SKVs ställningstaganden

2009-12-07 Omsättningsland – pedagogisk aktivitet

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2009-12-07

Dnr/målnr/löpnr: 131 755066-09/111

1 Sammanfattning

Skatteverket gör den bedömningen att med begreppet pedagogisk aktivitet i 5 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, i dess lydelse från den 1 januari 2010, avses följande. För det första omfattas sådan utbildningstjänst som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 8 § ML. För det andra omfattas sådan utbildningstjänst som är skattepliktig, dvs. tjänst där inte förutsättningarna i övrigt för skattefrihet enligt 3 kap. 8 § ML är uppfyllda.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2010 och ersätter vid denna tidpunkt ställningstagandet Omsättningsland utbildningstjänster daterad 2008-11-07, dnr 131 609730-08/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av ändrad lagstiftning och innebär ingen ändring i sak. För redovisningsperioder fram till den 1 januari 2010 ska det äldre ställningstagandet fortfarande tillämpas.

2 Bakgrund och frågeställning

Begreppet ”pedagogisk aktivitet” ersätter från och med den 1 januari 2010 begreppet ”utbildning” i bestämmelserna rörande omsättningsland i 5 kap. ML. Av denna anledning gör Skatteverket en tolkning av vad som omfattas av begreppet pedagogisk aktivitet.

3 Gällande rätt m.m.

Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009 medför att benämningen EG (Europeiska Gemenskapen) ersätts av EU (Europeiska Unionen). I mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anges EG då lagen ännu inte har anpassats till Lissabonfördraget. Skatteverket använder i detta ställningstagande genomgående EU med undantag för delar av avsnittet gällande rätt.

De paragrafer i ML och de artiklar i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, som nämns i avsnitt 3 och 4 i detta ställningstagande gäller bestämmelserna i deras lydelse från och med den 1 januari 2010 om inget annat anges.

Av 5 kap. 11 § ML framgår att en tjänst som avser en pedagogisk aktivitet är omsatt inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten. Såsom liknande aktiviteter anges mässor och utställningar.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 53 i mervärdesskattedirektivet. Här anges att pedagogiska verksamheter ska anses tillhandahållna på den plats där dessa verksamheter faktiskt utövas.

Av prop. 2009/10:15 avsnitt 6.8.6 framgår att begreppet pedagogisk aktivitet ska ges en unionsrättslig tolkning.

Av 3 kap. 8 § första stycket ML framgår att undantaget från skatteplikt omfattar tjänster som utgör

  1. grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare, och
  2. utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen eller till sådant bidrag för korttidsstudier som fördelas av vissa särskilda organ.

I mervärdesskattedirektivet artikel 132.1 i och j regleras undantaget från skatteplikt avseende utbildning. I punkt i anges att bl.a. skolundervisning, universitetsutbildning, yrkesutbildning och fortbildning samt tillhandahållande av tjänster och leverans av varor med nära anknytning därtill ska undantas från skatteplikt när tillhandahållaren är ett offentligrättsligt organ med detta syfte eller annat organ som blivit erkänt av medlemsstaten som organ med liknande syfte. Punkten j anger att från skatteplikt ska även undantas undervisning som ges privat av lärare och som avser skolundervisning eller universitetsutbildning.

I C-445/05, Haderer, punkt 26, anges att det inte är nödvändigt att exakt definiera begreppet ”skolundervisning eller universitetsutbildning” i förhållande till mervärdesskattesystemet, utan det är tillräckligt att i förevarande fall påpeka att detta begrepp inte enbart avser utbildning som leder till en examen i syfte att erhålla en viss kvalifikation eller som gör det möjligt att erhålla en utbildning för utövande av en yrkesverksamhet. Begreppet omfattar även annan verksamhet som avser undervisning som ges i skolor eller på universitet i syfte att utveckla elevernas eller studenternas kunskaper och färdigheter, förutsatt att verksamheten inte enbart utgör en fritidsaktivitet.

4 Skatteverkets bedömning

EU-domstolens uttalanden i C-445/05, Haderer, ska ligga till grund för bedömningen vad som omfattas av begreppet utbildning enligt 3 kap. 8 § ML. Skatteverket gör den bedömningen att begreppet pedagogisk aktivitet i 5 kap. 11 § ML ska innefatta åtminstone utbildningstjänster. Av denna anledning kan EU-domstolens uttalanden i C-445/05, Haderer, även ligga till grund för vad som utgör pedagogisk aktivitet enligt 5 kap. 11 § ML.

Det finns tjänster som skulle kunna omfattas av begreppet utbildning i 3 kap. 8 § ML men som ändå inte kan undantas från skatteplikt eftersom samtliga förutsättningar i bestämmelsen inte är uppfyllda. Så är fallet när t.ex. ett tillhandahållande sker från en kommersiell utbildare till någon annan än en erkänd utbildningsanordnare. Även sådana utbildningstjänster ska enligt Skatteverkets bedömning omfattas av 5 kap. 11 § ML när det gäller att avgöra var tjänsten är omsatt.

Utbildningstjänster är således enligt 5 kap. 11 § ML omsatta inom landet om den pedagogiska aktiviteten faktiskt äger rum här i landet.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2010 och ersätter vid denna tidpunkt ställningstagandet Omsättningsland utbildningstjänster daterad 2008-11-07, dnr 131 609730-08/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av ändrad lagstiftning och innebär ingen ändring i sak. För redovisningsperioder fram till den 1 januari 2010 ska det äldre ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...