SKVs ställningstaganden

2010-12-02 Senaste ansökningstidpunkt för en elektronisk ansökan om återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2010-12-02

Dnr/målnr/löpnr: 131 772910-10/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en ansökan om återbetalning av ingående skatt i Sverige som avser återbetalningsperioder under 2009 och som en utländsk företagare har lämnat in genom den elektroniska portalen i det EU-land där denne är etablerad har kommit in i rätt tid om den har kommit in till den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten senast den 31 mars 2011.

Det är den återbetalande medlemsstaten som tar ställning till om en ansökan har kommit in i rätt tid. Beträffande ansökningar om återbetalning som riktas till andra EU-länder från företagare som är etablerade i Sverige ska Skatteverket därför inte pröva om ansökan har kommit in i rätt tid. Skatteverket vidarebefordrar således ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 även om dessa har kommit in efter den 30 september 2010. Detta gäller under förutsättning att ansökan i övrigt uppfyller villkoren för vidarebefordran.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett nytt elektroniskt förfarande för återbetalning av mervärdesskatt till utländska företagare som är etablerade inom EU infördes den 1 januari 2010. Det elektroniska förfarandet innebär bl.a. att sökanden ska lämna in sin ansökan via en webbportal som har utvecklats av den medlemsstat där sökanden är etablerad.

Eftersom några medlemsstater var försenade med sina webbportaler och andra medlemsstater hade tekniska problem när portalerna togs i drift har Europeiska kommissionen den 15 juli 2010 lämnat ett förslag om att förlänga tidsfristen för ansökningar om återbetalning som avser återbetalningsperioder under 2009 (KOM(2010) 381 slutlig). Europeiska unionens råd har den 14 oktober 2010 antagit kommissionens förslag. En ny bestämmelse om sista ansökningstidpunkt för ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 har lagts till i artikel 15.1 i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fast-ställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbeta-lande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (direktiv 2008/9/EG).

Regeringen har i prop. 2010/11:36 föreslagit att ansökningstiden för återbetalningsperioder under 2009 ska förlängas, men den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft först den 1 februari 2011. Fråga har uppkommit om den nya bestämmelsen i direktiv 2008/9/EG ska tillämpas direkt och ha företräde framför de nu gällande bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, om senaste ansökningstidpunkt.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Bestämmelserna i ML

En utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU-land och vill ansöka om återbetalning av ingående skatt i Sverige ska ansöka om detta hos Skatteverket. Ansökan ska göras genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål i det EU-land där företagaren är etablerad (19 kap. 1 § ML). I vissa fall ska den utländske företagaren istället ansöka om återbetalning i skatte- eller självdeklaration (19 kap. 1 § tredje stycket ML).

En ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 1 § första stycket ML ska enligt 19 kap. 8 § ML senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten i det EU-land där den utländske företagaren är etablerad.

En näringsidkare som är etablerad i Sverige, men inte i det EU-land där återbetalningen av mervärdesskatten söks, och som vill få återbetalning av sådan skatt i enlighet med det landets tillämpning av direktiv 2008/9/EG ska rikta en ansökan om återbetalning till det landet. Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål (19 kap. 31 § ML).

En sådan ansökan ska enligt 19 kap. 32 § ML ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.

I författningskommentaren till 19 kap. 32 § ML understryks att det är den behöriga myndigheten i det EU-land som ansökan riktas till som avgör om en ansökan har kommit in för sent. Skatteverket ska alltså även vidarebefordra för sent inkomna ansökningar till myndigheten ifråga (prop. 2009/10:15 s.226 f .).

3.2 Unionsrätt

Bestämmelserna om återbetalning av ingående skatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat finns fr.o.m. den 1 januari 2010 i direktiv 2008/9/EG.

För att erhålla återbetalning av mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten ska en beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten på elektronisk väg rikta en återbetalningsansökan till den medlemsstaten och inkomma med denna till den medlemsstat där han är etablerad via den elektroniska portal som ska inrättas av den medlemsstaten (artikel 7 i direktiv 2008/9/EG).

Återbetalningsansökan ska lämnas in till etableringsmedlemsstaten senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden. Återbetalningsansökan ska anses ingiven endast om sökanden har lämnat samtliga de uppgifter som krävs enligt artiklarna 8, 9 och 11. Återbetalningsansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 ska lämnas in till etableringsmedlemsstaten senast den 31 mars 2011 (artikel 15.1 i direktiv 2008/9/EG i den lydelse som ska tillämpas från och med den 1 oktober 2010).

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa den nya bestämmelse som lagts till i artikel 15.1 med verkan från och med den 1 oktober 2010 (artikel 2 i rådets direktiv 2010/66/EU av den 14 oktober 2010 om ändring av direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat, direktiv 2010/66/EU).

Direktiv 2010/66/EU trädde i kraft den 21 oktober 2010 och ska tillämpas från och med den 1 oktober 2010.

Enligt artikel 288 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ett direktiv med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilket det är riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.

I en till fördraget fogad gemensam förklaring (17) erinras om att fördragen och den rätt som antas av unionen på grundval av fördragen i enlighet med EU-domstolens fasta rättspraxis har företräde framför medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställs i denna praxis.

