SKVs ställningstaganden

2012-12-17 Utlämnande av uppgifter till tillståndsmyndighet i serveringstillståndsärenden

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Datum: 2012-12-17

Dnr/målnr/löpnr: 131 855655-12/111

1. Sammanfattning

Dokumentet har uppdaterats med anledning av att sekretesslagen (1980:100) har ersatts av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

När en kommun begär att få ut uppgifter med anledning av ett serverings- tillståndsärende får Skatteverket endast lämna ut uppgifter om det sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Det innebär att Skatteverket endast kan lämna ut uppgifter som finns förvarade hos Skatteverket och då med utgångspunkt från den begäran som kommunen inkommit med. Däremot saknas det rättsliga förutsättningar för Skatteverket som sådant att lämna ut uppgifter i form av värderande yttranden till kommunerna angående lämpligheten för viss sökande att kunna få serveringstillstånd. Jämför dock med vad som sägs i avsnitt 3 om sakkunniguppdrag.

2. Frågeställning

Rättsavdelningen har tillfrågats om det är tillåtet att Skatteverket till kommuner lämnar ut uppgifter i serveringstillståndsärenden i form av värderande uttalanden.

3. Gällande rätt m.m.

Enligt 6 kap. 5 § OSL, ska myndighet på begäran av annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

I 9 kap. 8 § fjärde stycket alkohollagen (2010:1622) regleras den uppgiftsskyldighet som åvilar Skatteverket när kommunen behöver uppgifter för sin tillståndsprövning eller tillsyn. Bestämmelsen har följande lydelse: ”På begäran av en tillsynsmyndighet ska polismyndigheter samt Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter lämna uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för sin tillståndsprövning eller tillsyn”.

Formellt sker ett utlämnande av de begärda uppgifterna till den del dessa omfattas av sekretess hos Skatteverket – med stöd av 10 kap. 28 § OSL. I det lagrummet anges bl.a. att sekretess inte hindrar att uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

I detta sammanhang kan det upplysningsvis påpekas att Skatteverket tidigare tagit ställning till att det är möjligt för verket att i ett särskilt beslut utse en tjänsteman som sakkunnig åt en annan myndighet, t.ex. en kommun. Inom ramen för ett sådant sakkunniguppdrag är det möjligt för en skattetjänsteman att biträda kommunen med att i t.ex. ett sakkunnigutlåtande värdera/bedöma de uppgifter som en kommun förfogar över i tillståndsärenden enligt alkohollagen. I samband med sakkunniguppdraget får dock tjänstemannen inte lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda hos Skatteverket. I handledningen för skatterevision (SKV 621 utgåva 2) utvecklas närmare de förutsättningar som gäller för uppdrag som sakkunnig.

4. Bedömning

Av föregående avsnitt följer att Skatteverket – med anledning av en kommuns begäran enligt alkohollagen – endast kan lämna ut uppgifter som verket förfogar över och som kommunen begärt att få tillgång till.

Några hinder att lämna ut sekretessbelagda uppgifter föreligger inte med hänsyn till den sekretessbrytande regleringen i 10 kap. 28 § OSL jämförd med 9 kap. 8 § fjärde stycket alkohollagen.

Vid hanteringen av utlämnandefrågor ska sekretessrutinen med diarienummer 131 836439-09/111 tillämpas. Sekretessrutinen är publicerad i intranätet under arbetsområde Sekretess, IT-rätt och PuL.

Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att Skatteverket inte får lämna ut uppgifter i form av värderande omdömen om skattskyldigas förhållanden och förehavanden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...