Innehåll

SKVs ställningstaganden

2014-04-09 Upphävande av ställningstagande om beaktande av utbetalda löner i ett dotterföretag som även ägs indirekt via annat företag

Område: Inkomstskatt – Kapital, Inkomstskatt – Näring

Datum: 2014-04-09

Dnr/målnr/löpnr: 131 202589 -14/111

Ställningstagandet Beaktande av utbetalda löner i ett dotterföretag som även ägs indirekt via annat företag daterat 2009-11-14, dnr 131 817523-09/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 januari 2014 har införts en ny paragraf, 19 a §, i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I paragrafen anges att vid tillämpning av 16–19 §§ ska med dotterföretag avses ett företag där moderföretagets andel, direkt eller indirekt genom annat dotterföretag, överstiger 50 procent av kapitalet i företaget. Även ett mellanliggande företag ska således vara ett dotterföretag.

Ställningstagandet från 2009-11-14 ska därför upphöra att gälla från och med 2014-01-01. För tid före 2014-01-01 gäller ställningstagandet fortfarande.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%