SKVs ställningstaganden

2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal

Område: Arbetsgivarområdet

Datum: 2015-02-10

Dnr/målnr/löpnr: 131 80603-15/111

1 Sammanfattning

Ett utländskt företag som har fast driftställe i Sverige enligt inkomstskattelagen är skyldigt att göra skatteavdrag på utgiven ersättning för arbete. Detta gäller oavsett om Sverige ingått skatteavtal med den aktuella staten eller inte. Ett sådant företag har inte möjlighet att ingå socialavgiftsavtal med sina anställda.

2 Frågeställning

Skatteverket har tidigare i ställningstagande dnr 130 604256-04/111, publicerat den 18 oktober 2004, gjort bedömningen att utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige inte ska göra skatteavdrag på utgiven ersättning för arbete.

Fråga har nu uppkommit om ett utländskt företag som har fast driftställe i Sverige enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, men inte enligt gällande skatteavtal är skyldigt att göra skatteavdrag och om ett sådant företag har möjlighet att ingå socialavgiftsavtal med sina anställda.

3 Gällande rätt m.m.

Fast driftställe

Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, se 2 kap. 29 § IL.

Skatteavtal

Med skatteavtal avses ett sådant avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst och, i förekommande fall, på förmögenhet som ingåtts av Sverige med en annan stat eller utländsk jurisdiktion, se 2 kap. 35 § IL.

Skatteavdrag på utbetalning av ersättning för arbete

Den som betalar ut ersättning för arbete, ränta eller utdelning som ska tas upp som intäkt är skyldig att göra skatteavdrag enligt bestämmelserna i 10 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Det finns inte någon bestämmelse som uttryckligen anger att utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige inte ska göra skatteavdrag.

Motsvarande regler fanns tidigare i skattebetalningslagen (1997:483). Av förarbetena, prop. 1996/97:100 s. 568, framgår:

”Att några motsvarande bestämmelser inte finns i fråga om skatteavdrag som skall göras enligt skattebetalningslagen beror på att här aktuella arbetsgivare inte är skyldiga att göra sådant avdrag”.

Av propositionen framgår att det inte varit lagstiftarens avsikt att utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska omfattas av skyldigheten att göra skatteavdrag på utbetalad ersättning för arbete.

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den som betalar ut ersättning som är skattepliktig inkomst enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586), SINK, ska göra skatteavdrag. Skatteavdrag ska dock inte göras om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, se 13 kap. 3 § SFL. Med hemmahörande i utlandet avses i detta sammanhang företag som inte har fast driftställe i Sverige enligt IL.

Socialavgiftsavtal

Oavsett om en arbetsgivare har fast driftställe i Sverige eller inte ska arbetsgivaravgifter betalas på utgiven ersättning för utfört arbete i Sverige, 2 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980). Om arbetsgivaren saknar fast driftställe i Sverige finns dock möjlighet att ingå avtal (socialavgiftsavtal) med den anställde i Sverige att denne själv ska betala arbetsgivaravgifterna.

Socialavgiftavtalet innebär att mottagaren av ersättningen ska fullgöra utgivarens skyldigheter i fråga om redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter på ersättningen, se 5 kap. 5 § SFL.

4 Bedömning

Skatteverket har tidigare i ställningstagande dnr 130 604256-04/111, publicerat den 18 oktober 2004, gjort bedömningen att utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige inte ska göra skatteavdrag på utgiven ersättning för arbete. Av ställningstagandet framgår inte vad som gäller om företaget har fast driftställe enligt inkomstskattelagen men inte enligt gällande skatteavtal.

Skatteavtalens uppgift är att förhindra dubbelbeskattning. Skyldigheten att göra skatteavdrag och betala socialavgifter berörs inte av skatteavtalen. Skatteverket anser inte att Sverige ensidigt kan utvidga skatteavtalens tillämpningsområde avseende begreppet fast driftställe att även omfatta definitionen av fast driftställe för bedömningen av om skyldighet föreligger att göra skatteavdrag respektive möjlighet att ingå socialavgiftsavtal.

Bedömningen av om ett företag har fast driftställe i Sverige och därmed är skyldigt att göra skatteavdrag ska därför enbart göras med stöd av reglerna i 2 kap. 29 § IL. Detta gäller även om företaget enligt gällande skatteavtal i beskattningshänseende inte kan anses ha fast driftställe här, eftersom skatteavtalen inte reglerar skyldigheten att göra skatteavdrag. Det innebär att ett utländskt företag med verksamhet i Sverige kan bli skyldigt att göra skatteavdrag även om företaget inte är skattskyldigt för inkomsten här.

Exempelvis kan ett utländskt företag som bedriver ett byggprojekt i Sverige få fast driftställe enligt IL efter sex månader och efter ett år enligt tillämpligt skatteavtal. Om byggprojektet pågår i åtta månader ska det utländska byggföretaget göra skatteavdrag för personer som är bosatta och anställda i Sverige trots att bolaget enligt skatteavtalet inte har fast driftställe här.

Utländska företag som har fast driftställe enligt 2 kap. 29 § IL har inte möjlighet att ingå socialavgiftsavtal med sina anställda. En sådan möjlighet finns endast för företag som saknar fast driftställe enligt inkomstskattelagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...