SKVs ställningstaganden

2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden

Område: Mervärdesskatt

Datum: 2015-03-20

Dnr/målnr/löpnr: 131-166415-15/111

1 Sammanfattning

Skatteverket kommer efter ansökan att medge tryckerikunder anstånd med betalning av den mervärdesskatt och ränta som ska betalas på grund av följdändringsbeslut. Anstånd medges till dess att det civilrättsliga rättsläget mellan kunderna och tryckerierna har blivit klarlagt och – om det senare fastslås att kunderna inte kan kräva tryckerierna på betalning – till dess att Skatteverket har sett över på vilket sätt Skatteverket kan hantera situationen.

2 Frågeställning

Nyköpings tingsrätt meddelade i dom den 3 mars 2015 i mål nr T 3118-12 att den ingående mervärdesskatt som Skatteverket genom följdändringsbeslut krävt tillbaka från kunden inte på civilrättslig grund kan återkrävas av den leverantör som erhållit återbetalning av mervärdesskatt från Skatteverket. I domen anges att det visserligen finns en kammarrättsdom, men att den saknar laga kraft. Dessutom anges att det inte skett en förmögenhetsförskjutning till nackdel för köparen.

I en slutlig skiljedom som meddelades den 5 mars 2015 i ett liknande tryckerimomsärende har skiljenämnden gjort bedömningen att det bolag som erhållit återbetald mervärdesskatt från Skatteverket inte är skyldigt att på civilrättslig grund återbetala skatten till det bolag som nu krävs på motsvarande skatt.

Vad gör Skatteverket för de tryckerikunder som kommer att krävas på betalning av skatt under den tid rättsläget är oklart? Ska Skatteverket medge anstånd?

3 Gällande rätt m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i flera domar (NJA 2014 ref. 14 m.fl.) bekräftat att Skatteverket har rätt att meddela följdändringsbeslut mot tryckerikunderna vilket innebär att kunden vägras avdrag för ingående mervärdesskatt motsvarande de belopp tryckeriet återfått av Skatteverket. HFD har grundat sina avgöranden på att det finns möjlighet för kunden att utkräva ersättning från tryckeriet för den felaktigt betalda mervärdesskatten.

4 Bedömning

Utifrån de avgöranden som har meddelats av Nyköpings tingsrätt och i skiljedomen kan Skatteverket konstatera att rättsläget är oklart när det gäller köparens möjlighet att från leverantören erhålla den mervärdesskatt som köparen ska betala på grund följdändringsbeslutet.

Skulle det slutligt fastslås att kunderna inte har någon civilrättslig möjlighet att utkräva betalning av tryckerierna kommer Skatteverket att se över på vilket sätt Skatteverket kan hantera situationen.

Med anledning av det oklara rättsläget kommer Skatteverket att, efter ansökan från berörd part, besluta om att medge anstånd med betalning av den skatt och ränta som ska betalas genom följdändringsbeslutet.

Anstånd med betalning kommer att medges till dess att rättsläget har blivit klarlagt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...