SKVs ställningstaganden

2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2011-11-16

Dnr/målnr/löpnr: 131 742062-11/111

1 Sammanfattning

Fråga har ställts om investeringar i Habo Finans Centrum AB (Habo Finans) är avdragsgilla som kapitalförlust och vilket beskattningsår förlusten i så fall ska dras av.

Investerade pengar har enligt Göta hovrätt till stor del försvunnit genom bedrägeri samt utbetalningar till andra placerare. Endast en del av insättarnas kapital har av Habo Finans investerats i aktier och liknande tillgångar. Den del av förlusten som orsakats av bedrägeri och utbetalningar till andra sparare är inte avdragsgill.

Skatteverket anser att del av verkliga och styrkta insättningar i Habo Finans är avdragsgilla som kapitalförlust på onoterade aktier. Av en total förlust är 50 % avdragsgill som förlust på onoterade aktier om inget annat kan visas.

Avdrag för förlusten ska göras för beskattningsåret 2011. Förlustens storlek har inte gått att fastställa förrän under 2011 då konkursen avslutades och en slutlig utdelning från konkursen erhölls. Den del av förlusten som är avdragsgill ska därför redovisas i deklarationen som lämnas under 2012.

2 Frågeställning

Fråga har ställts om investeringar i Habo Finans är avdragsgilla som en kapitalförlust och vilket beskattningsår förlusten i så fall ska dras av.

3 Bakgrund

Habo Finans tog under några år emot pengar från placerare för att användas i främst Diamanten men även i Habo Finans Aktiefond samt Guldklubben. Diamanten var enligt Habo Finans en investering där pengarna skulle användas för att köpa aktier i Ericsson. Enligt information från Habo Finans hade bolaget tillstånd från Finansinspektionen och att insatta pengar omfattades av bankgarantin. Hösten 2006 polisanmäldes företrädaren och huvudaktieägaren för Habo Finans. Vid denna tidpunkt hade knappt 800 personer och bolag gjort investeringar på omkring 100 miljoner kronor i Habo Finans.

Av polisens förundersökning samt förvaltarberättelsen avseende Habo Finans i likvidation framgår att bolaget aldrig haft nödvändiga tillstånd från Finansinspektionen för verksamheten. Investerarnas kapital användes endast i liten omfattning till placeringar i Ericssonaktier. Påstådd och även utbetald avkastning har inte motsvarat verklig vinst eller värdeökning. Gjorda utbetalningar har finansierats med hjälp av andra placerares insättningar i Habo Finans.

Åtal väcktes mot företrädaren för bolaget för grovt bedrägeri samt grovt bokföringsbrott. Detta då insatta medel använts för andra ändamål än aktieplaceringar för insättarnas räkning samt att bokföringen till stor del saknades. Det finns ingen möjlighet av underlag från Habo Finans att följa enskilda personers insättningar och hur dessa pengar investerats för kundens räkning.

Enligt dom från Göta hovrätt den 3 maj 2011, mål nr B 3706-10, dömdes företrädaren och huvudaktieägaren i Habo Finans för grovt bedrägeri samt grovt bokföringsbrott.

Habo Finans försattes den 13 mars 2008 i konkurs där konkursbouppteckningen visade på stora skulder till insättare. Konkursen avslutades den 16 maj 2011 enligt beslut av Jönköpings tingsrätt, K 863-08.

4 Bedömning

Insättarnas medel har inte hållits separerade från verksamheten i Habo Finans och affärshändelser har vanligen inte bokförts. Några tillstånd från Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse eller fondverksamhet har aldrig funnits varför sparandet inte kan ses som ett fondsparande.

Enligt Skatteverket medges inte avdrag för förlust på grund av bedrägeri eller pyramidspel. Detta framgår bl.a. av Kammarrätten i Göteborgs dom 2007-04-25, mål nr. 2628-06 samt Kammarrätten i Sundsvall 2007-09-25, mål nr. 522-06 där avdrag vägrats för förluster genom bedrägeri. Är det fråga om ett så kallat pyramidspel där utbetalningar bygger på andra insättares medel så anser Skatteverket att en förlust på en sådan placering inte är avdragsgill som kapitalförlust, se vidare Skatteverkets ställningstagande dnr. 131 212503-06/111. Av polisens förundersökning kan det konstateras att en stor del av insättarnas medel försvunnit genom bedrägeri samt pyramidspel. Detta har bekräftats av domen i Göta hovrätt den 3 maj 2011, mål nr. B3706-10 där företrädaren för Habo Finans dömts för grovt bedrägeri samt grovt bokföringsbrott.

Förundersökningen visar dock att en del av placerarnas pengar investerats i främst onoterade aktier för spararnas räkning. Förlusterna kan enligt uppgifter från förundersökningen samt konkursförvaltarens avyttringar av dessa placeringar uppskattas till drygt 30 miljoner kronor. Investerarna i Habo Finans kan därför få avdrag för sin del av denna förlust.

Med hänsyn till att konkursförvaltaren godtagit cirka 100 miljoner som insättningar i Habo Finans och att utdelning i konkursen skett med drygt 27 miljoner kronor kan 50 % av förlusten anses bero på aktieaffärer med onoterade aktier som är avdragsgilla. Avdragsgill del av förlusten ska dras av som en förlust på onoterade aktier på blankett K12.

Övrig del av förlusten får anses vara orsakad av bedrägeri och pyramidspelsliknande former varför den delen av förlusten inte är avdragsgill.

Avdrag för förlusten ska göras för beskattningsåret 2011. Förlustens storlek har inte gått att fastställa förrän under 2011 då konkursen avslutades och en slutlig utdelning från konkursen erhölls. Den del av förlusten som är avdragsgill ska därför redovisas i deklarationen som lämnas under 2012.

Exempel: A har styrkt en insättning på 100.000 kronor till Habo Finans och har inte fått någon utbetalning innan konkursen. Utdelningen i konkursen blir 27.050 kronor varför total förlust är 72.950 kronor. Av förlusten på 72.950 kronor är 50 %, dvs. 36.475 kronor den förlust som ska redovisas på blankett K12. Förlusten ska sedan reduceras till 5/6 då förlusten avser onoterade aktier varför 30.396 kronor ska föras över till inkomstdeklarationen.

Avdrag kan endast medges för verkliga och styrkta insättningar till Habo Finans. Har utdelning i konkursen erhållits kan detta normalt visa att pengar placerats i Habo Finans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...