SKVs ställningstaganden

2011-11-16 Framställning av energiprodukter – biogas

Område: Punktskatt

Datum: 2011-11-16

Dnr/målnr/löpnr: 131 773907-11/111

1 Sammanfattning

De åtgärder som vidtas för att biogas ska bildas genom rötning och för att biogasen ska kunna tillvaratas utgör framställning av en energiprodukt i den mening som avses i 6 a kap. 1 § 6 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Detta gäller oavsett om rötningen sker genom en snabbare process i en särskild rötkammare eller om den sker genom en sådan långsammare process som är aktuell på vissa avfallsanläggningar. En förutsättning för att det ska kunna anses vara fråga om framställning av en energiprodukt är att biogasen tas tillvara.

Begreppet framställning av en energiprodukt ska utöver själva rötningsprocessen även anses omfatta den förbehandling av råvaran som är nödvändig för att rötning ska kunna ske samt den rening/uppgradering av biogasen som i vissa fall sker.

Övrig hantering av det aktuella avfallet på avfallsanläggningar och i avloppsreningsverk m.m. ska dock inte anses omfattas av begreppet framställning av en energiprodukt.

2 Frågeställning

Biogas bildas genom rötning av avfall, vilket bl.a. kan ske i avloppsreningsverk, på gårdsanläggningar och på avfallsanläggningar.

I rötningsprocessen i avloppsreningsverk, på gårdsanläggningar och på modernare avfallsanläggningar ingår ett antal olika processteg. Innan rötningen kan påbörjas måste råvaran normalt förbehandlas på olika sätt beroende på vilken råvara som ska behandlas. Efter förbehandlingen pumpas materialet in i en rötkammare som håller en konstant förhöjd temperatur. Här bryter mikroorganismer snabbt ner det organiska materialet och biogas bildas.

Den rötning som sker på traditionella avfallsanläggningar sker däremot ganska långsamt. Hastigheten i rötningsprocessen kan dock ökas genom att deponin byggs upp på ett visst sätt och genom att lakvätska återcirkuleras i avfallet. I deponin läggs ett dränagesystem in, genom vilket den bildade biogasen sugs ut.

Fråga har uppkommit om de ovan beskrivna processerna kan anses utgöra framställning av en energiprodukt i den mening som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE.

3 Gällande rätt m.m.

Med biogas förstås ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan (1 kap. 9 § andra stycket LSE). Av förarbetsuttalanden framgår att även deponigas utgör biogas (prop. 2009/10:144 s. 20).

Biogas i gasform är hänförlig till KN-nr 2711 29 00 och biogas i vätskeform är hänförlig till KN-nr 2711 19 00 enligt den Kombinerade nomenklaturen (version enligt 1 kap. 2 a § LSE). I båda formerna är biogasen en energiprodukt enligt 1 kap. 3 § LSE.

Bränsle som förbrukas vid framställning av energiprodukter ska befrias från skatt (6 a kap. 1 § 6 LSE). Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE (11 kap. 9 § 3 LSE).

Vid införandet av den aktuella bestämmelsen gjordes inga förarbetsuttalanden om vad som avses med begreppet framställning. Begreppet framställning i 6 a kap. 1 § 6 LSE kommenterades dock i samband med införandet av en ny bestämmelse i LSE om undantag från skattskyldighetens inträde för biogas när den ändrar form. Enligt kommentaren skulle ett byte av biogasens form mellan gas och vätska normalt inte ses som en framställning av en ny energiprodukt. I och med att omvandlingen medför ett byte av KN-nr får den dock jämställas med en framställning av en energiprodukt (prop. 2010/11:12 s. 29).

4 Bedömning

Den gas som bildas i de ovan beskrivna rötningsprocesserna är hänförlig till KN-nr 2711 29 00 och utgör därmed en energiprodukt enligt 1 kap. 3 § LSE. Den aktuella gasen är biogas enligt definitionen i 1 kap. 9 § andra stycket LSE.

Det finns inga tydliga uttalanden om vad som ska avses med framställning enligt 6 a kap. 1 § 6 LSE. Skatteverket har dock inte funnit något som tyder på att lagstiftaren avsett att bestämmelsen ska tolkas så snävt att ovan beskrivna processer inte ska anses utgöra framställning i den mening som avses i den aktuella bestämmelsen.

Skatteverket anser att de åtgärder som vidtas för att biogas ska bildas genom rötning och kunna tillvaratas utgör framställning av en energiprodukt i den mening som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE. Detta gäller oavsett om rötningen sker genom en snabbare process i en särskild rötkammare eller om den sker genom en sådan långsammare process som är aktuell på vissa avfallsanläggningar.

Skatteverket anser att utöver själva rötningsprocessen ska begreppet framställning av en energiprodukt även anses omfatta den förbehandling av råvaran som är nödvändig för att rötning ska kunna ske samt den rening/uppgradering av biogasen som i vissa fall sker. Övrig hantering av det aktuella avfallet på avfallsanläggningar och i avloppsreningsverk m.m. ska dock inte anses omfattas av begreppet framställning av en energiprodukt.

En förutsättning för att det i de ovan beskriva processerna ska kunna anses vara fråga om framställning av en energiprodukt i den mening som avses i 6 a kap. 1 § 6 LSE är att biogasen tas tillvara. Det finns nedlagda avfallsanläggningar där rötning fortfarande pågår och biogas därmed bildas, men där biogasen inte tas tillvara. Skatteverket anser att det i sådana fall inte kan anses vara fråga om framställning av en energiprodukt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...