SKVs ställningstaganden

2011-06-15 Betalningsansvar för SINK-skatt

Område: Skattebetalning

Datum: 2011-06-15

Dnr/målnr/löpnr: 131 371702-11/111

1 Sammanfattning

Utbetalare, som är hemmahörande i Sverige och som i saknad av beslut om särskild inkomstskatt (SINK-beslut) inte drar preliminär skatt, blir jämte mottagaren av ersättningen betalningsansvarig för den särskilda inkomstskatt (SINK-skatt) som Skatteverket beslutar om. Av IT-tekniska skäl riktas kravet först mot betalningsmottagaren. Om denne inte betalar kan Skatteverket kräva också utbetalaren, men först sedan mottagarens skatteskuld blivit restförd hos Kronofogdemyndigheten.

Om SINK-beslut har visats upp för utbetalaren eller denne på annat sätt fått kännedom om att ett sådant beslut finns är denne skyldig att göra avdrag för särskild inkomstskatt (SINK-skatteavdrag). Om detta inte görs är han tillsammans med mottagaren av vederlaget skyldig att betala skatten för inkomsten. Även i denna situation riktas kravet först mot betalningsmottagaren.

Om betalningsmottagaren inte är känd riktas kravet bara mot utbetalaren. Betalningsansvaret, som då avser preliminär skatt, beräknas i dessa fall till 30 procent av aktuell ersättning. Blir en betalningsmottagare, som tidigare inte kunnat identifieras, känd efter det att beslut om betalningsskyldighet för okända har meddelats, bör Skatteverket ompröva beslutet mot utbetalaren med ledning av de framkomna uppgifterna.

Om utbetalare gjort SINK-skatteavdrag men inte betalat in den avdragna skatten, är utbetalaren ensam ansvarig för den ej inbetalda skatten.

2 Frågeställning

Om en utbetalare av SINK-ersättning inte fått ett SINK-beslut uppvisat för sig eller på annat sätt fått kännedom om att ett sådant beslut finns, så ska han göra avdrag för preliminär skatt. Fråga har kommit upp om Skatteverket kan göra en sådan utbetalare betalningsansvarig för SINK-skatt, trots att han inte varit skyldig att dra sådan skatt utan i stället varit skyldig att dra preliminär skatt.

Fråga har också kommit upp om Skatteverket simultant i ett enda beslut kan göra såväl utbetalare som mottagare betalningsansvariga.

En annan fråga är hur betalningsansvaret ser ut när utbetalaren fått ett SINK-beslut uppvisat för sig, men ändå inte gjort föreskrivet SINK-skatteavdrag.

Ytterligare en fråga är om utbetalaren, i likhet med vad som normalt gäller vid underlåtet preliminärskatteavdrag, kan göras betalningsansvarig även i de fall mottagaren av ersättningen är okänd.

Slutligen har fråga uppkommit om utbetalare kan göras betalningsansvarig för innehållen, ej inbetald, SINK-skatt, trots att det i SINK inte finns någon motsvarighet till 12 kap. 2 § skattebetalningslagen (SBL) som lyder: ”Den som har gjort skatteavdrag är skyldig att betala det innehållna beloppet.”

3 Gällande rätt m.m.

Den som betalar ut kontant belopp eller annat vederlag, som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt SINK, ska göra skatteavdrag för betalning av mottagarens SINK-skatt, om beslut att sådan skatt ska betalas för vederlaget har visats upp för utbetalaren eller denne på annat sätt fått kännedom om att ett sådant beslut finns. Skatteavdrag ska dock inte göras om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, se 9 § första stycket SINK.

I andra fall, dvs. när SINK-beslut inte har visats upp för utbetalaren eller denne inte på annat sätt fått kännedom om ett sådant beslut, så ska skatteavdrag göras i enlighet med bestämmelserna i 5 och 8 kap. SBL, se sista stycket i ovannämnda lagrum.

Om den som har betalat ut kontant belopp eller annat vederlag som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt SINK inte har gjort föreskrivet skatteavdrag, är utbetalaren tillsammans med mottagaren av vederlaget skyldig att betala skatten för inkomsten, se 9 a § första stycket SINK.

Den som inte har gjort föreskrivet avdrag för preliminär skatt är skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 § SBL, se 12 kap. 1 § första stycket samma lag.

Skatteverket får besluta att även den som har tagit emot ersättning för bl.a. arbete är skyldig att betala belopp motsvarande ej gjort skatteavdrag till den del beloppet hänför sig till honom, se 12 kap. 1 § andra stycket SBL.

I fråga om SINK-skatt tillämpas vad som sägs i SBL om inbetalning av skatt i 16 kap. Att avdragen skatt ska ha betalats senast samma dag som skattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket följer av 16 kap. 4 § SBL.

4 Bedömning

SINK-beslut ej uppvisat

Om en utbetalare som är hemmahörande i Sverige inte gör föreskrivet avdrag för preliminär skatt så är han normalt solidariskt med betalningsmottagaren ansvarig för den preliminära skatt som han bort dra. Detta följer av bestämmelserna i 12 kap. 1§ SBL. I en speciell situation är utbetalare emellertid inte betalningsansvarig för preliminär skatt trots att han inte gjort avdrag för sådan skatt. Detta är fallet när betalningsmottagaren är skattskyldig enligt SINK-lagen, men utbetalaren inte känt till detta på grund av att SINK-beslut inte visats upp för honom och han inte heller på annat sätt fått kännedom om detta.

I denna situation är utbetalaren, på sätt framgår ovan under 3, skyldig att dra preliminär skatt. Om han inte gör det så är han betalningsansvarig, inte för den ej avdragna preliminära skatten som man skulle kunna tro, utan för ”skatten för inkomsten” som det föreskrivs i 9 a § första stycket SINK. Enligt Skatteverkets mening kan denna skatt, sedan verket fattat beslut om att beskattning ska ske enligt SINK, inte gärna avse något annat än just SINK-skatt.

