SKVs ställningstaganden

2011-04-29 Betalningsansvar för begränsat ansvarig kommanditdelägare när den ende komplementären i kommanditbolaget utträtt

Område: Skattebetalning

Datum: 2011-04-29

Dnr/målnr/löpnr: 131 285860-11/111

1 Sammanfattning

Om den ende komplementären i ett kommanditbolag utträtt ur bolaget måste Skatteverket, inför ett beslut om betalningsansvar för skatter och avgifter enligt 12 kap. 8 a § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, utreda utträdesfrågan.

Har kvarvarande bolagsmän (kommanditdelägarna) samtyckt till komplementärens utträde blir de personligen betalningsansvariga för bolagets skatteskulder som uppkommit efter komplementärens utträde.

Komplementären är, trots sitt utträde ur bolaget, ansvarig för de förpliktelser som uppkommit i bolaget under den tid han varit komplementär i bolaget. Således kan betalningsansvar alltid göras gällande mot komplementären för skatteskulder som uppkommit före hans utträde.

I situationen med samtycke från övriga bolagsmän anser sig Skatteverket också kunna göra gällande betalningsansvar för kvarvarande bolagsmän för skatteskulder som uppkommit före komplementärens utträde. I första hand bör dock komplementären göras ansvarig för dessa skulder.

Har samtycke till utträdet inte lämnats av samtliga bolagsmän är komplementären alltjämt obegränsat ansvarig för bolagets skatteskulder.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om vem som är ansvarig för kommanditbolagets förpliktelser som uppkommit efter det att den ende obegränsat ansvarige komplementären utträtt ur bolaget. Fråga har också uppkommit om hur uttrycket ”samtliga skulder” i Handledningen för solidariskt ansvar i handelsbolag 2006 (SKV 444 utgåva 1) på sidan 18 ska tolkas.

3 Gällande rätt m.m.

Ett kommanditbolag bildas genom att delägarna avtalar med varandra om att gemensamt bedriva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering till Bolagsverket. I bolagsavtalet har en eller flera bolagsmän förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han eller hon har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas för kommanditdelägare. Kommanditdelägarens ansvar ska begränsas till den insats han utfäst och som handelsregistret ska ge upplysning om. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär. Komplementären bär ett obegränsat ansvar enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL.

Samtliga bolagsmän i ett kommanditbolag får inte vara kommanditdelägare. Om den ende komplementären i kommanditbolaget utträder anses bolaget inte längre vara ett kommanditbolag utan ett vanligt handelsbolag, 3 kap. 2 § HBL. De bolagsmän som varit kommanditdelägare får från och med komplementärens utträde ett obegränsat ansvar för bolagets förpliktelser.

För skatt, tull och vissa avgifter som drivs in som allmänna mål enligt utsökningsbalken har beskattningsmyndigheterna getts särskild behörighet att fatta beslut om personligt ansvar enligt 2 kap. 20 § HBL. Enligt 12 kap. 8 a § SBL beslutar Skatteverket om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § HBL avseende skatt enligt SBL.

4 Skatteverkets bedömning

En bolagsman, vare sig han är komplementär eller kommanditdelägare, har inte någon självklar rätt att utträda ur bolaget. Vill bolagsman utträda kräver det i princip ett ändrat bolagsavtal, vilket förutsätter samtycke från övriga bolagsmän. En bolagsman kan visserligen på eget initiativ anmäla sin avgång till Bolagsverket, men får han inte samtycke av övriga bolagsmän gäller alltjämt att han kvarstår som bolagsman. I stället måste han då, med stöd av 2 kap. 24 eller 25 § HBL, begära att bolaget ska likvideras.

Bolagsverket förutsätter vid sin handläggning av en utträdesanmälan att godkännande hämtats in av övriga bolagsmän och utför inga kontroller innan avregistrering sker. Bolagsverket ändrar inte heller namn på bolaget till handelsbolag när den ende komplementären utträder.

Skulle ett bolagsavtal vara skrivet på så sätt att det ger den ende komplementären en ensidig rätt att utträda bör samtycke anses föreligga från övriga bolagsmän.

4.1 Förpliktelser som uppkommit efter den ende komplementärens utträde

Om komplementärens utträde skett på ett riktigt sätt, dvs. med övriga begränsat ansvariga bolagsmäns godkännande, innebär utträdet att komplementären inte kan göras ansvarig för bolagets förpliktelser som uppkommit efter hans utträde. I stället blir de tidigare begränsat ansvariga kommanditdelägarna obegränsat ansvariga för bolagets förpliktelser som uppkommit efter utträdet.

Om utträdet inte skett med övriga bolagsmäns godkännande gäller motsatsvis att komplementären alltjämt blir obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser och kommanditdelägarna har ett fortsatt begränsat ansvar.

Skatteverket måste således, i beskriven utträdessituation, inför ett beslut om betalningsansvar för skatter och avgifter med stöd av 12 kap. 8 a § SBL mot bolagsmän i ett kommanditbolag, utreda om den ende komplementärens utträde skett i samförstånd med övriga bolagsmän eller inte.

4.2 Förpliktelser som uppkommit före den ende komplementärens utträde

Komplementären är, enligt 2 kap. 22 § HBL, trots sitt utträde ur bolaget ansvarig för de förpliktelser som uppkommit under den tid han varit komplementär i bolaget. Således kan Skatteverket även sedan komplementären utträtt göra denne betalningsansvarig för skatteskulder som uppkommit före hans utträde.

Fråga blir då om även övriga bolagsmän i en med samtycke nyss beskriven utträdessituation kan göras ansvariga för förpliktelser som uppkommit före den ende komplementärens utträde. I doktrinen, se Norstedts lagkommentar till 3:2 HBL avsnitt 6.1.1 i Zeteo, har uttalats att någon begränsning i detta avseende inte torde föreligga. Skälet till detta skulle vara dels att syftet med bestämmelsen varit att utgöra ett slags sanktion för att styra bolagsmännen att inte göra sådana dispositioner som bestämmelsen avsett förhindra, dels att situationen bör behandlas analogt med vad som enligt 2 kap. 22 § HBL gäller för en nytillträdd bolagsman i ett vanligt handelsbolag. Skatteverket ansluter sig till denna uppfattning.

Det är således Skatteverkets uppfattning att verket, när beslut ska fattas om betalningsansvar för skatter och avgifter med stöd av 12 kap. 8 a § SBL, kan göra kvarvarande, numera obegränsat ansvariga bolagsmän ansvariga även för bolagets skatteskulder som uppkommit före komplementärens utträde. Betalningsansvaret för dessa skulder bör dock i första hand göras gällande mot komplementären.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%