SKVs ställningstaganden

2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2011-07-15

Dnr/målnr/löpnr: 131 100946-11/111

1 Sammanfattning

När ett aktiebolag bildas ska, vid beräkning av gränsbelopp, andelarna anses uppkomma då stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. En förutsättning är emellertid att registrering senare sker.

Vid fondemission uppkommer andelarna i bolaget då emissionen registrerats hos Bolagsverket.

När ett aktiebolag gör en nyemission uppkommer andelarna i bolaget då tilldelning till aktieägarna skett. En förutsättning är emellertid att registrering senare sker.

2 Frågeställning

I fåmansföretag får man beräkna ett gränsbelopp vid årets ingång för andelarna i bolaget (57 kap. 11 § tredje stycket IL). Gränsbeloppet används sedan vid uppdelning av utdelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital (57 kap. 20 § IL). När bolaget bildas eller när det gör emissioner av aktier uppkommer frågan när andelarna i bolaget uppstår.

3 Bedömning

Aktiebolags bildande

Bolaget anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare (2 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL). Dessa har då även tecknat ett visst antal aktier i bolaget. Om registrering senare inte kommer till stånd förfaller bolagsbildningen.

Skatteverket anser att de tecknade andelarna i bolaget får anses ha uppkommit i och med att bolaget bildats, dvs. då stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. En förutsättning är emellertid att registrering av bolaget senare kommer till stånd.

Fondemission

När en fondemission registrerats i aktiebolagsregistret är kapitalet ökat (12 kap. 10 § ABL). Efter registreringen ska nya aktier föras in i aktieboken. De får därför anses ha uppkommit i och med registreringen av fondemissionen.

Nyemission

När aktieteckningen avslutats ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till aktietecknarna. Tilldelade aktier ska genast föras in i aktieboken (13 kap. 18 § ABL). Aktierna får därför anses ha uppkommit i och med tilldelningen. Om registrering senare inte kommer till stånd förfaller nyemissionen.

När aktier förvärvas med stöd av teckningsoptioner eller på grund av konvertering av konvertibler gäller detsamma (14 kap. 36 § respektive 15 kap. 37 § ABL).

Tillämpning

Detta ställningstagande ska tillämpas på bolagsbildningar och emissioner som skett efter den 1 januari 2006 då nya ABL trädde i kraft.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...