SKVs ställningstaganden

2019-03-06 Uppgifter i beskattningsverksamheten om skattebetalning m.m. omfattas av absolut sekretess

Områden: Sekretess & behandling av uppgifter

Datum: 2019-03-06

Dnr: 202 116096-19/111

1 Sammanfattning

Skatteverket har gjort en ny bedömning av sekretessfrågan för den del av beskattnings-verksamheten som avser betalning av och överlämnande för indrivning av tidigare beslutade skatter och avgifter m.m. Skatteverket anser att uppgifterna omfattas av sekretess både enligt 27 kap. 1 § första stycket och enligt 27 kap. 1 § andra stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen. Skatteverket kan därför inte längre lämna ut uppgifter från skattekontosystemet om saldo, betalningar, indrivning m.m.

2 Frågeställning

Omfattas uppgifter i beskattningsverksamheten om betalning av skatt och överlämnande för indrivning av tidigare beslutade skatter och avgifter m.m. av sekretess enligt 27 kap. 1 § OSL?

3 Gällande rätt m.m.

Behandlingen av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet regleras i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, SdbL, och förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, SdbF. 2 kap. SdbL reglerar bl.a. den gemensamt tillgängliga informationssamlingen som benämns beskattningsdatabasen.

De mest centrala sekretessbestämmelserna för beskattningsverksamheten finns i 27 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. För de aktuella uppgifterna är 27 kap. 1 § OSL aktuell. I paragrafens första stycke regleras den s.k. skattesekretessen: sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

I 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL regleras den s.k. databassekretessen: sekretess gäller vidare i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.

Sekretessen enligt 27 kap. 1 § OSL är absolut.

4 Bedömning

Tidigare har Skatteverket ansett att det saknats en enhetlig reglering av vilken sekretess som gäller i Skatteverkets verksamhet inom skattebetalningsområdet. Den del av beskattningsverksamheten som avser betalning av och överlämnande för indrivning av tidigare beslutade skatter och avgifter har inte ansetts inkluderas i 27 kap. 1 § OSL. Det gäller t.ex. uppgift om huruvida skatt har betalats in eller inte, uppgift om betalningsanmaningar och indrivning.

Skatteverket har nu gjort en ny bedömning. Uppgifter om betalning av skatt, indrivning m.m. behandlas i beskattningsverksamheten. Dessa uppgifter är en del av den verksamhet i vilken Skatteverket bestämmer skatt och fastställer underlag för bestämmande av skatt. Skatteverket anser därför att även uppgifter om betalning av skatt, indrivning m.m. omfattas av skattesekretessen i 27 kap. 1 § första stycket OSL.

Vidare gör Skatteverket bedömningen att 27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL innebär att alla uppgifter som behandlas i beskattningsdatabasen är föremål för sekretess, oavsett om det är uppgifter som avser bestämmande av skatt, uppgifter om skattebetalning, uppgifter om korttidsarbete eller andra uppgifter.

Utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess enligt 27 kap. 1 § OSL kan ske till den enskilde själv. Utlämnande till någon annan kräver att det finns en sekretessbrytande bestämmelse. Sådana bestämmelser finns när det gäller utlämnande till andra myndigheter. Uppgifter får dessutom lämnas till enskilda i vissa fall. Ett exempel på det är utlämnande till konkursförvaltare i en enskilds konkurs. Det finns däremot inte någon allmän sekretessbrytande bestämmelse som ger enskilda en möjlighet att få ta del av uppgifter om betalning av skatt, indrivning m.m.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%