SKVs ställningstaganden

2018-04-20 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde

Datum: 2018-04-20

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 202 155257-18/111

1 Sammanfattning

Ett förmånsvärde för bilförmån per år räknat ska fr.o.m. beskattningsår 2019 inte längre avrundas ned till närmast helt hundratal kronor. Bakgrunden är att en månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå införs generellt från och med lönemånad januari 2019 och därmed lämnas normalt inte längre några årliga kontrolluppgifter.

De kontrolluppgifter med bilförmån som arbetsgivare lämnar i januari 2019 för beskattningsår 2018 påverkas inte, där avrundning således får göras för sista gången. Detta gäller även de arbetsgivare i vissa branscher som redovisar arbetsgivardeklaration på individnivå redan från lönemånad juli 2018.

2 Frågeställning

Från och med beskattningsår 2019 införs månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå för löner, förmåner och skatteavdrag för anställda och därmed lämnar arbetsgivaren i normalfallet ingen samlad kontrolluppgift efter årets slut. I vissa branscher ska större arbetsgivare redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå redan från lönemånad juli 2018. Fråga har uppkommit om den administrativa praxis som Skatteverket tillämpat sedan 1980-talet om avrundning av förmånsvärdet för bilförmån på kontrolluppgiften för året ska tillämpas när den nya lagstiftningen träder i kraft.

3 Gällande rätt m.m.

Värdet av bilförmån ska för ett kalenderår beräknas till summan av vissa angivna delposter, 61 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), och värdet får i vissa fall reduceras på olika sätt för bl.a. miljöbilar och arbetsfordon. I 5 kap. 2 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns vissa regler om kontrolluppgifter och vilka uppgifter som ska lämnas om bilförmån. Varken lagen eller förordningen innehåller någon regel om avrundning av förmånsvärdet.

4 Bedömning

Dåvarande Riksskatteverket utformade på 1980-talet vissa tillämpningsregler för beräkning av bilförmån, och införde då en regel för arbetsgivare att på den årliga kontrolluppgiften avrunda förmånsvärdet för bilförmån ned till närmast helt hundratal kronor. En sådan avrundning framgick inte av lagstiftning eller förarbeten men enligt äldre regler hade på motsvarande sätt avrundade förmånsvärden tillämpats även tidigare. Avrundningen har i praktiken inneburit en obetydlig sänkning av skatten för den anställde liksom arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren.

I Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2018, SKV A 2017:16 avsnitt 2.1, anges:

”Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor.”

När arbetsgivare från och med beskattningsår 2019 generellt inte längre ska lämna ett årligt förmånsvärde för bilförmån på en kontrolluppgift saknas anledning att upprätthålla denna avrundning, och att slopa den innebär en förenkling av beräkningsmodellen. Någon motsvarande avrundning sker inte heller för andra förmånsslag. Skatteverket ser mot denna bakgrund ingen anledning att behålla denna administrativa praxis.

Detta påverkar inte de kontrolluppgifter för beskattningsår 2018 som arbetsgivare lämnar i januari 2019, som alltså är det sista tillfället som flertalet arbetsgivare lämnar årliga kontrolluppgifter. Detta gäller även de arbetsgivare i vissa branscher som tillämpar arbetsgivardeklaration på individnivå redan från lönemånad juli 2018.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%