SKVs ställningstaganden

2010-05-03 Folkbokföring av familjemedlemmar till anställda vid EU-institutioner och internationella organisationer med verksamhet i Sverige

Område: Folkbokföring

Datum: 2010-05-03

Dnr/målnr/löpnr: 131 277405-10/111

1 Sammanfattning

En familjemedlem till en anställd vid en EU-institution eller en internationell organisation som har annan anställning eller verksamhet och som har egen uppehållsrätt eller har uppehållskort samt är avanmäld eller aldrig anmäld hos UDs Protokoll, ska folkbokföras om han eller hon anmäler inflyttning och i övrigt uppfyller kraven i 3 § folkbokföringslagen (1991:481).

2 Bakgrund och frågeställning

Familjemedlemmar till anställda vid EU-institutioner eller internationella organisationer, vilkas personal har immunitet och privilegier som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, som flyttar hit folkbokförs inte. Detta gäller för närvarande familjemedlemmar till anställda vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Europeiska kommissionens kontor, Europaparlamentets kontor, Östersjöstaternas råd (CBSS), FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (GWPO), Internationella demokratinstitutet (IDEA), FNs miljöprogram, FNs flyktingkommissariat (UNHCR) och Världssjöfartsuniversitetet (WMU). För dessa familjemedlemmar som har annan anställning eller förvärvsverksamhet än vid institutionen eller organisationen här medför ordningen stora praktiska svårigheter utan att dessa personer har någon immunitet eller några privilegier. Det har även gjorts gällande att den nuvarande ordningen, såvitt avser EES-medborgare och deras familjemedlemmar, kan utgöra ett otillåtet hinder mot den fria rörligheten enligt EU-fördraget. Frågan är därför om dessa familjemedlemmar genom sin anställning kan anses ha en uppehållsrätt som gäller före tillämpningen av bestämmelsen i 5 § folkbokföringslagen .

3 Gällande rätt m.m.

Av 5 § folkbokföringslagen framgår att den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, ska folkbokföras endast om han är svensk medborgare eller om han, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller organisationen eller dess betjäning. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem eller tjänare.

En familjemedlem till en EES-medborgare med anställning vid någon av de ovan nämnda institutionerna eller organisationerna i Sverige som själv är EES-medborgare och som får arbete i Sverige kan avanmälas hos UDs Protokoll och i stället registreras hos Migrationsverket. En avanmälan innebär att familjemedlemmen inte längre omfattas av 1976 års lag. Detta gäller även familjemedlemmens barn.

En familjemedlem till en EES-medborgare som själv är tredjelandsmedborgare och som får arbete i Sverige kan också avanmälas hos UDs Protokoll och får då ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket. Även en familjemedlem som själv är EES-medborgare, men där den anställde är tredjelandsmedborgare kan avanmälas hos UDs Protokoll och få uppehållsrätten registrerad hos Migrationsverket om familjemedlemmen får arbete i Sverige. Även i dessa fall gäller motsvarande för familjemedlemmens barn.

4 Skatteverkets bedömning

En familjemedlem till en anställd vid en ovan nämnd institution eller organisation, som har annan anställning eller verksamhet och som har egen uppehållsrätt eller har uppehållskort samt är avanmäld eller aldrig anmäld hos UDs Protokoll, kan inte anses omfattas av 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. En sådan person kan därför och med hänsyn till EUs bestämmelser om den fria rörligheten folkbokföras om han eller hon anmäler inflyttning och i övrigt uppfyller kraven i 3 § folkbokföringslagen.

Detta ställningstagande gäller från och med den 3 maj 2010.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...