SKVs ställningstaganden

2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras

Område: Punktskatt

Datum: 2012-11-28

Dnr/målnr/löpnr: 131 789464-12 /111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att den el som förbrukats vid ett produktionsuppehåll i en kraftvärmeanläggning och som är förknippad med verksamheten för produktion av el ska anses förbrukad för framställning av el. Det har ingen betydelse om denna elförbrukning även är förknippad med den del av verksamheten som avser framställning av värme. Sådan el omfattas därmed av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 2 § 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

Skatteverket anser dock att den el som vid ett produktionsuppehåll i en kraftvärmeanläggning förbrukats i en enhet eller för en aktivitet som är hänförlig till den del av verksamheten som endast avser framställning av värme inte kan anses ha förbrukats för framställning av el. Sådan el kan därmed inte undantas från skatteplikt med stöd av 11 kap. 2 § 5 LSE.

Med kraftvärmeanläggning avses här en anläggning som normalt används för samtidig produktion av värme och skattepliktig el i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, även när elverkningsgraden inte är tillräckligt hög för att produktionen ska anses utgöra kraftvärmeproduktion enligt 1 kap. 10 § LSE.

Med produktionsuppehåll avses här när varken el eller värme produceras i anläggningen.

2 Frågeställning

El som förbrukats för framställning av värme är skattepliktig. El som förbrukats för framställning av el är däremot inte skattepliktig. Detta undantag omfattar även sådan el som förbrukats i elproduktionsrörelsen vid uppehåll i elproduktionen.

I många anläggningar sker samtidigt och i samma process som elproduktionen även produktion av värme som nyttiggörs. I sådana anläggningar förbrukas el även under de perioder då varken el eller värme produceras (produktionsuppehåll). Elförbrukningen avser t.ex. drift av pumpar, belysning, varmhållning av bränsle och underhåll. Fråga har uppkommit om all el som i en sådan anläggning förbrukas vid produktionsuppehåll är undantagen från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 5 LSE.

3 Gällande rätt m.m.

Av 11 kap. 1 § LSE framgår att el som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

El som förbrukats för framställning av el är inte skattepliktig enligt 11 kap. 2 § 5 LSE.

Av förarbetena till 11 kap. 2 § 5 LSE framgår att bestämmelsen har förts över från 2 § d första ledet lagen (1957:262) om allmän energiskatt (EL) med endast en språklig ändring (prop. 1994/95:54, s. 137). Enligt 2 § d EL utgår skatt inte för el som nyttiggörs inom rörelse för produktion av el. Detta innebär att el som nyttiggörs inom rörelse för produktion av el är undantagen från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 5 LSE.

4 Bedömning

El som förbrukats för framställning av el är undantagen från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 5 LSE. Av förarbetena framgår att undantaget omfattar el som förbrukats inom en rörelse för produktion av el.

Det framgår varken av lagtext eller av förarbeten att undantaget från skatteplikt för el som förbrukats för framställning av el bara ska gälla för el som förbrukats i anläggningar som producerar enbart el. El som förbrukats för framställning av el i kraftvärmeanläggningar omfattas således av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 2 § 5 LSE.

El som förbrukats för framställning av värme är däremot skattepliktig. I en kraftvärmeanläggning produceras både el och värme. Frågan är i vilken omfattning den el som förbrukats vid ett produktionsuppehåll i en sådan anläggning ska anses förbrukad inom elproduktionsrörelsen och därmed vara undantagen från skatteplikt.

Skatteverket anser att den el som förbrukats vid ett produktionsuppehåll i en kraftvärmeanläggning och som är förknippad med verksamheten för produktion av el ska anses förbrukad för framställning av el. Det har ingen betydelse om denna elförbrukning även är förknippad med den del av verksamheten som avser framställning av värme. Sådan el omfattas därmed av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 2 § 5 LSE.

Skatteverket anser dock att den el som vid ett produktionsuppehåll i en kraftvärmeanläggning förbrukats i en enhet eller för en aktivitet som är hänförlig till den del av verksamheten som endast avser framställning av värme inte kan anses ha förbrukats för framställning av el. Sådan el kan därmed inte undantas från skatteplikt med stöd av 11 kap. 2 § 5 LSE.

Med kraftvärmeanläggning avses här en anläggning som normalt används för samtidig produktion av värme och skattepliktig el i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs, även när elverkningsgraden inte är tillräckligt hög för att produktionen ska anses utgöra kraftvärmeproduktion enligt 1 kap. 10 § LSE.

Med produktionsuppehåll avses här när varken el eller värme produceras i anläggningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...