SKVs ställningstaganden

2013-01-08 Import av tidigare skattepliktig bil

Område: Punktskatt

Datum: 2013-01-08

Dnr/målnr/löpnr: 131 822250-12/111

1 Sammanfattning

En personbil klass II, lätt buss och lätt lastbil som importeras till Sverige är skattepliktig enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, LSBF, om

  1. bilen vid en tidigare registrering i Sverige varit skattepliktig någon gång före utgången av 2010 och
  2. bilen avregistrerats på grund av att den varaktigt förts ut ur landet.

Detta innebär att fordonsskatt ska beräknas efter bilens skattevikt.

2 Frågeställning

En personbil klass II, lätt lastbil och lätt buss som registreras i vägtrafikregistret efter utgången av 2010 blir genom den automatiserade behandlingen i vägtrafikregistret skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, när bilen ställs på första gången efter registreringen.

I VSL och LSBF används begreppet ”skattepliktiga för första gången”.

Hur ska begreppet tolkas för en nyregistrerad personbil klass II där det visar sig att det är fråga om en bil som tidigare har varit registrerad och därefter avregistrerats ur det svenska vägtrafikregistret på grund av att den varaktigt förts ut ur landet? Vid den tidigare registreringen var bilen skattepliktig.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteplikt enligt LSBF gäller för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010, (3 § 2 LSBF).

Personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som beskattas enligt LSBF är undantagna från skatteplikt enligt VSL (2 kap. 2 § andra stycket 1 VSL).

4 Bedömning

Bestämmelser om att personbil klass II, lätt buss och lätt lastbil kan vara skattepliktig och beskattas antingen enligt LSBF eller VSL infördes den 1 januari 2011.

I förarbeten till införandet av bestämmelserna ges ingen närmare vägledning till hur begreppet ”skattepliktig för första gången” ska tolkas i det fall då en bil som tidigare varit registrerad i Sverige och som har avregistrerats på grund av att den varaktigt förts ut ur landet blir importerad och registrerad i Sverige.

Enligt Skatteverkets uppfattning är en personbil klass II, lätt buss och lätt lastbil som importeras och registreras i Sverige samma bil som tidigare, om bilen varit registrerad i Sverige tidigare och sedan avregistrerats på grund av att den varaktigt förts ut ur landet. Av det följer att bilen endast vid ett tillfälle kan anses ha blivit skattepliktig för första gången.

En personbil klass II, lätt buss och lätt lastbil som importeras till Sverige är således skattepliktig enligt LSBF, om bilen vid en tidigare registrering i Sverige varit skattepliktig vid något tillfälle före utgången av 2010.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...