SKVs ställningstaganden

2018-10-19 Servitut avseende specialändamål

Datum: 2018-10-19

Områden: Fastighetstaxering

Dnr: 202 387173-18/111

1 Sammanfattning

När delar av ett hyreshus (den tjänande fastigheten) används för specialändamål med stöd av servitut och den härskande fastigheten är en specialbyggnad ska värdet av byggrätten (markvärdet) korrigeras genom justering för säregna förhållanden hos den tjänande fastigheten. För byggnadens del ska beräkningen göras utifrån en kvadratmeterhyra på 0 kronor.

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med samma rubrik.

Ställningstagandet tillämpas vid fastighetstaxering.

2 Frågeställning

Frågan är hur värdeinverkan av ett servitut ska beaktas när det ger ägaren till den härskande fastigheten rätt att disponera en del av en skattepliktig byggnad för specialändamål på den tjänande fastigheten?

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår hur byggnader ska delas in i byggnadstyper. Dessa är småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad, specialbyggnad och övrig byggnad. Med specialbyggnad menas de olika byggnadstyper som används för samhällsnyttiga ändamål, som t.ex. kommunikationsbyggnader, skolbyggnader och vårdbyggnader.

Specialbyggnader undantas från skatte- och avgiftsplikt enligt 3 kap. 2 § FTL och byggnaden får inte något taxeringsvärde.

4 Bedömning

I det aktuella exemplet disponeras delar av ett hyreshus, med stöd av ett servitut, som kommunikationsyta för tågpassagerare. Den härskande fastigheten är en specialenhet där byggnaden är indelad som specialbyggnad (kommunikationsbyggnad). Den härskande fastigheten bekostar driften och underhållet. Det betalas ingen annan ersättning eftersom rättigheten att disponera ytan har upplåtits genom ett servitut (jfr 14 kap. 1 § jordabalken och 7 kap. 1 § fastighetsbildningslagen). Om den del som upplåts med servitutet skulle överväga, ska den tjänande byggnaden i sin helhet indelas som specialbyggnad.

Ändamålet med servitutsupplåtelsen är att tillhandahålla utrymmen för specialändamål, kommunikation. När man beräknar taxeringsvärdet för den tjänande fastigheten, ska den del som används för specialändamål betraktas som skattebefriad. Detta gäller både den delen av marken (byggrätten) och byggnaden som belastas av servitutet.

Värdet av byggrätten (markvärdet) korrigeras genom justering för säregna förhållanden hos den tjänande fastigheten. För byggnadens del ska beräkningen göras utifrån en kvadratmeterhyra för de aktuella ytorna på 0 kronor.

Observera att detta ställningstagande gäller servitutsupplåtelser. Yta för specialändamål inom skattepliktig byggnad behandlas i övriga fall enligt reglerna om ”del av hyreshus som inte täcks av definitionen för hyreshus”, se Skatteverkets senaste allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter.

Ställningstagandet tillämpas vid fastighetstaxering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%