SKVs ställningstaganden

2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Datum: 2011-04-13

Dnr/målnr/löpnr: 131 246306-11/111

1 Sammanfattning

Ett småhus på en privatbostadsfastighet har brunnit ner eller rivits och fastigheten består därefter av tomtmark för småhusbebyggelse. Sådan tomtmark är en privatbostadsfastighet om det finns en avsikt att åter bebygga den med ett småhus för eget eller närståendes boende, dvs. med en privatbostad.

Även om ägaren saknar en sådan avsikt, kan tomtmarken fortsätta att vara en privatbostadsfastighet med tillämpning av den s.k. tröghetsregeln. Detta gäller under det år då småhuset har brunnit ner eller rivits och som längst för de följande två åren.

2 Bakgrund och frågeställning

Fastighet kan antingen vara en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Ett småhus med tomtmark är vanligtvis en privatbostadsfastighet.

Frågan gäller hur fastigheten ska beskattas när småhuset har brunnit ner eller rivits och fastigheten därefter enbart består av tomtmark för småhusbebyggelse.

3 Gällande rätt m.m.

Med privatbostadsfastighet avses bl.a.

  1. småhus med mark som utgör småhusenhet
  2. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet,

om småhuset är en privatbostad. Med privatbostadsfastighet avses också tomtmark, om avsikten är att bygga en privatbostad på tomten (2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL).

Med näringsfastighet avses en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet (2 kap. 14 § IL).

Med småhus avses en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer, dvs. består av högst två bostadslägenheter (2 kap. 15 § IL jämfört med 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)).

Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används, eller är avsett att användas, av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller som fritidsbostad (2 kap. 8 § IL).

Om det inträffar något som gör att en bostad hos samma ägare inte längre ska räknas som privatbostad, ska den ändå räknas som privatbostad under det år då ändringen sker och det följande året, om inte ägaren begär annat (tröghetsregeln). Motsvarande gäller också om bostaden övergår till en ny ägare under andra året efter det år då förändringen inträffade (2 kap. 11 § IL)

Vad som sägs om privatbostad i 2 kap. 11 § IL (tröghetsregeln) gäller även för tomtmark (2 kap. 13 § IL).

4 Skatteverkets bedömning

Om småhuset brinner ner eller rivs, så består fastigheten därefter av tomtmark. Fastigheten är fortfarande en privatbostadsfastighet, om det finns en avsikt att åter bebygga den med ett småhus för eget eller närståendes boende, dvs. med en privatbostad.

Fastigheten kan däremot ändra karaktär till näringsfastighet om ägaren inte har någon avsikt att bygga en ny privatbostad på tomtmarken. Frågan är om tröghetsregeln kan tillämpas i det här fallet för att undvika en omedelbart tvingande omklassificering till näringsfastighet.

Vid ändrade förhållanden kan det vara oskäligt att fastigheten omedelbart ska beskattas som en näringsfastighet. Syftet med tröghetsregeln är att ägaren ska få en viss tids rådrum innan fastigheten ändrar karaktär till näringsfastighet (prop.1990/91:54 s. 189–191).

Olika händelser kan medföra att småhuset inte längre är en privatbostad, t.ex.

  1. att ägaren har flyttat till en ny bostad och småhuset därför står tomt i avvaktan på en försäljning
  2. att småhuset hyrs ut till någon som inte är närstående, eller
  3. att småhuset till övervägande del används i en näringsverksamhet.

Tröghetsregeln innebär att småhuset får behålla sin karaktär av privatbostad under en viss tid, även om småhuset inte längre uppfyller förutsättningarna för att vara en privatbostad.

Tröghetsregeln ska även tillämpas för tomtmark enligt 2 kap. 13 § IL. Detta innebär att fastigheten kan behålla sin karaktär av privatbostadsfastighet, om tomtmarken för det år småhuset brann ner eller revs ingick i en privatbostadsfastighet såsom,

  1. småhus med mark som utgör småhusenhet, eller
  2. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet.

En sådan tillämpning av tröghetsregeln förutsätter att tomtmarken är avsedd för småhusbebyggelse. Tomtmarken ska alltså fortsätta att vara en småhusenhet eller en värderingsenhet för tomtmark på lantbruksenhet.

Åskådningsexempel

Eva äger ett småhus med mark, som är en privatbostadsfastighet för år 2010. Småhuset/privatbostaden brinner ner under 2011 och vid ingången av 2012 består fastigheten enbart av tomtmark. Eva har ingen avsikt att bygga en ny bostad på tomtmarken, varför fastigheten blir en näringsfastighet om hon begär det. I annat fall behåller fastigheten sin karaktär av privatbostadsfastighet för 2011 och 2012. Tomtmarken får även vara en privatbostadsfastighet under 2013, om den övergår till en ny ägare under det året.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%