allmänt avdrag enligt 62 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 62 kap. 3 § IL får allmänt avdrag göras för underskott det beskattningsår den skattskyldige börjar bedriva näringsverksamheten (startåret) och de fyra följande beskattningsåren. Vissa begränsningar finns.

Enligt 62 kap. 4 § IL får allmänt avdrag för underskott göras för näringsverksamhet som uteslutande eller så gott som uteslutande avser litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet. Avdrag får göras bara till den del underskottet överstiger avdraget enligt 40 kap. för föregående beskattningsårs underskott. Avdrag får göras bara om man under den period som omfattar beskattningsåret och de tre föregående beskattningsåren har haft inte obetydliga intäkter av verksamheten. Vid bedömningen ska även intäkter som räknas till inkomstslaget tjänst beaktas.

Med uteslutande eller så gott som uteslutande avses 90–95 procent upp till 100 procent (prop. 1999/2000:2, del 1, s. 504).

Med inkomstbasbelopp avses detsamma som i 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Regeringen fastställer för varje år detta inkomstbasbelopp.

4 Skatteverkets bedömning

I Kammarrättens i Göteborg domar 2006-06-12, mål nr 4564-04 och 4565-04, ansågs sammanräknade intäkter något överstigande ett halvt basbelopp under de aktuella åren inte nå upp till gränsen för att vara ”inte obetydliga intäkter”.

I Kammarrättens i Stockholm dom 2005-08-24, mål nr 3302-03, ansågs en genomsnittlig årlig intäkt i verksamheten under fyraårsperioden som översteg ett halvt basbelopp uppfylla kravet på ”inte obetydliga intäkter”.

Dåvarande Riksskatteverket har tidigare i handledningar som sin uppfattning angivit att gränsen för rätt till allmänt avdrag skulle gå vid intäkter som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Skrivningen har uppfattats på olika sätt, antingen som en gräns för hela fyraårsperioden eller för varje år.

I angivna kammarrättsdomar har ett halvt basbelopp i genomsnitt per år under fyraårsperioden bedömts vara tillräckligt, medan sammanlagt ett halvt basbelopp inte nått upp till gränsen. Skatteverket ansluter sig till dessa bedömningar.

Skatteverket anser att med inte obetydliga intäkter av verksamheten bör avses genomsnittliga intäkter under vart och ett av de fyra senaste beskattningsåren som uppgår till ett halvt inkomstbasbelopp. Hur intäkterna fördelar sig under denna period saknar således betydelse. Det inkomstbasbelopp som avses är inkomstbasbeloppet för respektive beskattningsår.

Reglerna i 62 kap. 3 § IL, som dock gäller endast de fem första beskattningsåren, är typiskt sett förmånligare än reglerna i 62 kap. 4 § IL. I vissa fall tillämpas reglerna i 62 kap. 4 § IL även de första verksamhetsåren på grund av avdragsbegränsningarna i 62 kap. 3 § IL.

Skatteverket anser att med inte obetydliga intäkter avses, om näringsverksamheten bedrivits under kortare tid än fyra beskattningsår, intäkter under perioden på sammanlagt två inkomstbasbelopp för beskattningsåret.

Skatteverkets ställningstagande kan illustreras med följande exempel.

Exempel 1

FörutsättningarIntäkterInkomstbasbelopp
Beskattningsåret60 00050 900
Året före048 000
Andra året före20 00045 900
Tredje året före20 00044 500

Svar: Intäkterna ska uppgå till i genomsnitt ett halvt inkomstbasbelopp för respektive beskattningsår under fyraårsperioden = 50 900/2 + 48 000/2 + 45 900/2 + 44 500/2 = 94 650 kronor.

Kravet är uppfyllt eftersom intäkterna under fyraårsperioden uppgår till 60 000 + 0 + 20 000 + 20 000 = 100 000 kronor.

Exempel 2

FörutsättningarIntäkterInkomstbasbelopp
Beskattningsåret90 00050 900
Året före20 00048 000

Svar: Intäkterna ska sammanlagt uppgå till två inkomstbasbelopp för beskattningsåret = 2 × 50 900 = 101 800 kronor.

Kravet är uppfyllt eftersom intäkterna sammanlagt under de två åren uppgår till 90 000 + 20 000 = 110 000 kronor.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...