SKVs ställningstaganden

2009-12-15 Löpnummer på fakturor

Område: Redovisning

Datum: 2009-12-15

Dnr/målnr/löpnr: 131 932140-09/111

1 Sammanfattning

Det är Skatteverkets uppfattning att det på ett tydligt sätt av redovisningen ska framgå att samtliga fakturerade varor och tjänster har blivit bokförda. En förutsättning för detta är att företaget har en tillförlitlig hantering av fakturorna. En tillförlitlig hantering kräver att fakturorna ska vara försedda med en löpande nummerserie som är obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller automatiskt skapad i redovisningssystemet.

Någon annan bedömning ska inte göras för s.k. kontantfakturor, dvs. fakturor som både upprättas och betalas vid försäljningstillfället.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om det enligt bokföringslagen (1999:1078, BFL) kan krävas att kundfakturor ska åsättas en löpande nummerserie. Fråga har också ställts om det i detta avseende är någon skillnad för s.k. kontantfakturor. Med kontantfaktura avses en faktura som ett företag upprättar och samtidigt tar kontant betalt för vid försäljningstillfället (även benämningen kontantnota är vanlig).

3 Gällande rätt m.m.

I 5 kap. BFL finns bestämmelser om löpande bokföring och verifikationer. Huvudregeln är att det för varje affärshändelse ska finnas en verifikation. Den ska innehålla uppgift om när den sammanställts, när affärshändelsen inträffat, vad den avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Bokföringslagen innehåller inga närmare bestämmelser om numrering av fakturor. Av 5 kap. 1 § BFL framgår dock att affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning och i systematisk ordning. Detta ska ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

Enligt 4 kap. 2 § BFL ska bokföringsskyldigheten fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Av förarbetena till BFL (prop. 1998/99:130, s. 181 ff. och s. 386) framgår hur god redovisningssed bör bestämmas. När traditionell lagtolkning inte räcker för att besvara en viss fråga måste en utfyllande tolkning göras. Denna tolkning bör grunda sig på en sammanvägning dels av faktiskt förekommande redovisning av god kvalitet, dels av uttalanden från normgivande organ på redovisningsområdet. Vad som utgör god redovisningssed bestäms i sista hand av domstol.

Det finns ingen nu gällande normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) som behandlar numrering av fakturor. Följande citat från BFNs handledning i bokföring, Att Föra Bok (upplaga 11:1, s. 12), är dock av intresse: ”Av bokföringen ska det klart och tydligt framgå att alla dina leveranser har fakturerats och bokförts. Fakturor med förtryckta nummer är därför praktiskt. Skulle du skriva fel på en förnumrerad faktura, ska originalet sparas med påskrift om att den inte använts. I bokföringen ska nämligen nummerserien vara obruten. Om du numrerar fakturorna själv, ska numren vara i löpande följd.”

4 Skatteverkets bedömning

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska det vara möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna. När det gäller kundfakturor innebär detta, enligt Skatteverkets uppfattning, att det på ett tydligt sätt av redovisningen ska framgå att samtliga fakturerade varor och tjänster har blivit bokförda. En förutsättning för detta är att företaget har en tillförlitlig hantering av fakturorna. En tillförlitlig hantering kräver att fakturorna ska vara försedda med en löpande nummerserie som är obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller automatiskt skapad i redovisningssystemet.

Skatteverkets uppfattning sammanfaller med verkets erfarenhet av redovisningspraxis i kvalitativt representativa företag.

Någon annan bedömning ska inte göras för s.k. kontantfakturor, dvs. fakturor som både upprättas och betalas vid försäljningstillfället.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...