SKVs ställningstaganden

2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Datum: 2010-04-08

Dnr/målnr/löpnr: 131 218238-10/111

1 Sammanfattning

Löneunderlag beräknas på kontant ersättning som under året före beskattningsåret lämnats till arbetstagare i företaget. Vid beräkningen av underlaget får även medräknas ersättning som betalats ut av företaget under tid företaget inte var ett fåmansföretag.

2 Bakgrund och frågeställning

Personen A äger kvalificerade aktier i fåmansföretaget X AB. Aktierna i X AB var tidigare upptagna till handel på en reglerad marknad (marknadsnoterade) och företaget var då inte ett fåmansföretag. Under året före beskattningsåret upphörde aktierna att vara marknadsnoterade och företaget blev i och med detta att anse som ett fåmansföretag.

Frågan är om A vid beräkning av årets gränsbelopp får beräkna löneunderlag för aktierna i X AB.

3 Gällande rätt m.m.

Aktiebolag vars aktier är upptagna för handel på en reglerad marknad är inte fåmansföretag, 56 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

I 57 kap. 11 § IL definieras årets gränsbelopp. Vidare anges beräkningstidpunkten samt vem som tillgodoräknas årets gränsbelopp. Av 57 kap. 11 § IL framgår att till underlaget för årets gränsbelopp får för andelar i fåmansföretag läggas ett lönebaserat utrymme enligt 16 – 19 §§. Detta gäller dock inte vid användande av förenklingsregeln. I tredje stycket samma paragraf anges att årets gränsbelopp beräknas vid beskattningsårets ingång.

Det lönebaserade utrymmet utgör en viss del av ett beräknat löneunderlag. I 57 kap. 17 § första stycket IL anges att löneunderlaget beräknas på kontant ersättning som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget.

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelserna i 57 kap. 11 § IL innehåller endast tidsbestämningen ”årets ingång”. Med årets ingång avses ingången av beskattningsåret. Enligt Skatteverkets bedömning följer av lagtextens ordalydelse att det är förhållandena vid denna tidpunkt som är bestämmande för beräkningen av årets gränsbelopp. Om företaget i fråga är ett fåmansföretag vid beskattningsårets ingång har andelsägaren således, enligt denna paragraf, rätt att tillämpa bestämmelserna om lönebaserat utrymme i 16 – 19 §§.

I 57 kap. 17 § IL regleras vilka ersättningar löneunderlaget får beräknas på. Den tidsangivelse, ”året före beskattningsåret”, som finns i paragrafen avser, enligt Skatteverkets uppfattning, enbart de i denna paragraf angivna förhållanden. Något uttryckligt krav på att företaget ska vara ett fåmansföretag uppställs inte.

Bestämmelserna i 57 kap. IL genomgick en reformering år 2005 (SFS 2005:1136, prop. 2005/06:40). Begränsningen till att löneunderlag bara får beräknas för fåmansföretag infördes i detta sammanhang. I förarbetena framfördes den uppfattningen att löneunderlag bara ska få läggas till gränsbeloppet för kvalificerade andelar i onoterade företag (a.a. prop. s. 46). Frågan om företaget även skulle vara ett fåmansföretag då de i löneunderlaget ingående ersättningarna lämnats berördes inte.

Enligt Skatteverkets bedömning får utbetalda ersättningar under den tid företaget inte var ett fåmansföretag ingå i löneunderlaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...