SKVs ställningstaganden

2009-12-07 Omsättningsland – persontransporttjänster

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2009-12-07

Dnr/målnr/löpnr: 131 764389-09/111

1 Sammanfattning

En persontransporttjänst som i sin helhet genomförs i Sverige är från och med den 1 januari 2010 omsatt inom landet. I andra fall är persontransporttjänsten omsatt utomlands. Detta innebär enligt Skatteverkets bedömning att när en persontransport till någon del sker utanför Sveriges gränser, t.ex. av transporttekniska skäl, så har hela tillhandahållandet skett utomlands.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2010 och har tagits fram på grund av ändrad lagstiftning.

2 Bakgrund och frågeställning

Med anledning av att bestämmelserna avseende omsättningsland för tjänster ändras från och med den 1 januari 2010 har fråga uppkommit om hur omsättningsland för persontransporter ska bedömas från denna tidpunkt.

3 Gällande rätt m.m.

Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009 medför att benämningen EG (Europeiska Gemenskapen) ersätts av EU (Europeiska Unionen). I mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anges EG då lagen ännu inte har anpassats till Lissabonfördraget. Skatteverket använder i detta ställningstagande genomgående EU med undantag för delar av avsnittet gällande rätt.

Samtliga paragrafer i ML och samtliga artiklar i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, som nämns i detta ställningstagande gäller bestämmelserna i deras lydelse från och med den 1 januari 2010.

I 5 kap. 1 § första stycket ML anges att i 2-16 §§ finns bestämmelser som anger när en omsättning ska anses ha skett inom landet. All annan omsättning anses som omsättning utomlands.

Av 5 kap. 9 § första stycket ML framgår att en persontransporttjänst är omsatt inom landet om transporten i sin helhet genomförs i Sverige.

I artikel 48 i mervärdesskattedirektivet regleras beskattningsland för tillhandahållande av persontransporttjänster. Av artikeln framgår att avgörande ska vara den plats där transporten äger rum, proportionellt mot de avstånd som tillryggaläggs.

Enligt artikel 380 i mervärdesskattedirektivet får Sverige fortsätta att tillämpa bland annat undantag för persontransporter så länge någon av de övriga medlemsstaterna som ingick i gemenskapen den 31 december 1994 tillämpar en liknande bestämmelse.

Av prop. 2009/10:15 avsnitt 6.8.4 framgår att rätten för Sverige att undanta bland annat persontransporter enligt artikel 380 i mervärdesskattedirektivet har hanterats som en omsättningslandsregel i den svenska lagstiftningen. Eftersom det finns andra medlemsstater som var medlemmar i EU den 31 december 1994, t.ex. Danmark, som har kvar sina undantag avseende vissa persontransporttjänster anses även den svenska specialbestämmelsen avseende persontransporttjänster kunna kvarstå. Den svenska bestämmelsen avseende omsättningsland för persontransporttjänster har med stöd av artikel 380 i mervärdesskattedirektivet i princip inte ändrats.

4 Skatteverkets bedömning

En persontransporttjänst är enligt 5 kap. 9 § ML från och med den 1 januari 2010 omsatt inom landet om den i sin helhet genomförs i Sverige. I andra fall är persontransporttjänsten omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML.

Detta innebär enligt Skatteverkets bedömning att när en persontransport till någon del sker utanför Sveriges gränser så har vid avgörande av omsättningsland hela tillhandahållandet skett utomlands. Det ska således inte göras någon uppdelning av persontransporten utan tjänsten har skett inom landet endast om den i sin helhet har genomförts i Sverige. Om persontransporten däremot genomförs till viss del även utanför Sveriges gränser så har hela tillhandahållandet skett utomlands när det gäller bedömning av omsättningsland. Det gäller även om den del av transporten som sker utanför Sveriges gränser är liten eller att den görs av transporttekniska skäl. Samma bedömning ska gälla om persontransporten till viss del sker på internationellt vatten. Om persontransporten går direkt till eller från utlandet har inte längre någon betydelse.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2010 och har tagits fram på grund av ändrad lagstiftning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...