SKVs ställningstaganden

2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet – lagändring

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2011-04-18

Dnr/målnr/löpnr: 131 100918-11/111

1 Sammanfattning

Endast sådana studentkårer och nationer som avses i 4 kap. 8 § respektive 4 kap. 15 § högskolelagen (1992:1434) kan omfattas av bestämmelserna i 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande från 2007-03-23 (dnr 131 702523-06/111) för tid efter den 1 juli 2010.

2 Bakgrund och frågeställning

Genom en lagändring som trätt i kraft den 1 juli 2010 har det obligatoriska kravet på att tillhöra studentkårer och liknande sammanslutningar vid universitet och högskolor för att få studera upphört för studenter.

Skatteverket har i ställningstagande daterat 2007-03-23, dnr 131 702523-06/111, angett vilka studentkårer och liknande sammanslutningar som omfattas av undantagsbestämmelserna i 7 kap. 16 § IL i dess tidigare lydelse. Med hänsyn till lagändringen är detta ställningstagande inte längre tillämplig för tid efter den 1 juli 2010. Det nya ställningstagandet anger vilka subjekt som för tid efter lagändringen kan omfattas av bestämmelsen i 7 kap. 16 § IL.

3 Gällande rätt m.m.

Från den 1 juli 2010 har den obligatoriska skyldigheten för studerande vid universitet och högskolor att tillhöra studentkår och liknande sammanslutning upphört. Till följd av detta har 7 kap. 16 § IL ändrats. Den aktuella strecksatsen omfattar från detta datum studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 § högskolelagen och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som sammanslutningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med stöd av högskolelagen ansvarar för.

Som tidigare gäller att subjekt i 7 kap. 16 § IL bara är skattskyldiga på grund av innehav av fastighet.

4 Skatteverkets bedömning

Förutsättningen för att omfattas av undantaget från skattskyldighet i 7 kap. 16 § IL är att studentkåren, nationen eller samarbetsorganet i fråga är sådana som avses i 4 kap. 8 § respektive 4 kap. 15 § högskolelagen.

För att få ställning som studentkår krävs enligt 4 kap. 8 § högskolelagen att sammanslutningen har till huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Dessutom ställs ytterligare krav som bl.a. gäller rätten till medlemskap och demokratisk uppbyggnad. Det är högskolan som ska besluta om att sammanslutningen får ställning som studentkår och beslutet är tidsbegränsat.

Med nation avses i 4 kap. 15 § högskolelagen en sådan nation vid Uppsala universitet eller Lunds universitet som studenterna var skyldiga att tillhöra före lagändringen och som då bedrev studiesocial verksamhet. Nationen ska också fortsättningsvis ha till huvudsakligt ändamål att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen och främja deras studier. Dessutom ställs krav på att verksamheten också faktiskt har den inriktningen.

Även samarbetsorgan för sådana sammanslutningar som anges ovan omfattas av dessa bestämmelser.

Studentkårer eller liknande organisationer som inte omfattas av angivna lagrum i högskolelagen får bedömas med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 7 § IL såsom ideell förening.

Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande från 2007-03-23, dnr 131 702523-06/111, vid bedömning av förhållandena för tid efter det lagändringen trätt ikraft den 1 juli 2010.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%