SKVs ställningstaganden

2012-06-15 Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2012-06-15

Dnr/målnr/löpnr: 131 420064-12/111

1 Sammanfattning

Vinst vid spel av poker ska beskattas som vinst i ett utländskt lotteri, om spelet är anordnat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Enligt 42 kap. 25 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får utgifter för att delta i utländska lotterier inte dras av.

Enligt Skatteverket innebär den här bestämmelsen att inga avdrag numera får göras för utgifter som har samband med deltagande i ett utländskt lotteri. Utgifter för resa och logi för att delta i en pokerturnering får alltså inte dras av.

2 Frågeställning

Vinst vid spel av poker ska beskattas som vinst i ett utländskt lotteri, om spelet är anordnat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Enligt 42 kap. 25 § andra stycket inkomstskattelagen, IL, får utgifter för att delta i utländska lotterier inte dras av.

Före införandet av inkomstskattelagen fanns motsvarande bestämmelse i 3 § 2 mom. femte stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt, vars lydelse var ”Avdrag medges inte för utgifter för inköp av lottsedlar eller för andra liknande insatser i lotterier”.

Frågan är om lydelsen av nu gällande bestämmelse avser samtliga utgifter som är hänförliga till att delta i spelet, eller om bestämmelsen endast avser utgifter för insatserna i spelet.

3 Gällande rätt m.m.

Vinster i svenska lotterier är skattefria, liksom vinster i utländska lotterier om lotteriet anordnas i en stat inom EES (8 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL)

Beskattning av vinst i ett utländskt lotteri regleras i 42 kap. 25 § IL, som har följande lydelse:

”Vinst i ett utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer ska tas upp om vinsten överstiger 100 kronor och inte är skattefri enligt 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket.

Utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier får inte dras av.”

4 Bedömning

Den aktuella bestämmelsen anger att utgifter för att delta i lotterier inte får dras av. En bestämmelse ska i första hand tillämpas efter sin ordalydelse. Helt klart är att insatser för att delta i lotteriet inte får dras av. Ordalydelsen av bestämmelsen är dock generell och antyder inte ens att den endast reglerar vissa utgifter.

Tolkning av en bestämmelse blir aktuell om dess innebörd är oklar i något avseende. Tidigare lydelser av motsvarande bestämmelse kan då vara ett tolkningsdata. Enligt Skatteverket är dock nuvarande lydelse klar och tidigare lydelser av motsvarande bestämmelse saknar därför betydelse.

Enligt Skatteverket får spelaren därmed inte göra några avdrag alls för utgifter som har samband med deltagande i ett utländskt lotteri, t.ex. en pokerturnering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...