SKVs ställningstaganden

2016-10-26 Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende

Områden: Folkbokföring

Datum: 2016-10-26

Dnr: 131 473792-16/111

1 Sammanfattning

Ensamkommande barn och unga som bor i ett stödboende ska vara folkbokförda där. Skatteverket anser att vård- och behandlingsbehovet normalt är av underordnad betydelse i förhållande till behovet av ett boende. Stödboendet är därför inte en institution i folkbokföringslagens mening.

2 Frågeställning

När ensamkommande barn och unga får uppehållstillstånd ska de folkbokföras med stöd av bestämmelserna i folkbokföringslagen (1991:481).

Sedan den 1 januari 2016 använder socialtjänsten placeringsformen stödboende för insatser för barn och unga som inte har sådana behov av vårdinsatser som motiverar en placering i hem för vård och boende (HVB). En målgrupp för socialtjänstens placering i stödboende är exempelvis ensamkommande barn och unga.

Kan ensamkommande barn och unga, som flyttar in till landet och får en placering i ett stödboende, vara folkbokförda där? Frågan är om placeringsformen stödboende är en sådan institution som avses i 9 § 3 FOL.

3 Gällande rätt m.m.

En person ska vara folkbokförd där denne är bosatt.

Enligt huvudregeln i folkbokföringslagen ska en person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila eller, vid byte av bostad, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. En person med enkel bosättning ska vara folkbokförd där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, (7 § första stycket första meningen folkbokföringslagen [1991:481], FOL).

En persons vistelse vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av missbrukare leder inte till ändrad bosättning om anledningen till vistelsen enbart är vård (9 § 3 FOL).

Bestämmelser om stödboende finns bland annat i 3 kap. 1 a § socialtjänstförordningen (2001:937). Med stödboende avses en institution inom socialtjänsten som tar emot barn och unga i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd utan särskilt vård- eller behandlingsbehov.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende framgår att ett stödboende endast ska ta emot barn och unga i åldern 16–20 år som huvudsakligen behöver stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som tas emot ska i stor utsträckning kunna klara sin dagliga livsföring utan hjälp (2 kap. 1 § HSLF-FS 2016:56).

4 Bedömning

Ensamkommande barn och unga som bor i ett stödboende ska vara folkbokförda där.

Folkbokföring vid en institution för vård av unga har främst betydelse vid socialtjänstens placeringsformer

  1. familjehem,
  2. HVB,
  3. stödboende, eller
  4. institutioner enligt lagen om vård av unga (LVU-hem).

Enligt rättspraxis är ett familjehem ett vanligt hem vars verksamhet inte är sådan att det blir fråga om ett hem för vård eller boende (RÅ 1997 ref. 80). Ett familjehem anses därför inte vara en institution i den mening som avses i 9 § 3 FOL. Det innebär att ett barn normalt ska vara folkbokfört i ett familjehem.

Ett LVU-hem anses däremot vara en institution för vård av unga eftersom vård- och behandlingsbehovet är särskilt framträdande. Ett barn ska därför som regel inte vara folkbokfört i ett LVU-hem.

Motsvarande gäller även för boende i ett HVB. Ett barn ska därför som regel inte vara folkbokfört i ett HVB. Endast i de fall behandlingen eller vården i HVB är av underordnad betydelse i förhållande till behovet av ett boende ska barnet vara folkbokfört där enligt huvudregeln i FOL.

När det gäller folkbokföring av ensamkommande barn och unga som är placerade vid ett stödboende anser Skatteverket att vård- och behandlingsbehovet normalt är av underordnad betydelse i förhållande till behovet av ett boende. Stödboendet avser att under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv och kan antingen fungera som ett fristående placeringsalternativ eller som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem eller HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem. Skatteverkets inställning är därför att ensamkommande barn och unga som bor i ett stödboende ska vara folkbokförda där.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...