SKVs ställningstaganden

2012-11-26 Kvittning av utbetalning för husarbete till konkursbo mot konkursgäldenärens skulder

Område: Borgenärsområdet

Datum: 2012-11-26

Dnr/målnr/löpnr: 131 771812-12/111

1 Sammanfattning

Om ett konkursbo har rätt till utbetalning från Skatteverket för husarbete så kan verket inte kvitta utbetalningen mot konkursgäldenärens skulder till staten.

2 Bakgrund och frågeställning

En konkursförvaltare avser att låta konkursboet fullfölja entreprenader och även ansöka om utbetalning för husarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Skatteverket brukar som regel kvitta utbetalningar för husarbete mot konkursgäldenärens skulder till staten. Vilken är Skatteverkets inställning till kvittning när det är konkursboet som utför arbetet och utbetalning sker till konkursboet?

3 Bedömning

Genom beslutet om konkurs tar borgenärerna i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. De samlade tillgångarna benämns konkursbo. Konkursbo är också en beteckning för det rättssubjekt som förvaltar tillgångarna under konkursen. Konkursboet representeras av konkursförvaltaren.

Ett konkursbo som driver gäldenärens verksamhet vidare kan godkännas för F-skatt (Skatteverkets information för godkännande av F-skatt m.m. SKV M 2012:5 avsnitt 2.6). Förutsättningarna för rätt till skattereduktion enligt 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229) kan därmed vara uppfyllda (dvs. att konkursboet var godkänd för F-skatt när avtalet ingicks eller när ersättningen betalas ut). Utbetalning för husarbete ska göras till ett av utföraren anmält konto (12 § lag [2009:194] om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete).

När Skatteverket ska göra en utbetalning för husarbete så är verket att se som gäldenär och konkursboet som borgenär.

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Gäldenären fullgör på så sätt sin förpliktelse mot borgenären genom att avstå från en motfordran mot denne. Om förutsättningarna för kvittning är uppfyllda kan kvittning ske genom att gäldenären avger en kvittningsförklaring till borgenären. En kvittnings-förklaring är att jämställa med betalning.

En grundläggande förutsättning för kvittning är att det är fråga om ett ömsesidigt fordringsförhållande. Ett konkursbo behandlas i princip som ett rättssubjekt för sig (Palmer Savin, Konkurslagen, en kommentar, avsnitt 5 kap. 15 §).

Genom att konkursboet har övertagit konkursgäldenärens entreprenadkontrakt så är det konkursboet, inte konkursgäldenären, som är utförare och som har rätt till betalning från Skatteverket. Skattverket har samtidigt inga fordringar på konkursboet. Det är därför inte fråga om något ömsesidigt fordringsförhållande mellan staten och konkursboet.

Skatteverket kan därmed inte kvitta konkursboets fordran på betalning från Skatteverket mot konkursgäldenärens skulder till staten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...