SKVs ställningstaganden

2011-02-25 Frivillig skattskyldighet och skattetillägg

Område: Sanktionsavgifter

Datum: 2011-02-25

Dnr/målnr/löpnr: 131 94488-11/111

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Fråga om periodiseringsskattetillägg; mervärdesskatt” dnr 130 566178-04/111.

1 Sammanfattning

Avdrag för ingående mervärdesskatt har yrkats för kostnader avseende byggnation som inte omfattas av registrering för frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning. Oriktig uppgift har lämnats. Efter att felet upptäckts av Skatteverket medges, efter ansökan, frivillig skattskyldighet. Härefter erhålls, beroende på omständigheterna, ett retroaktivt avdrag med hela beloppet med stöd av 9 kap. 8 § ML alternativt avdrag med stöd av jämkningsreglerna i 8 a kap. ML. Enligt Skatteverkets uppfattning föreligger inte i nämnda situation ett periodiseringsfel. Skattetillägg ska därför tas ut med 20 %. I normalfallet bör dock befrielse medges på sätt att skattetillägget sätts ned till en fjärdedel.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett AB är registrerat som skattskyldigt till mervärdesskatt för lokaluthyrning i en fastighet för viss lokalyta. Vid utredning av skattedeklarationen för januari år 1 framkommer att bolaget byggt till den aktuella byggnaden och att ingående mervärdesskatt på dessa kostnader dragits av trots att tillbyggnaden inte ingår i den yta som omfattas av registreringsbeslutet. Härigenom har bolaget lämnat oriktig uppgift. Skatteverket överväger att vägra avdraget och påföra skattetillägg med 20 %.

Bolaget inger härefter i mars år 1 en ansökan om frivillig skattskyldighet för de lokaler som ingår i tillbyggnaden. Bolaget medges skattskyldighet och retroaktivt avdrag för den aktuella ingående mervärdesskatten i redovisningsperioden mars.

Den fråga som har väckts är om felet i skattedeklarationen i januari år 1 är ett periodiseringsfel som ska generera ett s.k. periodiseringsskattetillägg och om bedömningen blir densamma om bolaget i stället för retroaktivt direktavdrag medges avdrag enligt jämkningsreglerna i 8 a kap. ML. Vidare har fråga väckts om det föreligger grund för hel eller delvis befrielse för det fall att felet inte är att hänföra till periodiseringsfel.

3 Gällande rätt

Av 9 kap. 4 § ML följer att den frivilliga skattskyldigheten inträder den dag då ansökan inkommer till Skatteverket eller den senare dag som sökanden angett, dock tidigast den dag då hyresgästen eller bostadsrättshavaren enligt avtal tillträder den del av fastigheten som ansökan avser.

Enligt 15 kap. 1 § 1 st . SBL gäller att om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen, ska en särskild avgift (skattetillägg) tas ut.

Av 15 kap. 4 § 1 st . SBL framgår att om en oriktig uppgift lämnats är skattetillägget 20 % av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige.

Av 15 kap. 4 § 3 st . SBL framgår att till den del den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel redovisningsperiod, ska skattetillägget beräknas efter 2 %, om det är fråga om sådan skatt för vilken redovisningsperioden utgör högst tre månader och den skattskyldige hänfört eller kan antas ha avsett att hänföra beloppet till en period som löper ut högst fyra månader efter den som beloppet borde ha hänförts till samt efter 5 % i övriga fall.

I 15 kap. 10 § SBL anges att den skattskyldige helt eller delvis ska befrias från särskild avgift om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från avgiften ska den sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Periodiseringsfel

Enligt Skatteverkets mening måste lagstiftningen ges den tolkningen att, för att det ska vara fråga om ett periodiseringsfel avseende ingående mervärdesskatt, avdragsrätt föreligger i en annan period för den ingående mervärdesskatten när avdraget yrkas. I förevarande fall hade bolaget över huvud taget inte rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatten när avdraget yrkades, eftersom bolaget vid denna tidpunkt inte var registrerat som frivilligt skattskyldigt för den aktuella ytan. Till följd härav kan det enligt Skatteverkets mening inte vara fråga om ett periodiseringsfel. Detta gäller oavsett om bolaget vid ett senare tillfälle medges antingen retroaktivt avdrag för hela beloppet eller avdrag genom jämkning enligt 8 a kap. ML.

4.2 Befrielse

Det ligger i sakens natur att frågan om befrielse ska medges helt eller delvis är avhängig av omständigheterna i det enskilda fallet. Av förarbetena till 15 kap. 10 § SBL framgår att om det finns skäl för delvis befrielse är den allmänna utgångspunkten att skattetillägget ska sättas ned till hälften. För att det ska bli aktuellt att sätta ned avgiften till en fjärdedel, så måste det i det enskilda fallet framstå som otillräckligt att endast halvera skattetillägget. I den beskrivna situationen är det enligt Skatteverkets mening oskäligt att ta ut fullt skattetillägg eftersom felet trots allt har karaktär av periodiseringsfel genom att rätt till avdrag föreligger i senare period/-er. Delvis befrielse bör därför medges på så sätt att skattetillägget sättas ned till en fjärdedel.

Skulle det i ett enskilt fall förhålla sig på det sättet att den skattskyldige gjort avdrag för ingående mervärdesskatt med ett högre belopp än vad som kan medges avdrag för med stöd av 9 kap. 8 § eller 8 a kap. ML, ska ställningstagandet enbart tillämpas på den delen av beloppet för vilket avdragsrätt föreligger. För resterande belopp kan det bli aktuellt att tillämpa det rättsliga ställningstagandet (dnr 131 389823-09/111) om halv befrielse från skattetillägg när avdrag för bl.a. ingående mervärdesskatt medges vid inkomsttaxeringen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...