Innehåll

SKVs ställningstaganden

2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt

Område: Inkomstskatt – Näring, Mervärdesskatt, Redovisning

Datum: 2011-07-07

Dnr/målnr/löpnr: 131 504321-11/111

Efter EU-domstolens avgörande den 11 februari 2010 i mål C-88/09 avseende Graphic Procédé har Skatteverket i ett rättsligt ställningstagande 2010-07-09 bekräftat att framställning av tryckta produkter är att betrakta som omsättning av vara och inte utförande av tjänst. För omsättning av vissa slag av tryckta produkter uppgår därför skattesatsen till 6 % mot tidigare 25 %.

När den utgående skatten visar sig uppgå till ett lägre belopp än vad som tidigare fakturerats medför det att återbetalt belopp utgör en inkomst. Detta slag av inkomst är skattepliktig (RÅ 2010 ref. 95). Inkomsten ska tas upp som intäkt det beskattningsår den hänför sig till enligt god redovisningssed.

Det finns inte någon skyldighet för berörda tryckeriföretag att begära återbetalning av aktuell utgående skatt. Det finns inte heller någon skyldighet för Skatteverket att ex officio göra en sådan återbetalning. Rätten till återbetalning bygger på att tryckeriet sänder in en begäran om omprövning till Skatteverket.

När en begäran om omprövning har sänts till Skatteverket har tryckeriet gett uttryck för ett anspråk att erhålla återbetalning av aktuell skatt. En fordran, och därmed en intäkt, bör därför tas upp senast vid den tidpunkt när begäran om omprövning sändes in. En fordran bör även tas upp i de fall där en begäran om omprövning har sänts in efter balansdagen men före dagen för undertecknandet av årsredovisningen. Genom att sända in omprövningen har tryckeriet bekräftat ett fordringsförhållande som förelåg redan på balansdagen.

För det fall tryckeriföretaget betalat eller har en skuld till kunderna avseende den korrigerade skatten uppkommer en avdragsgill kostnad. Huruvida det finns en skuld får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, varvid företaget i första hand har bevisbördan. Därvid kan t.ex. beaktas om kunderna har framställt betalningsanspråk på tryckeriföretaget eller om tryckeriföretaget har utställt kreditfakturor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%