SKVs ställningstaganden

2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare

Område: Inkomstskatt – Tjänst

Datum: 2011-02-15

Dnr/målnr/löpnr: 131 55187-11/111

1 Sammanfattning

För dödsbo med flera delägare kan skattereduktion inte medges delägare som har betalat ROT-arbete på bostad som ägs av dödsboet. Sådant delägande i dödsbo är inte att jämställa med ägande av fastighet. För att skattereduktion ska kunna medges krävs att arvskifte har skett, att sökanden har tillskiftats fastigheten och att han bor i bostaden där ROT-arbetet utförs.

För dödsbo med bara en delägare (enmansdödsbo) kan skattereduktion för ROT-arbete medges dödsbodelägaren för arbete som utförts och betalats efter det att bouppteckningen registrerats.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om skattereduktion för ROT-arbete kan medges dödsbodelägare som nyttjar bostad som dödsboet äger.

3 Gällande rätt m.m.

Skattereduktion för hushållsarbete kan medges fysisk person som vid årets utgång har fyllt 18 år. Även dödsbo har rätt till skattereduktion för sådant arbete som utförts före dödsfallet, se 67 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Som hushållsarbete räknas även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) av ett småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion, se 67 kap. 13 a och b §§ IL.

Utförare av hushållsarbete och ROT-arbete får begära utbetalning från Skatteverket om den som kan ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete inte har betalat hela utgiften för arbetet, se 6 § lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194).

Lagfart ska sökas inom tre månader efter det att den handling på vilken förvärvet grundas upprättades. För den som är ensam delägare i dödsbo räknas tiden från det bouppteckningen registrerades eller om han först därefter blivit ensam delägare, från det så skedde, 20 kap. 2 § jordabalken (1970:994), JB.

4 Skatteverkets bedömning

Det är endast fysiska personer som kan få skattereduktion för hushållsarbete och ROT-arbete och arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. För rätt till skattereduktion för ROT-arbete gäller dessutom att den som haft utgift för ROT-arbete själv äger hela eller del av fastigheten.

En dödsbodelägare som bor i en bostad som ägs av ett dödsbo med flera delägare kan inte få skattereduktion för kostnad för ROT-arbete som han har betalat och som utförts på fastigheten. Sådan delägare i dödsbo kan inte jämställas med ägare av fastighet. För att skattereduktion ska kunna medges krävs att arvskifte har skett, att sökanden har tillskiftats fastigheten och att han bor i fastigheten när ROT-arbetet utförs.

För dödsbo med bara en ägare (enmansdödsbo) får äganderätten till fastigheten anses ha övergått till dödsbodelägaren i samband med att boutredning och förvaltning avslutats vilket i regel är i samband med att bouppteckningen registrerats.

Med enmansdödsbo avses här ett dödsbo där det bara finns en dödsbodelägare som ärver allt.

Exempel 1

Syskonen Lisa, Lars och Lena är dödsbodelägare i dödsboet efter sin mamma. Bouppteckningen är inregistrerad men de har inte förrättat arvskifte. I dödsboet finns en sommarstuga som samtliga syskon använder. Sommarstugan är i behov av ett nytt tak och syskonen anlitar och betalar en hantverkare för att byta taket på sommarstugan. Syskonen kan inte få skattereduktion för arbetet eftersom arvskifte inte har skett och de därför inte själva äger sommarhuset.

Exempel 2

Anna är ensam dödsbodelägare till dödsboet efter sin make, Arne. Anna och Arne hade inga barn. Anna bor kvar i deras gemensamma småhus. Bouppteckningen har registrerats den 1 december 2010 och den 15 december 2010 anlitar Anna en hantverkare för att byta ut ett läckande rör i huset. Eftersom Anna är ensam dödsbodelägare och bouppteckningen har registrerats innan arbetet utfördes och betalades kan hon få skattereduktion för ROT-arbete.

Exempel 3

Berit är ensam dödsbodelägare till dödsboet efter sin make Bertil. Berit och Bertil har två gemensamma barn. Eftersom barnen är makarnas gemensamma så ärver Berit allt och dödsboet är därför ett enmansdödsbo. Berit bor kvar i deras gemensamma småhus. Bouppteckningen har registrerats den 1 december 2010 och den 15 december 2010 anlitar Berit en hantverkare för att måla om ett rum i huset. Eftersom Berit är ensam dödsbodelägare och bouppteckningen har registrerats innan arbetet utfördes och betalades kan hon få skattereduktion för ROT-arbete.

Exempel 4

Cecilia är dödsbodelägare i dödsboet efter sin make, Carl. Carl har två barn, Stig och Sture, sedan ett tidigare förhållande. Eftersom Stig och Sture inte är makarnas gemensamma barn är barnen också delägare i dödsboet efter Carl. Cecilia bor kvar i deras gemensamma småhus. Bouppteckningen har registrerats den 1 december 2010 men något arvskifte har inte skett. Den 15 december 2010 anlitar Cecilia en hantverkare för att lägga in ett parkettgolv i huset. Eftersom arvskifte inte har skett är det dödsboet som är ägare till huset och Cecilia kan därför inte få skattereduktion för arbetskostnaden, se exempel 1.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...