SKVs ställningstaganden

2018-11-30 Byggnader i anslutning till halkbanor

Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2018-11-30

Dnr: 202 498839-18/111

1 Sammanfattning

Den praktiska delen av riskutbildningen vid körkortsutbildningen för B-körkort genomförs på särskild trafikövningsplats där aspiranten genomför praktiska körövningar på halkbana. Trafikövningsplatsen måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Eftersom utbildningen på de aktuella halkbanorna står under statlig tillsyn ska de byggnader som ligger i anslutning till halkbanorna hänföras till byggnadstypen specialbyggnad, skolbyggnad, under förutsättning att de faktiskt används i utbildningen på det sätt som angivits.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med samma rubrik.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur byggnader i anslutning till halkbanor ska indelas vid fastighetstaxeringen.

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår hur byggnader ska indelas i byggnadstyper. Dessa är småhus, ägarlägenheter, hyreshus, ekonomibyggnader, kraftverksbyggnader, industribyggnader, specialbyggnader och övriga byggnader. Specialbyggnad uppdelas i elva olika undergrupper, försvarsbyggnad, kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, värmecentral, reningsanläggning, vårdbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad samt allmän byggnad.

Med byggnadstypen specialbyggnad, skolbyggnad, avses enligt 2 kap. 2 § FTL byggnad som används för undervisning eller forskning vid skola, som anordnas av staten alternativt med statsbidrag eller vars undervisning står under statlig tillsyn. Enligt lagrummet skall även byggnad som används som elevhem eller skolhem för elever vid sådana skolor indelas som skolbyggnad.

4 Bedömning

Den s.k. riskutbildningen är en obligatorisk del av körkortsutbildningen som körkortsaspiranten måste genomgå för att därefter få genomföra kunskapsprov och körprov för B-körkort. Riskutbildningen innefattar en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen av riskutbildningen genomförs på särskild trafikövningsplats där aspiranten genomför körövningar på halkbana. Trafikövningsplatsen måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Varje enskild halkbana meddelar Transportstyrelsen om att körkortsaspiranten genomfört sin riskutbildning med godkänt resultat.

Runt dessa halkbanor är vanligtvis ett antal byggnader belägna. De praktiska övningarna på halkbanan övervakas ofta från ett ”ledningstorn” varifrån körkortsaspiranterna får direktiv hur övningarna ska genomföras. Den teoretiska delen av riskutbildningen, som utgör en förberedelse inför de praktiska halkövningarna, kan även genomföras i byggnaderna.

Som framgått ovan måste Transportstyrelsen godkänna de halkbanor som kan utfärda intyg om genomförd riskutbildning. Eftersom den utbildning som genomförs på de aktuella halkbanorna således i enlighet med 2 kap. 2 § FTL står under statlig tillsyn, ska de byggnader som ligger i anslutning till halkbanorna hänföras till byggnadstypen specialbyggnad, skolbyggnad, under förutsättning att de faktiskt används i utbildningen på det sätt som angivits.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%