SKVs ställningstaganden

2018-10-19 Värdering av biltvättar med enbart tvättbås (självtvätt)

Datum: 2018-10-19

Områden: Fastighetstaxering

Dnr: 202 387142-18/111

1 Sammanfattning

Självtvättar för bilar ska indelas som övrig byggnad eftersom dessa byggnader har en begränsad användbarhet för annat ändamål än för vilket de utnyttjas. Därmed ska byggnaderna, tillsammans med reningsanläggningen, värderas enligt en produktionskostnadsberäkning.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med samma rubrik.

2 Frågeställning

Frågan är hur byggnader som är inrättade för manuell kommersiell biltvätt, s.k. självtvätt, ska värderas vid fastighetstaxeringen.

Byggnaderna består vanligen av en biltvättanläggning uppdelad på ett antal tvättbås med automat för val av tvättprogram etc., en pollettautomat samt normalt även ett antal automater för dammsugning och påfyllning av spolarvätska. Nedgrävt under anläggningen finns ett reningsverk för filtrering och rengöring av avloppsvatten.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152, FTL) är byggnadstypen övrig byggnad en restpost. Hit hänförs byggnader som inte kan klassificeras som småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad eller specialbyggnad.

Enligt 11 kap. 1 § andra stycket FTL ska vad som sägs i 11 kap. FTL om industribyggnader även gälla för övriga byggnader.

Av 11 kap. 1 § första stycket FTL framgår att industribyggnader som huvudregel ska värderas utifrån en avkastningsberäkning. Bestämmelsen anger vidare att byggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än för vilket de utnyttjas och liknande speciella byggnader, bensinstationsbyggnader, andra byggnader med olämplig utformning för normal industriproduktion samt byggnadskonstruktioner som inte har karaktär av hus ska dock värderas med ledning av en produktionskostnadsberäkning.

Bestämmelsen ger ingen valfrihet mellan val av beräkningsmetod. Om byggnadens konstruktion är av det slag som sägs i bestämmelsens första stycke, ska produktionskostnadsberäkning användas vid värderingen.

4 Bedömning

De aktuella byggnaderna är inrättade för kommersiell manuell biltvätt, s.k. självtvätt. Dessa självtvättar för bilar ska indelas som övrig byggnad eftersom de har en begränsad användbarhet för annat ändamål än för vilket de utnyttjas. Med beaktande av den relativt kostsamma reningsanläggningen för filtrering och rening av avloppsvattnet, så är också en produktionskostnadsberäkning den beräkning som bäst visar de nedlagda kostnaderna för hela anläggningen. Det innebär att byggnaderna, tillsammans med reningsanläggningen, ska värderas enligt en produktionskostnadsberäkning.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%