SKVs ställningstaganden

2015-05-22 Sammanläggning av statens fordringar vid offentligt ackord i en företagsrekonstruktion

Område: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2015-05-22

Dnr: 131 285323-15/111

Sammanfattning

Vid ett offentligt ackord i en företagsrekonstruktion ska statens fordringar läggas samman och ses som en fordran. Detta gäller även i de fall fordringarna kommer från olika myndigheter och inte har något närmare samband.

Frågeställning

I en företagsrekonstruktion har ett bolag lämnat ett ackordsförslag där samtliga oprioriterade borgenärer erbjuds full betalning upp till 5 000 kr. För den överskjutande delen av borgenärernas fordran erbjuds en likvid om 25 procent. I rekonstruktionen har staten fordringar för både skatter och lönegarantiregress.

Är staten i dessa fall alltid att anse som en enda borgenär och ska statens fordringar läggas samman även om fordringarna kommer från olika myndigheter och det saknas närmare samband mellan fordringarna? Frågan kan få stor betydelse i de fall borgenärerna erbjuds full betalning intill ett högre belopp, vilket varit aktuellt i vissa rekonstruktioner.

Gällande rätt m.m.

Ett offentligt ackord får innehålla villkor att borgenärerna får full betalning intill ett visst belopp om avvikelsen kan anses skälig med hänsyn till omfattningen av boet och övriga omständigheter (3 kap. 2 § lag [1996:764] om företagsrekonstruktion – FrekL).

I en ackordsförhandling deltar borgenärer vilkas fordringar uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion (3 kap. 3 § FrekL).

I kommentaren till FrekL för Hellner och Mellqvist ett resonemang om vad som gäller i de fall en borgenär har flera fordringar. Ska fordringar från samma borgenär alltid slås samman och ses som en fordran eller ska fordringarna i vissa fall behandlas var för sig? Hellner och Mellqvist anser att i de fall då det saknas något direkt samband mellan fordringarna är det mindre lämpligt med en sammanslagning. Om fordringarna däremot har sin grund i samma rättsförhållande – samma avtal eller liknande – bör de behandlas som en och samma fordran (s. 169–170, Trygve Hellner och Mikael Mellqvist, Lagen om företagsrekonstruktion, en kommentar, andra upplagan).

Bedömning

Även om staten är att se som en enda borgenär har fordringar från olika myndigheter inte något tydligt samband med varandra eftersom det är fråga om två helt olika fordringsförhållanden. Utifrån Hellner och Mellqvists resonemang skulle man därför kunna argumentera för att en sammanläggning av statens fordringar inte ska ske i de fall det finns fordringar från olika myndigheter, exempelvis skatt och lönegarantiregress.

Varken i lagtexten eller i förarbetena finns det dock något stöd för att behandla en borgenärs fordringar separat i de fall fordringarna inte har något samband. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § FrekL är formulerad utifrån vilka borgenärer som ska delta i ackordsförhandlingen. Även bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycken FrekL är utformad utifrån att en borgenär kan erhålla full betalning intill ett visst belopp.

Det ligger därför enligt Skatteverkets uppfattning närmast till hands att som idag lägga samman de statliga fordringarna även när de kommer från olika myndigheter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...