SKVs ställningstagande

2012-09-28 Frågor och svar om nedsättning av avkastningsskatt

Område: Inkomstskatt – Internationell beskattning, Inkomsttaxering

Datum: 2012-09-28

Dnr/målnr/löpnr: 131 650404-12/111

Avkastningsskatt får sättas ned med belopp som motsvarar den utländska skatt eller den kupongskatt som är hänförlig till försäkringen och som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat (10 a § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, AvPL).

Lagtexten anger inte vilket års utländska skatt eller kupongskatt som kan användas till motsvarande nedsättning av avkastningsskatt vilket innebär att bestämmelsen har tillämpats olika. Skatteverket har därför uttalat sin syn i ett ställningstagande. Den inställning som där redovisades innebar i korthet att nedsättning medges med belopp motsvarande den skatt som har betalats under året närmast före beskattningsårets ingång (Skatteverket 2009-12-18, dnr 131 942098-09/111).

Högsta förvaltningsdomstolen har härefter, i dom meddelad den 10 juli 2012, mål nr 674-11, avseende 2008 års taxering, uttalat att den skattskyldige har rätt till nedsättning av avkastningsskatten på försäkringen med belopp motsvarande den kupongskatt som betalats under 2007. Skatteverket har därför, 2012-09-28, dnr 131-650398-12/111, upphävt ställningstagandet från 2009-12-18. Följande frågor har ställts efter att domen meddelats.

Fråga 1 – Utländsk skatt

Högsta förvaltningsdomstolens dom avser frågan om nedsättning av avkastningsskatt med belopp motsvarande betald kupongskatt. Vad gäller beträffande utländsk skatt som har betalats på en försäkring?

Svar

Då det av lydelsen av 10 a § AvPL framgår att bestämmelsen omfattar såväl utländsk skatt som kupongskatt som är hänförlig till försäkringen anser Skatteverket att samma förfarande ska tillämpas även när det gäller utländsk skatt.

Fråga 2 – Två års skatt

Vid 2012 års taxering har avkastningsskatten satts ned med belopp motsvarande kupongskatt betald under året före beskattningsåret, dvs. under år 2010, men enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom ska nedsättning ske med belopp motsvarande kupongskatt betald under beskattningsåret. Det innebär att vid 2013 års taxering får avkastningsskatten sättas ned med belopp motsvarande skatt som betalats under år 2012. Vad händer med utländsk skatt och kupongskatt som betalats under år 2011, när kan man få nedsättning för den?

Svar

För att komma rätt i fas anser Skatteverket att den skattskyldige, vid 2013 års taxering, efter yrkande får medges nedsättning av avkastningsskatten på försäkringen med belopp motsvarande skatt erlagd såväl under året 2011 som 2012. Belopp motsvarande betald utländsk skatt eller kupongskatt som inte kan utnyttjas för nedsättning av avkastningsskatt får, enligt bestämmelserna i 10 a § AvPL första stycket sista meningen, räknas av senare år mot skatt avseende samma försäkring.

Fråga 3 – Omprövning

Vad gäller om man ändå vill begära omprövning för tidigare taxeringsår?

Svar

Omprövning kan yrkas i enlighet med ordinärt omprövningsförfarande. Man kan dock aldrig kan få nedsättning för samma skatt mer än en gång.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%