SKVs ställningstaganden

2018-10-22 Värdering av utbetalningar som består av varor eller tjänster, skatt på spel

Datum: 2018-10-22

Områden: Punktskatter

Dnr: 202 435375-18/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det inköpspris som den skatteskyldige haft för varan eller tjänsten ska ligga till grund för beräkning av den skattepliktiga behållningen när en utbetalning består av annat än pengar.

För det fall inköpspriset uppenbarligen överstiger vad som är skäligt anser Skatteverket att värdet av varan respektive tjänsten ska utgöras av belopp som svarar mot skäligt pris.

2 Frågeställning

Det förekommer att spelarrangörer erbjuder andra vinster än kontanter, till exempel varor eller tjänster. Frågan är då hur en skattskyldig ska värdera varan eller tjänsten vid beräkning av den skattepliktiga behållningen?

3 Gällande rätt m.m.

Utbetalning definieras som det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt (3 § första stycket 2 punkten lagen [2018:1139] om skatt på spel).

Värdet kan avse såväl kontanter som andra tillgångar. Det saknar betydelse för bedömningen hur utbetalningen betecknas eller hur ett erbjudande utformas. Som utbetalning anses till exempel återbetalning av insats vid inställt spel, rakeback vid poker och bonusutbetalning till spelkontot (regeringens proposition En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 s. 363).

För det fall utbetalningen sker i form av en vara ska värdet av varan motsvara anordnarens inköpspris. Om inköpspriset uppenbarligen överstiger vad som är skäligt ska värdet av varan utgöras av belopp som svarar mot skäligt pris (Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30 del 2, s. 493).

4 Bedömning

Skatteverket anser mot bakgrund av vad som uttalats i betänkandet att det inköpspris som den skattskyldige haft för varan eller tjänsten ska användas vid värdering av varan respektive tjänsten. Detta värde ska därmed ligga till grund för beräkning av den skattepliktiga behållningen när en utbetalning består av annat än pengar.

För det fall inköpspriset uppenbarligen överstiger vad som är skäligt anser Skatteverket att värdet av varan respektive tjänsten ska utgöras av belopp som svarar mot skäligt pris.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%