SKVs ställningstaganden

2011-11-24 Restaurangtjänster, mervärdesskatt

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2011-11-24

Dnr/målnr/löpnr: 131 736849-11/111

Fråga

Kan ett tillhandahållande där själva tillagningen av maten är enkel och standardiserad beskattas med 12 procent även när det finns andra tjänster i samband med leveransen?

Frågan är ställd mot bakgrund av EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Bog m.fl. EU-domstolen ansåg i dessa domar att tillhandahållande av måltider eller livsmedel på visst sätt från gatukök, gatuköksvagnar och i biograffoajéer utgjorde leverans av vara, dvs. tillhandahållandena utgjorde inte restaurangtjänster.

Svar

Nej. Även om tillagningen av maten är enkel och standardiserad kan det vara fråga om en tjänst när det ingår andra tjänstemoment i tillhandahållandet. Tjänsten ska då beskattas med 25 procent.

Skatteverket anser att det inte kommit fram något i domen som gör att det finns anledning att ändra uppfattning av vad som omfattas av begreppet restaurangtjänst.

Gällande rätt m.m.

Restaurang- och cateringtjänster är tjänster som består i att för mänsklig konsumtion leverera beredd eller oberedd mat eller dryck eller båda när leveransen åtföljs av så mycket stödtjänster att omedelbar konsumtion är möjlig. Leveransen av mat eller dryck eller båda är endast en del i helheten, i vilken tjänsteaspekten ska dominera (artikel 6.1 rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [tillämpningsförordningen]) .

EU-domstolen har uttalat att vid bedömningen av om det är en vara eller en tjänst ska en samlad bedömning av omständigheterna kring transaktionen i fråga göras. Vid denna bedömning ska de delar som är kännetecknande för transaktionen tas fram och de huvudsakliga delarna identifieras (de förenade målen C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Bog m.fl., punkt 61).

När tillagningen av maten är enkel och standardiserad så är tillagningen inte ett tillräckligt tjänstemoment för att det ska vara fråga om en tjänst. Det krävs därför ytterligare tjänstemoment för att det ska vara fråga om en tjänst och inte en vara. Av förutsättningarna i målet framgår att det saknades lokaler som var iordningställda för förtäring. I ett av fallen erbjöds t.ex. endast en disk som löpte runt gatuköksvagnen. (De förenade målen C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Bog m.fl., punkterna 68-70).

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för verkets uppfattning om vad som avses med begreppen restaurang- och cateringtjänster. Med dessa begrepp förstås att mat och/eller dryck tillhandahålls tillsammans med tjänster som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat- och/eller dryck. Vidare framgår att skillnaden mellan restaurang- och cateringtjänster är den plats där tillhandahållandet av tjänsten sker (Skatteverkets ställningstagande 2009-01-30, dnr 131 750777-08/111).

Bedömning

EU-domstolens dom i de förenade målen C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C 502/09, Bog m.fl., ska tolkas utifrån tillämpningsförordningen. Skatteverket anser att den bedömning som verket har gjort av vad som utgör restaurang- och cateringtjänster är i linje med vad som framgår av tillämpningsförordningen. Det har inte kommit fram något i domen som gör att det finns anledning att ändra uppfattning.

Skatteverket anser att det är fråga om en tjänst om det finns tillräckligt med stödtjänster som möjliggör omedelbar konsumtion. Även om tillagningen är enkel och standardiserad kan det vara fråga om en tjänst. Det avgörande är att det ingår andra tjänstemoment än själva tillagningen i tillhandahållandet. Så är fallet om det utöver tillagningen t.ex. finns en lokal som är särskilt iordningställd för förtäring och i denna lokal finns personal som städar och plockar undan om så behövs. I dessa fall anser Skatteverket att hela tillhandahållandet utgör en restaurangtjänst som ska beskattas med 25 procent.

Exempel

En snabbmatsrestaurang tillhandahåller hamburgare, dryck och glass. I lokalen där verksamheten bedrivs finns kök, kassa- och serveringsdisk samt uppvärmda utrymmen med bord och stolar och toaletter. Personalen ser till att lokalen är städad. Tillagningen av hamburgarna är enkel och standardiserad. Kunden får måltiden serverad i engångsförpackning på bricka. Kunden har för avsikt att äta maten i restaurangens lokaler.

Hela tillhandahållandet får anses som en tjänst som ska beskattas med 25 procent. I detta fall ingår flera olika tjänstemoment såsom tillagning, tillgång till hygienutrymme, tillhandahållande av bricka samt lokal som är särskilt iordningställd för förtäring. Sammantaget finns det därmed tillräckligt med tjänster som gör det möjligt för kunden att äta måltiden på plats.

I det fall kunden väljer att inte äta sin måltid i restaurangens lokaler utan får maten levererad i påse eller liknande är det fråga om leverans av mat som beskattas med 12 procent.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...