SKVs ställningstaganden

2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – rättelse av skatteavdrag vid dödsfall

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2019-03-14

Dnr: 202 124988-19/111

1 Sammanfattning

Om en utbetalare felaktigt och av misstag betalat ut en skattepliktig förvärvsinkomst till ett dödsbo och ersättningen inte skulle ha betalats ut om utbetalaren haft kännedom om att personen avlidit, kan utbetalaren, i samband med att återkrav ställs mot dödsboet, få tillbaka den avdragna skatten som gjorts på den utbetalade ersättningen och som redovisats till Skatteverket. Detta görs genom att begära omprövning av arbetsgivardeklarationen för den månad som det felaktiga skatteavdraget ursprungligen redovisades.

En sådan omprövning kan göras senast den 31 januari året efter utbetalningsåret.

2 Frågeställning

Det kan dröja innan en utbetalare av skattepliktig förvärvsinkomst får information om att en person har avlidit och att rätten till utbetalning därmed upphört. Den felaktiga utbetalningen kan leda till att utbetalaren kräver dödsboet på för mycket utbetalad ersättning. Fråga har uppkommit om Skatteverket i en sådan situation kan betala tillbaka avdragen skatt som redovisats i en arbetsgivardeklaration till utbetalaren.

3 Gällande rätt m.m.

En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgifter om bland annat betalningsmottagare, den ersättning som betalats ut till betalningsmottagaren och hur stort skatteavdrag som gjorts för betalningsmottagarens räkning, se 26 kap. 19 a § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Preliminärskatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år. Den preliminära skatten ska för den som har A-skatt betalas genom skatteavdrag eller enligt särskild debitering, se 8 kap. 1 och 2 §§ SFL.

Från ersättning för arbete som betalas ut till fysisk person ska skatteavdrag göras, se 11 kap. 16 § SFL. Skatteavdrag ska normalt göras enligt allmän skattetabell, se 11 kap. 17 § SFL.

Beslut om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i arbetsgivardeklarationen, se 53 kap. 1 § SFL.

Om arbetsgivardeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses ett beslut om skatten och avgifterna ha fattats i enlighet med deklarationen, se 53 kap. 2 § SFL.

4 Bedömning

Skatteverket har i ställningstagandet Arbetsgivardeklaration på individnivå – rättelser, dnr 131 235562-17/111, publicerat den 8 juni 2017, angett att en utbetalare av skattepliktig ersättning inte kan få tillbaka avdragen skatt som redovisats i en arbetsgivardeklaration.

Den som har en skattepliktig förvärvsinkomst är under inkomståret skyldig att betala preliminär skatt. Skatten betalas löpande under året antingen som särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) eller genom skatteavdrag som utbetalaren gör för betalningsmottagarens räkning (A-skatt). Avsikten med den preliminära skatten är att den ska betalas under inkomståret med ett belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år. Skatteavdraget är således en del av den ersättning som betalas ut till betalningsmottagaren men som genom skatteavdrag betalas in till Skatteverket för betalningsmottagarens räkning. När skatteavdraget redovisats in till Skatteverket i en arbetsgivardeklaration har utbetalaren fullgjort sin skyldighet att verkställa skatteavdrag. Lagstiftningen ger inte utbetalaren någon förfoganderätt över avdragen preliminär skatt som redovisats till Skatteverket i en arbetsgivardeklaration.

Det kan dröja innan en utbetalare av skattepliktig förvärvsinkomst får information om att en person har avlidit och att rätten till utbetalning därmed upphört. Avsaknad av uppgift om att betalningsmottagaren avlidit kan medföra att exempelvis pension eller annan försäkringsersättning felaktigt betalas ut efter dödsdagen och att skatteavdrag görs på den felaktigt utbetalade ersättningen. Efter det att en person avlidit tillfaller utbetalningar normalt dödsboet efter den avlidna. Om en utbetalare felaktigt betalar ut ett belopp till ett dödsbo som inte har rätt till ersättningen, är detta att jämställa med misstagsutbetalning till fel betalningsmottagare.

Eftersom utbetalningen felaktigt och av misstag gjorts till en betalningsmottagare som inte längre är i livet är det Skatteverkets uppfattning att utbetalaren i samband med att återkrav görs mot dödsboet under löpande utbetalningsår, kan begära att få tillbaka det skatteavdrag som gjorts på det felaktigt utbetalade beloppet från Skatteverket. Begäran om återbetalning av skatteavdraget görs genom att utbetalaren begär omprövning av arbetsgivardeklarationen för den månad som skatteavdraget redovisats. En sådan omprövning är endast möjligt att göra fram till och med den 31 januari året efter utbetalningsåret. Efter detta datum kommer den avdragna skatten i samband med beslut om slutlig skatt att gottskrivas dödsboet efter den avlidna personen. Någon möjlighet att genom omprövning rätta det felaktiga skatteavdraget efter detta datum finns därför inte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%