SKVs ställningstaganden

2012-11-28 Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2012-11-28

Dnr/målnr/löpnr: 131 801564-12/111

1 Frågeställning

Skatteverket har fått frågan om vad som avses med begreppet ”upptagen till handel på en reglerad marknad” vid tillämpning av 6 § lag (2011:1268) om investeringssparkonto (ISKL).

2 Bedömning

Skatteverket anser att ett finansiellt instrument är en investeringstillgång, enligt 6 § ISKL, om börsen enligt 13 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen har beslutat att ta upp det finansiella instrumentet till handel på en reglerad marknad. Det innebär att det inte uppställs något krav på att det ska ske några avslut på den reglerade marknaden där det finansiella instrumentet är upptaget till handel.

Ett finansiellt instrument upptaget till handel på en reglerad marknad är en investeringstillgång enligt lag om investeringssparkonto (6 §). I propositionen till denna lagstiftning (2011/12:1 s. 291 ff.) framgår att det är den näringsrättsliga regleringen som ska användas vid t.ex. bedömningen av om en marknadsplats utanför EES-området motsvarar en reglerad marknad.

Frågeställaren har framhållit att lagen om investeringssparkonto är en civilrättslig lagstiftning och att begreppet ”upptagen till handel på en reglerad marknad” därför bör ha samma innebörd som det har i värdepappersmarknadslagen. Enligt denna lagstiftning så innebär uttrycket att ett finansiellt instrument är upptaget till handel i och med beslut av den aktuella börsen. Om det sedan sker några faktiska avslut på marknadsplatsen saknar betydelse för den civilrättsliga lagstiftningen.

Enligt 2 § ISKL har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämningsområde som i inkomstskattelagen, om inte något annat anges eller framgår av sammanhanget. Begreppet ”upptagen till handel på en reglerad marknad” förekommer även i inkomstskattelagen (IL) för att reglera vilka delägarrätter eller fordringsrätter som anses vara marknadsnoterade. Begreppet ”marknadsnotering” i 48 kap. 5 § IL förutsätter däremot att det även sker en viss omsättning och därmed notering om avslut på en marknadsplats.

Skatteverket uppfattar att förarbetena till ISKL innebär att de begrepp som anges i 6 § ISKL ska bedömas utifrån en civilrättslig innebörd. Skatteverket anser därför att uttrycket ”upptaget till handel på en reglerad marknad” bör ha samma innebörd som det har enligt reglerna i värdepappersmarknadslagen. Detta innebär att definitionen av investeringstillgång i 6 § ISKL inte förutsätter att det sker någon handel med det finansiella instrumentet på den reglerade marknaden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%