SKVs ställningstaganden

2018-11-30 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål

Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2018-11-30

Dnr: 202 498831-18/111

1 Sammanfattning

För att en byggnad, som genom sin användning kan hänföras till specialbyggnad, också ska indelas som sådan byggnad, krävs att den skulle värderats till minst 50 000 kr.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande från 2008-09-10 med samma rubrik (dnr 131 402674-08/111). Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet.

2 Frågeställning

Byggnader som används för olika samhällsnyttiga ändamål ska indelas som specialbyggnad vid fastighetstaxeringen. Fråga har uppkommit om detta gäller även för enkla byggnader av mindre värde.

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår hur byggnader ska indelas i byggnadstyper. Dessa är småhus, ägarlägenheter, hyreshus, ekonomibyggnader, kraftverksbyggnader, industribyggnader, specialbyggnader och övriga byggnader. Specialbyggnad uppdelas i elva olika undergrupper, försvarsbyggnad, kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, värmecentral, reningsanläggning, vårdbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad samt allmän byggnad.

Av 3 kap. 2 § FTL framgår att specialbyggnader är undantagna från skatte- och avgiftsplikt. Skälet härtill är att de används för samhällsnyttiga ändamål.

Av 1 kap. 1 § FTL framgår att taxeringsvärde inte ska bestämmas för fastighet som enligt 3 kap. FTL ska undantas från skatte- och avgiftsplikt. Vidare uppräknas i 7 kap. 16 § FTL viss egendom för vilken taxeringsvärde inte ska bestämmas. Av punkt 1 i nämnda paragraf framgår att detta gäller byggnad eller byggnader inom samma tomt om byggnadsbeståndets sammanlagda taxeringsvärde inte skulle uppgå till 50 000 kr. Av ordalydelsen följer att ekonomibyggnader inte omfattas av denna bestämmelse.

Som ett gemensamt skäl för regeln i 7 kap. 16 § FTL anfördes i förarbetena vid tillkomsten av FTL att denna egendom representerar ett förhållandevis ringa värde och att den samtidigt kunde vara svårvärderad och svår att få uppgifter om. Genom att inte sätta något värde på dessa egendomskategorier skulle en betydande förenkling och tidsbesparing uppnås vid värderingen (SOU 1979:32 s. 522).

4 Bedömning

Ett beslut om fastighetstaxering får betydelse inom en mängd områden utanför själva fastighetstaxeringen. Det är därför av stor vikt hur byggnader och mark indelas vid fastighetstaxeringen även om egendomen inte ska åsättas något värde. Av redogörelsen ovan framgår att en grundförutsättning för att en byggnad ska indelas i en byggnadstyp är att den ska ha ett värde av minst 50 000 kr, såvida fråga inte är om ekonomibyggnad. Byggnad av mindre värde (under 50 000 kr) beaktas således inte vid fastighetstaxeringen. För sådan byggnad (oavsett skatte- eller avgiftsplikt) ska inte bestämmas något taxeringsvärde. Sådan byggnad ska inte heller påverka markens indelning i ägoslag. Skatteverket anser att dessa regler ska tillämpas även beträffande en byggnad vars användning skulle motivera indelning som specialbyggnad. För att en sådan byggnad ska indelas som specialbyggnad krävs därför att den skulle värderats till minst 50 000 kr. Det saknas enligt Skatteverkets bedömning tillräckliga skäl för att i denna del tillämpa ett annat synsätt beträffande byggnader som används för ett samhällsnyttigt ändamål än för övriga byggnadstyper. Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%