EU-domstolen har i målen 14/83, von Colson, C-106/89, Marleasing och C-397/01, Pfeiffer, slagit fast att nationella bestämmelser som omfattas av ett EU-direktiv ska tolkas i enlighet med direktivreglerna så långt det är möjligt med hänsyn till den nationella rättsordningen. Nationell lagstiftning ska dock inte tolkas i strid mot dess klara ordalydelse.

Enligt EU-domstolens rättspraxis har de direktivbestämmelser som är tillräckligt klara, precisa och ovillkorliga direkt effekt (se t.ex. 8/81, Becker) i medlemsstaterna. En unionsrättslig regel som har direkt effekt har alltid företräde framför nationell lag och ska tillämpas oavsett vad som föreskrivs i den nationella rättsordningen (se t.ex. 6/64, Costa v. ENEL). Ett direktiv är alltid riktat till medlemsstaterna och ålägger dem att på lämpligt sätt uppnå ett visst mål. Direkt effekt kan därför inte åberopas av en myndighet i skärpande syfte mot en enskild (se t.ex. C-397/01, Pfeiffer).

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Ansökningar från företagare som är etablerade i andra EU-länder

Genom direktiv 2010/66/EU, som trädde i kraft den 21 oktober 2010, har ett nytt stycke lagts till i artikel 15.1 i direktiv 2008/9/EG. Det har härigenom införts en särskild senaste ansökningstidpunkt för ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009. Direktiv 2010/66/EU ska tillämpas från och med den 1 oktober 2010. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa den nya bestämmelsen med verkan från och med den 1 oktober 2010.

Enligt nu gällande bestämmelser i ML ska en ansökan om återbetalning senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myndigheten i det EU-land där den utländske företagaren är etablerad (19 kap. 8 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 15.1 i direktiv 2008/9/EG i dess tidigare lydelse.

Direktiv riktar sig till medlemsländerna och är bindande vad gäller de mål som ska uppnås inom en viss tidsfrist. Medlemsstaterna ska anpassa sin nationella lagstiftning till direktiven. Direktiv 2010/66/EU antogs av Europeiska unionens råd den 14 oktober 2010. På grund av den korta tid som förflutit har den nya bestämmelse som har lagts till i artikel 15.1 ännu inte införts i svensk rätt.

Skatteverkets uppfattning är att det inte är möjligt att genom att tolka bestämmelsen i 19 kap. 8 § ML i enlighet med motsvarande regel i direktiv 2008/9/EG uppnå det resultat som är avsett i tillägget till artikel 15.1 i direktiv 2008/9/EG, dvs. att sökanden ska ha möjlighet att lämna in ansökningar om återbetalning som hänför sig till återbetalningsperioder under 2009 fram till och med den 31 mars 2011.

Bestämmelsen i artikel 15.1 i direktiv 2008/9/EG om senaste ansökningstidpunkt för ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 är klar, precis och ovillkorlig. Bestämmelsen får anses vara till fördel för den enskilde. Syftet med ändringen i direktiv 2008/9/EG är att undantagsvis förlänga tidsfristen för ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009. Härigenom ska de beskattningsbara personer som på grund av förseningar eller tekniska problem med webbportalerna i vissa medlemsstater inte har kunnat lämna in sina ansökningar i tid, ges en sådan möjlighet. Den förlängda tidsfristen ska börja tillämpas från och med den 1 oktober 2010 och ska gälla till och med den 31 mars 2011. För att syftet med ändringen ska uppfyllas måste utländska företagare som är etablerade i andra EU-länder ha möjlighet att lämna in sina ansökningar under tiden fram till och med den 31 mars 2011. Det krävs också att Skatteverket löpande kan handlägga de ansökningar som lämnas in efter den 30 september 2010 och fatta beslut i anledning av ansökningarna.

Mot denna bakgrund anser Skatteverket att den nya bestämmelsen i artikel 15.1 i direktiv 2008/9/EG om senaste ansökningstidpunkt för ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 ska ges företräde framför gällande regler i ML till dess den föreslagna lagändringen träder i kraft. Den nya bestämmelsen ska tillämpas från och med den 1 oktober 2010.

Detta innebär att en ansökan om återbetalning av ingående skatt i Sverige som avser återbetalningsperioder under 2009 och som en utländsk företagare har lämnat in genom den elektroniska portalen i det EU-land där denne är etablerad har kommit in i rätt tid om den har kommit in till den behöriga myndigheten i etableringsmedlemsstaten senast den 31 mars 2011.

4.2 Ansökningar från företagare som är etablerade i Sverige

Det är den återbetalande medlemsstaten som tar ställning till om en ansökan har kommit in i rätt tid. Beträffande ansökningar om återbetalning som riktas till andra EU-länder från företagare som är etablerade i Sverige ska Skatteverket därför inte pröva om ansökan har kommit in i rätt tid. Skatteverket vidarebefordrar således ansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 även om dessa har kommit in efter den 30 september 2010. Detta gäller under förutsättning att ansökan i övrigt uppfyller villkoren för vidarebefordran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%