SKVs ställningstaganden

2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2010-12-17

Dnr/målnr/löpnr: 131 750625-10/111

1 Sammanfattning

När en persontransporttjänst genomförs både i Sverige och på internationellt vatten är tjänsten omsatt inom landet. Om persontransporttjänsten däremot till någon del genomförs i ett annat land är hela tjänsten omsatt utomlands. Det ska inte göras någon uppdelning av tjänsten i de fall då transporten genomförs både i Sverige och i ett annat land.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter vid denna tidpunkt tidigare ställningstagande med samma namn daterad 2009-12-07, dnr 131 764389-09/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av ändrad lagstiftning och innebär en ändring i de fall del av transporten sker på internationellt vatten. För redovisningsperioder fram till den 1 januari 2011 ska det äldre ställningstagandet fortfarande tillämpas.

2 Bakgrund och frågeställning

Nya bestämmelser rörande omsättningsland för persontransporttjänster gäller från och med den 1 januari 2011.

Ställningstagandet ”Omsättningsland – persontransporttjänster” från 2009-12-07, dnr 131 764389-09/111, behandlar omsättningsland för persontransporter. Detta ställningstagande ses över på grund av den ändrade lagstiftningen.

3 Gällande rätt m.m.

Samtliga paragrafer i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och samtliga artiklar i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, som nämns i detta ställningstagande gäller bestämmelserna i deras lydelse från och med den 1 januari 2011.

En persontransporttjänst är omsatt inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land (5 kap. 9 § första stycket ML).

Syftet med bestämmelsen är att beskattningsrätten ska tillfalla Sverige även om persontransporttjänsten till någon del utförs på internationellt vatten (prop. 2010/11:28 s. 53).

Om transporten till någon del genomförs i ett annat land har den omsatts utomlands (5 kap. 1 § ML).

I mervärdesskattedirektivet regleras beskattningsland för tillhandahållande av persontransporttjänster på ett annat sätt än i den svenska lagstiftningen. Det avgörande ska vara den plats där transporten äger rum, proportionellt mot de avstånd som tillryggaläggs (artikel 48 i mervärdesskattedirektivet).

Sverige får fortsätta att tillämpa undantag från skatteplikt för bland annat persontransporttjänster så länge någon av de övriga medlemsstaterna som var med i EU den 31 december 1994 tillämpar en liknande bestämmelse (artikel 380 i mervärdesskattedirektivet).

Sverige har utnyttjat möjligheten som framgår av artikel 380 i mervärdesskattedirektivet och tillämpar därför andra bestämmelser än de som anges i EU-rätten (prop. 2009/10:15 avsnitt 6.8.4).

4 Skatteverkets bedömning

En persontransporttjänst är från och med den 1 januari 2011 omsatt inom landet om den inte till någon del genomförs i ett annat land. I andra fall är persontransporttjänsten omsatt utomlands.

Detta innebär att när en persontransporttjänst till någon del sker på internationellt vatten men inte på ett annat lands territorium så sker tillhandahållandet inom landet. Om persontransporttjänsten däremot till någon del sker på ett annat lands territorium så är hela tillhandahållandet omsatt utomlands. Det ska inte göras någon uppdelning av tjänsten när tillhandahållandet sker både i Sverige och i ett annat land. Det gäller även om den del av transporten som sker i ett annat land är liten eller om den görs av transporttekniska skäl.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter vid denna tidpunkt tidigare ställningstagande med samma namn daterad 2009-12-07, dnr 131 764389-09/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av ändrad lagstiftning och innebär en ändring i de fall del av transporten sker på internationellt vatten. För redovisningsperioder fram till den 1 januari 2011 ska det äldre ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%