SKVs ställningstaganden

2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Datum: 2012-02-13

Dnr/målnr/löpnr: 131 109867-12/111

1 Sammanfattning

Bestämmelsen i 57 kap. 16 § IL har fått ett nytt tredje stycke som trätt i kraft 1 januari 2012. Bestämmelsen är utformad på så sätt att om en andel ägts under del av året före beskattningsåret så ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.

Enligt Skatteverket ger bestämmelsen uttryck för att det ska ske en beräkning av det lönebaserade utrymmet för hela företaget men med den begränsningen att endast löner som utbetalts under perioden som andelen ägts får ingå i beräkningen.

Därefter skall det framräknade lönebaserade utrymmet med stöd i bestämmelsens tredje stycke fördelas ut på andelarna i företaget. Eftersom begränsningen endast avser andelar förvärvade under året före beskattningsåret så är det endast dessa andelar som skall tillgodoräknas det begränsade lönebaserade utrymmet.

Andelar som ägts under hela året före beskattningsåret tillgodoräknas liksom tidigare ett lönebaserat utrymme utan den här aktuella begränsningen.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur bestämmelsen i 57 kap. 16 § IL ska tillämpas i lydelse fr.o.m. 2012-01-01, dvs. hur beräknas det lönebaserade utrymmet för andelar som förvärvats under året som föregått beskattningsåret.

3 Gällande rätt

Av 57 kap. 16 § IL framgår följande:

”Det lönebaserade utrymmet är

  1. 25 procent av löneunderlaget enligt 17 och 18 §§, och
  2. 25 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp som motsvarar 60 inkomstbasbelopp.

Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.”

4 Bedömning

57 kap. 16 § första stycket IL ger uttryck för att det lönebaserade utrymmet ska beräknas för hela företaget, men med den begränsning som följer av tredje stycket i samma bestämmelse.

Bestämmelsen i 57 kap. 16 § tredje stycket IL är utformad på så sätt att om en andel ägts under del av året före beskattningsåret så ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.

Beräkningen ska med stöd i 57 kap. 16 § första stycket IL ske för hela företaget men med den begränsning som följer av tredje stycket.

Enligt 57 kap. 16 § andra stycket IL skall det lönebaserade utrymmet, med den begränsning som följer av tredje stycket, fördelas ut på andelarna i företaget. Eftersom begränsningen enligt tredje stycket endast avser andelar förvärvade vid viss tidpunkt under året så följer av tredje stycket att endast dessa andelar skall tillgodoräknas det begränsade lönebaserade utrymmet. För andelar som ägts under hela året före beskattningsåret tillämpas inte bestämmelsen i tredje stycket.

Följande exempel får illustrera:

I samband med beräkning av årets gränsbelopp för beskattningsåret 2012 önskar A räkna ut sin andel av det lönebaserade utrymmet i ett av honom delägt företag (AB X). A äger 100 andelar av totalt 1.000 andelar vid ingången av år 2011. 1 juli 2011 förvärvar A ytterligare 50 andelar. Vid ingången av år 2012 innehar A 150 andelar i AB X. Antag att 1 mkr utbetalas i kontant lön till anställda i företaget AB X varje månad under hela 2011. Totalt utbetalas 12 mkr under hela året. Som förutsättning gäller att A uppfyller kravet på löneuttag i 57 kap. 19 § IL.

I exemplet tillämpas inkomstbasbeloppet för 2011 (57 kap. 9 § IL). 60 inkomstbasbelopp motsvaras då av 3.126.000 kr.

Hur ska det lönebaserade utrymmet beräknas för As andelar i AB X?

As andel av det lönebaserade utrymmet för andelar som ägts hela året

A har ägt 100 andelar under hela året före beskattningsåret (2011). Det lönebaserade utrymmet för hela företaget beräknas enligt följande:

(12.000.000 x 0,25 + ((12.000.000 – 3.126.000) x 0,25) = 5.218.500 kr

As andel av det lönebaserade utrymmet beräknas då till 521.850 kr ( (100/1000) x 5.218.500 kr).

As andel av det lönebaserade utrymmet för andelar som ägts juli t.o.m. december

A har ägt 50 andelar under perioden 1 juli t.o.m. 31 december 2011. Enligt lagtexten skall det ske en beräkning av det lönebaserade utrymmet för hela företaget baserat på ett löneunderlag om 6 mkr under denna period. Beräkningen sker enligt följande:

(6.000.000 x 0,25 + ((6.000.000 – 3.126.000) x 0,25) = 2.218.5000 kr

As andel av det lönebaserade utrymmet för de 50 andelar som ägts under juli t.o.m. december beräknas då till 110.925 kr ( (50/1000) x 2.218.500 kr).

Sammanräknat får A tillgodoräkna sig ett lönebaserat utrymme om 632.775 kr (521.850 + 110.925).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...