SKVs ställningstagande

2018-10-22 Hur erbjudanden till spelare ska beaktas vid beräkning av behållningen, skatt på spel

Datum: 2018-10-22

Områden: Punktskatter

Dnr: 202 435367-18/111

1 Sammanfattning

Insatser

Skatteverket anser att spelaren ska anses ha gjort en insats då spelaren får spela gratis eller till ett rabatterat pris på ett visst spel. Vid beräkning av behållningen ska insatsen i sådant fall värderas till det ordinarie pris som en annan spelare hade fått betala.

Skatteverket anser att om ett erbjudande består av att spelaren får ett belopp tillgodofört till sitt spelkonto att spela för, ska dessa medel anses utgöra en insats då spelaren utnyttjar erbjudandet genom att satsa medlen för att delta i ett spel, oavsett om medlen omfattas av ett omsättningskrav eller andra villkor.

Utbetalningar

Skatteverket anser att även belopp som tillgodoförts spelkontot och som endast går att använda till nya spel är en utbetalning. Ett sådant belopp ska därför avräknas vid beräkning av behållningen, dvs. beskattningsunderlaget.

2 Frågeställning

Som ett sätt att attrahera spelare förekommer det att spelbolag erbjuder kunder belopp att spela för eller att spelaren får spela gratis på ett eller flera olika spel. Det förekommer även att erbjudanden är villkorade genom att spelaren är tvungen att omsätta beloppet ett visst antal gånger innan spelaren kan ta ut beloppet från spelkontot. Frågan är hur sådana erbjudanden ska beaktas vid beräkning av behållningen?

3 Gällande rätt m.m.

Spelskatt ska betalas på behållningen för varje beskattningsperiod (6 § lagen [2018:1139] om skatt på spel, LSS).

Behållningen är skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som den skattskyldige tagit emot och de sammanlagda utbetalningarna som den skattskyldige betalat ut under perioden (7 § LSS).

Insats

Med insats avses det värde som spelaren eller annan betalar för spelarens deltagande i spel (3 § första stycket, första punkten LSS).

Av förarbetena framgår att som insats räknas även rabatt från ett spelföretag. Avgörande för bedömningen av om ett pris är rabatterat är om det för samma spel finns ett annat ursprungligt pris på marknaden som är högre. Om så är fallet är mellanskillnaden en rabatt vars värde ska läggas till insatsen (prop. 2017/18:220 s. 248f).

Det framgår vidare att skattskyldigheten inträder när den skattskyldige tar emot insatser för ett skattepliktigt spel (prop. 2017/18:220 s. 250).

I förarbetena anges också att de tillskjutna medlen ska ses som insats oavsett hur de betecknas eller hur ett erbjudande utformas. (...) Oavsett spelform avses med begreppet insats det belopp spelaren betalar för att delta i spelet. Det har inte heller någon betydelse om det är spelaren själv som står för insatsen eller om medlen skjuts till från någon annan, t.ex. i form av en rabatt från ett spelföretag. Även värdet av sådana rabatter, sponsring, förmåner och liknande som läggs till spelpotten av någon annan än spelaren omfattas (jmf. prop. 2017/18:220 s. 362).

Enbart det förhållandet att medel tillförs en spelares spelkonto innebär inte att en insats ska anses föreligga (prop. 2017/18:220 s. 362).

Utbetalning

Med utbetalning avses det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar genom att tillgodoföra belopp på spelkontot eller på annat sätt (3 § första stycket, andra punkten LSS).

Av förarbetena framgår bl.a. att det saknar betydelse för bedömningen av om utbetalning ska anses ha skett om vinstbelopp som förts in på spelkontot tas ut från spelkontot eller kvarstår till senare perioder. Vidare framgår att det saknar betydelse hur utbetalningen betecknas eller hur ett erbjudande utformas. Som utbetalning anses till exempel återbetalning av insats vid inställt spel, s.k. rakeback vid poker och bonusutbetalning till spelkontot. Däremot omfattas inte utbetalningar som sker till någon annan än spelaren, såsom till exempel provisioner till rättighetsinnehavare (jmf. prop. 2017/18:220 s. 363).

4 Bedömning

Insats

När det gäller insatser framgår det av förarbeten att med insats avses alla tillskjutna medel oavsett form.

Skatteverket anser att spelaren ska anses ha gjort en insats då spelaren får spela gratis eller till ett rabatterat pris på ett visst spel. Vid beräkning av behållningen ska insatsen i sådant fall värderas till det ordinarie pris som en annan spelare hade fått betala vid tidpunkten för insatsen. Om till exempel en spelare som välkomsterbjudande får 20 freespins, som var och ett i annat fall hade krävt en insats om 10 kronor, ska dessa freespins anses vara skattepliktiga insatser om vardera 10 kronor under den beskattningsperiod spelaren utnyttjar dem.

Skatteverket anser att om ett erbjudande består av att spelaren får ett belopp tillgodofört till sitt spelkonto att spela för, anses dessa medel vara en insats då spelaren utnyttjar erbjudandet genom att satsa medlen för att delta i ett spel. Detta gäller oavsett om medlen omfattas av ett omsättningskrav eller andra villkor. Ett sådant belopp ska därför inkluderas vid beräkning av behållningen, dvs. beskattningsunderlaget.

Utbetalning

Det följer av lagtexten att med utbetalning avses det värde som den skattskyldige eller dennes ombud betalar till spelaren genom att tillgodoföra beloppet på spelkontot eller på annat sätt.

I förarbetena finns uttalanden om vad som avses med begreppet utbetalning. Det anges att med utbetalning avses bl.a. bonusutbetalningar men det saknas uttalanden om bonusutbetalningar som är villkorade.

Skatteverket anser att även ett tillgodofört belopp på spelkontot som endast går att använda till nya spel är att betrakta som en utbetalning. Ett sådant belopp ska därför avräknas vid beräkning av behållningen, dvs. beskattningsunderlaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%