SKVs ställningstaganden

2018-09-28 Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering

Datum: 2018-09-28

Områden: Punktskatter (Fordonsrelaterade skatter)

Dnr: 202 398694-18/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att den omständighet att ett familjehem för ett rörelsehindrat barn består av två familjehemsföräldrar som inte bor i närheten av varandra är skäl för att undanta två bilar från skatteplikt enligt 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt.

Ställningstagandet är en kodifiering av tidigare myndighetspraxis och innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning i sak.

2 Frågeställning

Ett rörelsehindrat barn är placerat i ett familjehem. De biologiska föräldrarna har den juridiska vårdnaden. Familjehemsföräldrarna har separerat och bor på skilda håll. Barnet bor växelvis hos båda familjehemsföräldrarna. Föreligger synnerliga skäl att undanta två bilar, från skatteplikt?

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket ska besluta om att undanta en viss bil från skatteplikt efter ansökan från

  1. den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller
  2. den som beviljats motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns synnerliga skäl, ska ett undantag enligt första stycket gälla två bilar (6 § lagen [2004:629] om trängselskatt).

Av förarbetena framgår följande. För den som är rörelsehindrad finns ofta inte något annat val än att använda bil för att kunna förflytta sig. En god tillgänglighet är nödvändig i samhället och får inte försämras. Det har emellertid framförts kritik mot att det endast är möjligt att undanta en bil för varje parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det har framför allt anförts att det kan finnas behov av undantag för två bilar när det är fråga om flera personer som hjälper den rörelsehindrade och dessa bor på olika håll, exempelvis när ett rörelsehindrat barn har föräldrar som inte bor i närheten av varandra. Möjligheten till undantag föreslås därför utvidgas till två bilar, om det finns särskilt ömmande skäl (regeringens proposition Införande av trängselskatt i Stockholm, prop. 2006/07:109 s. 21).

Vidare anges i specialmotiveringen att tillägget om att två bilar kan undantas från skatteplikt om det finns synnerliga skäl exempelvis kan avse bilar ägda av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll (regeringens proposition Införande av trängselskatt i Stockholm, prop. 2006/07:109 s. 31).

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran – – –, (3 kap. 2 § socialtjänstförordningen [2001:937]).

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 08:81, framgår att ett familjehems uppdrag är att ta hand om barnet på det sätt som ett barns föräldrar normalt gör, dvs. att fungera som goda föräldrar. Ett familjehem består vanligen av en familj eller en ensamstående person. Om familjehemmet t.ex. separerar ska en ny familjehemsutredning göras (Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 08:81 s. 4). Placering i familjehem innebär som regel att barnet ska vara folkbokförd på familjehemmet (Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 08:81 s. 28).

4 Bedömning

Av förarbeten framgår att det finns synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatt exempelvis om ett rörelsehindrat barn har föräldrar som inte bor i närheten av varandra.

Av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 08:81 framgår att ett familjehems uppdrag är att ta hand om barnet på det sätt som ett barns föräldrar normalt gör samt att barnet i regel ska vara folkbokförd på familjehemmet. Ett familjehem tar således över rollen som hem och bör därför kunna jämställas med hemmet hos de biologiska föräldrarna. Familjehemmet har också ett uttalat omvårdnadsansvar för den minderårige även om den juridiska vårdnaden skulle ligga kvar på de biologiska föräldrarna.

Skatteverket anser mot bakgrund av det ovan anförda att även andra personer som har ett uttalat omvårdnadsansvar för en minderårig än de biologiska föräldrarna, t.ex. föräldrar i ett familjehem, kan likställas med vad som avses med föräldrar i prop. 2006/07:109.

Skatteverket anser därför att den omständighet att ett familjehem för ett rörelsehindrat barn består av två familjehemsföräldrar som inte bor i närheten av varandra är skäl för att undanta två bilar från skatteplikt enligt 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%