SKVs ställningstaganden

2009-12-14 Tillämpning av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2009-12-14

Dnr/målnr/löpnr: 131 907604-09/111

1 Sammanfattning

För svensk medborgare som efter utflyttning till Spanien har väsentlig anknytning hit och som är obegränsat skattskyldig i Spanien ska, under en treårsperiod efter utflyttningen, det skatterättsliga hemvistet vid tillämpning av skatteavtalet avgöras genom överenskommelse mellan staternas behöriga myndigheter. Ärendena ska handläggas enligt de riktlinjer som följer under 4.

2 Bakgrund och frågeställning

I flertalet av de skatteavtal Sverige har ingått anges att frågan om i vilken stat en person i avtalets mening ska anses ha hemvist avgörs med tillämpning av den s.k. stegen om personen är obegränsat skattskyldig enligt intern rätt i båda staterna. I skatteavtalet mellan Sverige och Spanien anges i stället att behöriga myndigheter ska överenskomma om vilken stat som är hemviststat inom en treårsperiod efter utflyttningen för det fall att en svensk medborgare har väsentlig anknytning till Sverige och samtidigt är obegränsat skattskyldig i Spanien. I förarbetena till avtalet, prop. 1976/77:2 s. 7 anges att i den ovan angivna situationen hemvistet bara i undantagsfall ska anses ha övergått från Sverige till Spanien under treårsperioden. I övriga fall ska även enligt det spanska avtalet ”stegen” tillämpas.

3 Gällande rätt m.m.

Av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet framgår följande: ”Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har hemvist i Sverige enligt den s.k. treårs-regeln i svensk lagstiftning och även i Spanien, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, hans hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.”

I punkt II av protokollet till avtalet anges att bestämmelserna i artikel IV punkt 3 endast tillämpas i fråga om svenska medborgare som utflyttar från Sverige och är begränsade att gälla under de första tre åren räknat från dagen för utflyttningen.

Av prop. 1976/77:2 s. 7-8 framgår att ”Det bör dock understrykas att bakgrunden till den föreslagna bestämmelsen är att treårs-regeln i kommunalskattelagen i varje fall i princip skall kunna tillämpas i förhållande till Spanien. Det är alltså normalt inte meningen att frågan om dubbelt hemvist skall lösas med ledning av reglerna i art. IV punkt 2, även om detta undantagsvis kan vara motiverat. Den situationen kan alltså uppkomma att fråga om dubbelt hemvist inte kan lösas utan den skattskyldige kommer att anses ha hemvist i båda staterna. I sådant fall tillämpas avtalet på svensk sida som om den skattskyldige enligt avtalet har haft hemvist i Sverige och inte i Spanien.”

Med ”behörig myndighet” i Sverige avses enligt artikel III punkt 1 h)1) finansministern eller hans befullmäktigade ombud. Av förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal framgår att Skatteverket ska pröva sådana ärenden. Enligt verkets arbetsordning handhas ärendena av Rättsavdelningen.

4 Skatteverkets riktlinjer

Framställs ett yrkande om hemvist i Spanien i den beskrivna situationen översänder handläggande kontor yrkandet om fastställande av hemvist samt kopior på självdeklaration och intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien till behörig myndighet för handläggning. Adressen till behörig myndighet är Skatteverket, Huvudkontoret, Behörig myndighet, Rättsavdelningen, 171 94 SOLNA.

Har ett yrkande om hemvist i Spanien framställts enligt ovan men något intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien inte bifogats begär handläggande kontor in ett sådant för vidare handläggning.

I avvaktan på beslut från behörig myndighet i hemvistfrågan taxerar handläggande skattekontor personen som om han hade hemvist i Sverige i avtalets mening.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...