SKVs ställningstaganden

2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2011-07-15

Dnr/målnr/löpnr: 131 100946-11/111

1 Sammanfattning

När ett aktiebolag bildas ska, vid beräkning av gränsbelopp, andelarna anses uppkomma då stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. En förutsättning är emellertid att registrering senare sker.

Vid fondemission uppkommer andelarna i bolaget då emissionen registrerats hos Bolagsverket.

När ett aktiebolag gör en nyemission uppkommer andelarna i bolaget då tilldelning till aktieägarna skett. En förutsättning är emellertid att registrering senare sker.

2 Frågeställning

I fåmansföretag får man beräkna ett gränsbelopp vid årets ingång för andelarna i bolaget (57 kap. 11 § tredje stycket IL). Gränsbeloppet används sedan vid uppdelning av utdelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital (57 kap. 20 § IL). När bolaget bildas eller när det gör emissioner av aktier uppkommer frågan när andelarna i bolaget uppstår.

3 Bedömning

Aktiebolags bildande

Bolaget anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare (2 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL). Dessa har då även tecknat ett visst antal aktier i bolaget. Om registrering senare inte kommer till stånd förfaller bolagsbildningen.

Skatteverket anser att de tecknade andelarna i bolaget får anses ha uppkommit i och med att bolaget bildats, dvs. då stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. En förutsättning är emellertid att registrering av bolaget senare kommer till stånd.

Fondemission

När en fondemission registrerats i aktiebolagsregistret är kapitalet ökat (12 kap. 10 § ABL). Efter registreringen ska nya aktier föras in i aktieboken. De får därför anses ha uppkommit i och med registreringen av fondemissionen.

Nyemission

När aktieteckningen avslutats ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till aktietecknarna. Tilldelade aktier ska genast föras in i aktieboken (13 kap. 18 § ABL). Aktierna får därför anses ha uppkommit i och med tilldelningen. Om registrering senare inte kommer till stånd förfaller nyemissionen.

När aktier förvärvas med stöd av teckningsoptioner eller på grund av konvertering av konvertibler gäller detsamma (14 kap. 36 § respektive 15 kap. 37 § ABL).

Tillämpning

Detta ställningstagande ska tillämpas på bolagsbildningar och emissioner som skett efter den 1 januari 2006 då nya ABL trädde i kraft.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%