SKVs ställningstaganden

2011-05-19 Avdrag för utländsk skatt som redan avräknats

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2011-05-19

Dnr/målnr/löpnr: 131 258916-11/111

1 Sammanfattning

Om avdrag görs för utländsk skatt som redan avräknats ett tidigare år får den skattskyldige välja om avräkningen det tidigare året ska justeras genom omprövning eller om avdrag inte ska göras. Om den skattskyldige inte anger vilket alternativ denne väljer kommer Skatteverket att vägra avdrag.

2 Bakgrund och frågeställning

Avräkning görs det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning och avdrag medges det år den utländska skatten är betald. Därför kan det inträffa att avdraget görs ett senare år än avräkningen och att avräkning redan har gjorts för hela eller delar av den avdragna skatten. Situationen kan illustreras på följande sätt.

AB tar upp en utländsk inkomst på 100 000 kr vid 2010 års taxering. Den utländska skatten uppgår till 25 000 kr och skatten betalas i oktober 2010. Avräkning görs med 25 000 kr i taxeringen 2010. AB begär avdrag för samma utländska skatt vid 2011 års taxering.

På vilket sätt ska justering ske så att den utländska skatten inte undanröjs med mer än 100 %?

3 Gällande rätt m.m.

Avräkning för utländsk skatt görs det år den utländska inkomsten tas med vid taxeringen (2 kap. 7 § andra stycket lagen [1986:468] om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen). Avräkningen görs när den utländska skatten är slutlig och betald (1 kap. 3 § avräkningslagen). Om avräkning inte kan göras under taxeringsåret därför att den utländska skatten inte är betald, sker avräkningen genom omprövning.

Den utländska skatten kan också dras av om den är betald (16 kap. 18 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL). Fr.o.m. 2009 är avdraget frivilligt (SFS 2008:1351). Den utländska skatten får dras av om den skattskyldige begär det (16 kap. 19 § andra stycket IL). Det är även möjligt att göra avdrag för bara en viss del av den utländska skatten (prop. 2008/09:63 s. 34). 16 kap. IL reglerar vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet. Genom hänvisning i 12 kap. 1 § tredje stycket IL och 42 kap. 2 § IL blir bestämmelserna i 16 kap. 18–19 §§ IL tillämpliga även i inkomstslagen tjänst och kapital.

Om avdrag gjorts för den utländska skatten ska spärrbeloppet beräknas som om avdraget inte gjorts (2 kap. 9 § andra stycket avräkningslagen). Dessutom ska det belopp med vilket avräkning högst får ske enligt 2 kap. 8 och 9 §§ avräkningslagen (dvs. summan av de avräkningsbara utländska skatterna eller spärrbeloppet) minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige fått genom avdraget vid det aktuella årets taxering eller annat års taxering (2 kap. 15 § första stycket avräkningslagen).

4 Skatteverkets bedömning

Om avräkning görs för skatt som dragits av ska avräkningen justeras för den skatteeffekt som erhållits genom avdraget. Eftersom avräkning görs det år den utländska inkomsten tas upp till beskattning och avdrag medges det år den utländska skatten är betald kan det inträffa att avdraget görs ett senare år än avräkningen och att avräkning redan har gjorts för hela eller delar av den avdragna skatten.

Skatteverket anser att den utländska skatten inte ska kunna undanröjas med mer än 100 % och att den skattskyldige således inte ska medges avräkning för hela den utländska skatten och dessutom ges avdrag för samma skatt.

Det finns två alternativ för att åstadkomma att den skattskyldiges svenska skatt inte reduceras med mer än 25 000 kr i frågeställningen. Antingen omprövas 2010 års taxering och avräkningen justeras för den skatteeffekt som avdraget medför vid 2011 års taxering (i det här fallet 25 000 kr × 26,3 % = 6 575 kr), eller också vägras avdraget vid 2011 års taxering. Skatteverket anser att den skattskyldige får välja om den tidigare gjorda avräkningen ska omprövas och skatten vid 2010 års taxering höjas eller om avdraget inte ska medges vid 2011 års taxering.

Om den skattskyldige inte anger vilket alternativ denne väljer anser Skatteverket att avdrag ska vägras vid 2011 års taxering. Den utländska skatten ska inte undanröjas med mer än 100 %.

Om spärrbeloppsberäkningen hade medfört att avräkning bara kunde medges med 20 000 kr vid 2010 års taxering ska avdrag vägras med samma belopp om inte den skattskyldige begär att avräkningen omprövas. När avräkning medges för överskjutande 5 000 kr (25 000 – 20 000) vid 2011 års taxering eller senare måste beaktas att denna skatt dragits av (2 kap. 15 § första stycket avräkningslagen).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...