SKVs ställningstaganden

2010-05-27 Skattereduktion för husarbete – försäkringsersättningar

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2010-05-27

Dnr/målnr/löpnr: 131 338276-10/111

1 Sammanfattning

Skattereduktion för husarbete medges inte för arbete där försäkringsersättning har betalats ut. Om man i samband med åtgärdandet av försäkringsskadan även utför tilläggsarbeten, som inte har att göra med återställandet efter den ursprungliga skadan, kan skattereduktion medges för tilläggsarbetet.

Skattereduktion kan inte medges för åtgärder på de delar där försäkringsersättningen reducerats på grund av åldersavdrag.

Om försäkringsersättning uttryckligen endast betalats ut för material kan skattereduktion medges för arbetskostnaden.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har fått frågor om i vilka situationer man har rätt till skattereduktion för husarbete trots att försäkringsersättning har betalats ut.

3 Gällande rätt m.m.

Av 67 kap. 13 c § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att som hushållsarbete räknas inte arbete för vilket försäkringsersättning lämnats.

I prop. 2008/09:178 s. 39 anges följande:

”Det finns skäl att närmare redogöra för hur rätten till skattereduktion för ROT-arbete ska hanteras i de fall annat bidrag har betalats ut för arbetet. Förutsättningarna är här desamma som för hushållsarbete, dvs. den som har fått bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting för en åtgärd som utgör ROT-arbete kan inte få skattereduktion för samma åtgärd. Samma villkor gäller den som har fått försäkringsersättning för en åtgärd. Skattereduktionen för ROT-arbete avser endast arbetskostnaden. Det är alltså bidrag, stöd eller försäkringsersättning för ett visst arbete som utgör hinder för att arbetet i fråga också ska kunna ge rätt till skattereduktion. I den mån t.ex. ett bidrag särskilt anger att det endast avser kostnad för material finns det således utrymme att räkna arbetet som ROT-arbete. Regeringen anser däremot att om annat bidrag, stöd eller försäkringsersättning lämnats för en del av arbetskostnaden bör inte någon del av arbetet räknas som ROT-arbete.”

4 Skatteverkets bedömning

I de fall försäkringsersättning lämnats för en skada kan skattereduktion inte medges för det arbete som försäkringsersättningen helt eller delvis avser att täcka. Om försäkringstagaren i samband med åtgärdandet av skadan även låter utföra andra arbeten än de som skadan förorsakat (tilläggsarbeten) kan skattereduktion medges för dessa arbeten även om arbetet utförs i samma rum där försäkringsskadan finns. Avgörande för om skattereduktion ska kunna medges när försäkringsersättning betalats ut är om det arbete som utförs är hänförligt till det arbete som krävs för att återställa bostaden i ursprungligt skick efter skadan eller om arbetet är frikopplat från skadan. För att skattereduktion för husarbete ska kunna medges krävs dessutom att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Om försäkringsbolaget uttryckligen enbart betalat ut ersättning för material kan skattereduktion medges för arbetskostnaden.

Följande exempel illustrerar när skattereduktion inte kan medges och när reduktion kan medges trots att försäkringsersättning har betalats ut.

Exempel 1

Lars får försäkringsersättning för att åtgärda sitt fuktskadade badrum. Arbetskostnaden för att återställa badrummet i ursprungligt skick ger inte rätt till skattereduktion eftersom försäkringsbolaget har betalat ut försäkringsersättning för att åtgärda skadan. Detta gäller även om badrummet var mycket gammalt och åldersavdragen är höga vid beräkning av försäkringsersättning. I samband med återställandet bestämmer sig Lars för att ersätta den gamla våtrumstapeten med kakel och ersätta våtrumsmattan med klinkers. Eftersom försäkringsersättning har betalats ut för att åtgärda skadan kan skattereduktion inte medges även om golv- och väggbeklädnad ersätts med annat material.

Exempel 2

Ingrid får försäkringsersättning för att åtgärda en vattenskada i sitt badrum. Vid återställandet av badrummet bestämmer sig Ingrid för att låta montera in ett bubbelbadkar som komplement till duschkabinen och eftersom alla elledningar är gamla, även om de fungerar, så bestämmer sig Ingrid för att låta byta ut dessa också. De nu uppräknade arbetena har inte ett direkt samband med nödvändiga åtgärder för att återställa badrummet efter vattenskadan och arbetena kan därför ge rätt till skattereduktion.

Dessa tilläggsarbeten bör faktureras separat för att skattereduktion ska kunna medges.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...