SKVs ställningstaganden

2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete

Område: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2015-07-21

Dnr: 131 408313-15/111

Nya regler att tillämpa från och med den 1 augusti 2015

Sammanfattning

Skattereduktion för husarbete (rutarbete) medges inte för hjälp med läxläsning och annat skolarbete. En barnvakt kan hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete förutsatt att detta inte sker i mer än ringa omfattning, högst tio procent av den totala tiden vid varje barnpassningstillfälle.

Förälder till barn upp till och med årskurs sju kan vara i behov av barnpassning i den mening som avses i inkomstskattelagen.

Om barnpassningen i bostaden i mer än i ringa omfattning (mer än tio procent) innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete kan skattereduktion för rutarbete endast medges för den del av arbetad tid som vid varje enskilt tillfälle använts för barnpassning.

Frågeställning

Den 1 augusti 2015 upphör den särskilda bestämmelsen i inkomstskattelagen (1999:1229), IL om rätt till skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete. Med anledning av ändringen har fråga uppkommit om en utförare som tillhandahåller kombinerade barnpassnings- och läxläsningstjänster kan delfakturera kunden för barnpassningen och då medges rutavdrag för den del av arbetet som avser barnpassning.

Gällande rätt m.m.

Från och med 1 augusti 2015 medges skattereduktion för hushållsarbete för barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, 67 kap. 13 § punkt 6 IL.

De nya reglerna tillämpas på hushållsarbete som har utförts efter den 31 juli 2015, övergångsbestämmelserna till 67 kap. 13 § IL.

I samband med att reglerna om skattereduktion hushållsarbete infördes 1 juli 2007 anfördes i prop. 2006/07:94 s. 43 bland annat följande:

”I barnpassningen ingår, utöver barnpassning i hemmet, även lämning och hämtning av barn till och från förskola, skola, daghem, fritidshem eller motsvarande samt lämning och hämtning av barn till och från fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter har, enligt regeringens uppfattning, sådant nära samband med vardagslivet och med den barnpassning som utförs i hemmet att de också bör inkluderas Detsamma gäller i de fall en barnvakt hjälper barnet med läxor eller annat skolarbete. Däremot bör anlitande av en privatlärare eller liknande för barnets räkning inte omfattas. I detta fall är det fråga om sådant arbete som kräver specialistkunskaper och som normalt sett inte utförs av hushållen själva. Det är därför inte fråga om omsorg eller tillsyn utan om undervisning.”

I prop. 2014/15:99 s. 51 anges bland annat följande:

”För att skattereduktion för mer renodlad sådan hjälp inte åter ska ges inom ramen för barnpassning bör samtidigt bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras. ... Med ”läxor och annat skolarbete” avses i detta sammanhang, precis som tidigare i den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete, sådant skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner (se prop. 2012/13:14 s. 7). Ren undervisning omfattas, som framgår av avsnitt 5.1.2, inte över huvud taget av skattereduktionen för barnpassning.”

Med ”ringa” avses enligt terminologin i IL ca 5–10 procent, prop. 1999/2000:2, del 1, s. 498.

Om köparen har rätt till skattereduktion för husarbete och inte har betalat hela utgiften för hushållsarbete får utföraren begära utbetalning från Skatteverket, se 6 § lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL.

En begäran om utbetalning ska bland annat innehålla uppgift om vad husarbetet avsett och antalet arbetade timmar, 9 § HUSFL.

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn som inte har fyllt tolv år, 13 kap. 16 § Socialförsäkringsbalken.

Bedömning

Arbete med läxhjälp eller annat skolarbete ger inte rätt till skattereduktion för rutarbete. Däremot medges skattereduktion för barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola, fritidsaktiviter och liknande. En barnvakt kan även som ett led i barnpassningen hjälpa barnet med läxor och annat skolarbete förutsatt att läxläsningen endast utgör en ringa del av barnpassningen (tio procent) vid varje enskilt tillfälle.

Inkomstskattelagen innehåller inte någon definition av begreppet barnpassning men av förarbeten framgår att begreppet barnpassning tar sikte på passning av barn som inte är stora nog att klara sig själva. Som barnvakt räknas däremot inte en privatlärare eller liknande. Det är Skatteverkets uppfattning att förälder till barn upp till och med årskurs sju kan vara i behov av barnpassning i den mening som avses i inkomstskattelagen. Behovet av barnpassning efter skoldagens slut minskar i takt med att barnet blir äldre. Detta avspeglar sig även i socialförsäkringsbalkens regler om rätt till vård av barn där det anges att en förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt 12 år. Det är Skatteverkets uppfattning att ungdomar från och med årskurs åtta normalt inte har behov av regelbunden tillsyn av en barnvakt efter skoldagens slut. Däremot kan det finnas behov av tillsyn i samband med att föräldrarna är bortresta. Ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning har, enligt Skatteverkets uppfattning, inte behov av barnpassning i den mening som avses i inkomstskattelagen.

I de fall en vårdnadshavare har anlitat en barnvakt för att passa barnet kan skattereduktion för barnpassning medges fullt ut även om barnvakten i ringa omfattning, högst tio procent, hjälper barnet med läxläsning.

Om barnvakten hjälper barnet med läxor och annat skolarbete i mer än 10 procent av tiden vid det aktuella barnpassningstillfället kan köparen av barnvaktstjänsten enbart få skattereduktion för den del av arbetet som avser barnpassning. Det innebär i dessa fall att läxläsning inte till någon del berättigar till skattereduktion. Eftersom barnpassning och läxläsning utförs integrerat får tiden för respektive arbetsuppgifter delas upp i förhållande till den totala arbetstiden vi varje barnpassningstillfälle.

För att det ska vara fråga om läxläsning krävs det att barnvakten aktivt hjälper barnet med läxorna eller skolarbetet. Att barnet själv läser sina läxor i bostaden utan att barnvakten hjälper barnet påverkar inte rätten till skattereduktion för barnpassning eftersom barnvaktens arbetsuppgift endast är att passa barnet.

Vid det omvända förhållandet dvs. då barnpassningen endast utgör en ringa del av det utförda läxläsningsarbetet (högst tio procent) bör arbetet ses som en del av läxläsningen och skattereduktion kan då inte medges för barnpassningen.

Eftersom skattereduktionsgrundande barnpassning inte omfattar privatlärare eller liknande kan skattereduktion inte medges för arbete som innebär att en person handleder och hjälper barnet med olika pedagogiska kunskapsspel som har till syfte att lära och utveckla barnet inom exempelvis matematik, språk eller andra skolämnen.

Av utförarens faktura bör det framgå åldern på barnet som passats, hur många timmar som avser barnpassning och hur många timmar som avser hjälp med läxor och annat skolarbete samt priset för barnpassningstimmarna och priset för läxläsningstimmarna.

I priset för barnpassning får det inte ingå kompensation för ett lågt pris för läxläsningstjänsterna när dessa säljs tillsammans. En utgångspunkt bör vara att timpriset för barnpassning inte bör överstiga priset för läxläsning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...