Här föreligger således den till synes paradoxala situationen att utbetalare, som inte gjort avdrag för preliminär skatt, blir betalningsansvarig för en helt annan skatt, nämligen SINK-skatt. Paradoxen är dock bara skenbar. Skyldigheten att dra preliminär skatt föreligger nämligen bara vid själva utbetalningstillfället. När aktuell ersättning väl betalats ut utan preliminärskatteavdrag, så omvandlas utbetalarens betalningsskyldighet, sedan Skatteverket beslutat om SINK-beskattning, till att i stället omfatta SINK-skatt.

Ovannämnda bedömning ligger i linje med vad som sägs i författningskommentaren till upphävandet av 9 a § SINK i den föreslagna kommande skatteförfarandelagen (SFL). Där anges nämligen att: ”Om skatteavdrag inte har gjorts från en ersättning som ska beskattas enligt SINK ska också ansvaret beslutas enligt SINK. Det gäller oavsett om utbetalaren var skyldig att göra SINK-skatteavdrag eller preliminärskatteavdrag.”

Att betalningsskyldighet för denna SINK-skatt åvilar också mottagaren av ersättningen, följer av 9 a § första stycket SINK. Där sägs nämligen att om föreskrivet skatteavdrag inte gjorts, så är utbetalaren tillsammans med mottagaren skyldig att betala skatten för inkomsten. Denna skrivning indikerar att Skatteverket i ett och samma beslut ska göra såväl utbetalare som mottagare solidariskt betalningsansvariga för aktuell SINK-skatt.

Av IT-tekniska skäl måste ansvarsbesluten för SINK-skatt emellertid göras i två steg. Först görs därför betalningsmottagaren ansvarig och om denne inte betalar så görs även utbetalaren betalningsansvarig, men först sedan mottagarens skuld blivit restförd hos Kronofogdemyndigheten.

SINK-beslut har uppvisats

Om SINK-beslut har uppvisats för den i Sverige hemmahörande utbetalaren eller denne på annat sätt fått kännedom om att sådant beslut finns, ska utbetalaren av SINK-ersättningen göra SINK-skatteavdrag. Om detta inte görs är såväl utbetalaren som mottagaren av vederlaget skyldiga att betala skatten för inkomsten, dvs. SINK-skatten. Även här gäller emellertid att beslut först riktas mot betalningsmottagaren. Om denne inte betalar så krävs även utbetalaren, men först sedan mottagarens skatteskuld restförts hos Kronofogdemyndigheten.

Okända betalningsmottagare

Med okända betalningsmottagare avses normalt mottagare som inte kan identifieras med namn och personnummer på ett sådant sätt att de kan gottskrivas avdragen preliminär skatt vid taxeringen. Mottagare kan emellertid i vissa fall anses som okända även om Skatteverket har kännedom om såväl deras namn som personnummer, nämligen om det inte kan utrönas hur utbetald ersättning ska fördelas på respektive mottagare. Om en utbetalare, utan att göra skatteavdrag, betalar ersättningar till sådana okända betalningsmottagare, så ligger det i sakens natur att det är omöjligt att avgöra om dessa vistats här i riket under högst 183 dagar och därmed är skyldiga att betala SINK-skatt eller ej. SINK-beslut kan då inte fattas och utbetalaren är i dessa fall betalningsansvarig för ej verkställt preliminärskatteavdrag enligt 12 kap. 1 § första stycket SBL. I denna situation riktas betalningskravet av naturliga skäl bara mot utbetalaren.

Betalningsansvaret beräknas i denna situation till 30 procent av aktuell ersättning. Blir en betalningsmottagare, som tidigare inte kunnat identifieras, känd efter det att beslut om betalningsansvar för okända meddelats, bör Skatteverket ompröva beslutet mot utbetalaren med ledning av de framtagna uppgifterna. Se Handledning för skattebetalning 2010 avsnitt 13.3.2 sidan 450.

Avdragen, ej inbetald, SINK-skatt

I SBL finns en bestämmelse som säger att den som har gjort skatteavdrag är skyldig att betala det innehållna beloppet. Bestämmelsen finns i 12 kap. 2 §. Någon motsvarande paragraf finns inte i SINK. Detta hindrar inte att en utbetalare av SINK-ersättning som gjort SINK-skatteavdrag utan att betala in den avdragna skatten, ändå kan göras ansvarig för det obetalda beloppet. Av 21 § första stycket 5 SINK framgår nämligen att det som sägs om inbetalning av skatt i 16 kap. SBL, tillämpas också i fråga om SINK-skatt. Av 16 kap. 4 § SBL framgår att avdragen skatt ska ha betalats senast den dag då skattedeklaration ska ha kommit in till Skatteverket.

Eftersom betalningsskyldigheten för avdragen skatt direkt framgår av sistnämnda lagrum, så är stadgandet i ovannämnda 12 kap. 2 § SBL egentligen obehövligt. I författningskommentaren till lagrummet sägs också att paragrafen ”endast tjänar till att göra regleringen i 12 kap. mera lättläst”. Det förtjänar också påpekas att paragrafen inte får någon motsvarighet i den föreslagna SFL. Detta motiveras i förarbetena med att: ”En bestämmelse om betalningsskyldigheten i kapitlet om ansvar för skatt är helt överflödig och snarast förvirrande.”

För avdragen, ej inbetald, SINK-skatt är bara utbetalaren betalningsansvarig, eftersom mottagaren anses ha betalat skatten i samband med att utbetalaren innehållit densamma.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%